Barnevernsarbeid og journalistikk er to profesjoner som ofte har et konfliktfylt forhold. De som arbeider i barnevernet kvier seg for å snakke med journalister av frykt for å bli feilsitert eller bryte taushetsplikten. Journalistene tar ikke kontakt med barnevernet fordi de risikerer å få «ingen kommentar» som svar. Så lenge disse profesjonene har fastlåste forestillinger om hverandre, vil det påvirke hva som publiseres i media om barnevernet. Denne artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer fra et tverrprofesjonelt undervisningsopplegg mellom barnevernspedagogutdanning og journalistutdanning, som har som mål å øke profesjonenes kunnskap om hverandre. Mye tyder på at mer kunnskap om hverandres samfunnsoppdrag og metoder kan bidra til å øke en gjensidig tillit.