Helen Bjørnøy har ledet barnevernpanelets arbeid. Panelet ble nedsatt høsten 2010 og leverte sin rapport i september 2011. Det ble sagt ved etableringen at det er de store spørsmålene i barnevernet panelet skal ta opp, og gi råd og anbefalinger om. Mandatet et formulert slik: Panelet skal gi forslag og anbefalinger knyttet til fem hovedbolker: Organisering, regelverk, brukermedvirkning, kunnskapsbehov og tiltak i barnevernet. Anbefalingene som blir lagt fram skal være innspill til proposisjonen som regjeringen skal legge fram for stortinget våren 2012. Det er i denne sammenheng vi ber om en prat med Helen Bjørnøy.