7. februar 2012 leverte et ekspertutvalg NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Utvalget hadde som mandag å drøfte det biologiske prinsipps posisjon i barnevernet og å komme med forslag til endringer som følge av en eventuell nedtoning av prinsippet. Artikkelen følger innføringen av det biologiske prinsipp i barnevernet og i samfunnet generelt, særlig knyttet til familiebegrepet, og argumenterer for en nedtoning, men ikke ugyldiggjøring av biologiens betydning i barnevernet. Prinsippet om utviklingsstøttende tilknytning lanseres i stedet som overordnet prinsipp. Til slutt ser artikkelen på hvilke konsekvenser dette kan få, spesielt når det gjelder utdanning.