Både det politiske og det faglige barnevernet har over år uttrykt bekymring for at for mange plasseringer i beredskapshjem blir for langvarige, og dermed forringer barnets muligheter å etablere fosterforeldrene/reetablere foreldrene som en trygg base. Denne artikkelen presenterer funn fra en longitudinell undersøkelse av samtlige nye plasseringer i beredskapshjem i løpet av en syv måneders periode. Funnene viser for det første at en betydelig andel av plasseringene ble avsluttet innen en måned, og da først og fremst gjennom tilbakeføring til foreldrene. Funnene viser for det andre at en betydelig andel ble avsluttet først etter et halvt år, og da først og fremst gjennom videreplassering til fosterhjem. Begge funnene bør ha implikasjoner for praksis og for forskningsinnsatser.