Barnekonvensjonen forteller oss at det er viktig å tilrettelegge for barns deltagelse. Denne artikkelen bygger på kunnskap som peker i retning av at musikk er en betydningsfull del av hverdagslivet til de fleste ungdommer. Musikk kan være en ressurs ungdommer bruker til å forstå seg selv og sine handlinger og til å utvikle identitet i forhold til fellesskapet. Dermed gir musikk ungdommer gode muligheter for selvutvikling og sosial deltagelse. På den annen side, musikk kan også fungere destruktivt og faktisk gjøre det vanskeligere for ungdommer å fungere sosialt. Fordi musikk har en slik viktig posisjon i de unges tilværelse, trenger voksne som arbeider i barnevernet å forstå og sette seg inn i hvordan musikk virker for den enkelte ungdom og dennes miljø. I artikkelen stiller vi følgende problemstillinger: Hvordan skal vi forstå musikkens muligheter i kontekst av barnevernets arbeid? Hvordan kan vi tilrettelegge for ungdommers musikkbruk slik at de best mulig kan utnytte musikken som ressurs i eget endringsarbeid?