Denne artikkelen handler om hvordan unge som bor i fosterhjem synes de mestrer skolefagene og trives på skolen, og fosterforeldres og læreres synspunkter på det samme. Data til artikkelen er hentet fra studien «Barn som blir plassert utenfor hjemmet – risiko og utvikling». Hovedfunnene er at mens mange lærere og fosterforeldre mente ungdommene hadde store faglige utfordringer, så de fleste ungdommene selv positivt på sin mestring av skolefagene. I spørsmålet om trivsel, var ungdommene og fosterforeldrene langt mer samstemte. Fosterforeldrene bekreftet ungdommenes opplevelse av trivsel på skolen.