Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 114-115)
av Jorunn Vindegg
Vitenskapelig publikasjon
(side 117-127)
av Terje Halvorsen
SammendragEngelsk sammendrag

Det er empirisk belegg for å hevde at omsorgspersoner i betydelig grad kan bidra til barns kognitive utvikling gjennom utviklingsstøttende tiltak. Blant sentrale forskere er det også enighet om at fosterforeldre gjennom pedagogisk innsats kan kompensere for tidligere mangelfull stimulering og således øke utsatte barns mulighet til å mestre skolefaglige utfordringer. I denne artikkelen presenteres en undersøkelse av i hvilken grad barns kognitive utvikling og tiltak for å fremme utvikling inngår som temaer i opplæring og veiledning av fosterforeldre i Norge.

There is empirical evidence for the claim that efforts carried out by caregivers to promote cognitive development are of utmost importance. Among key scholars, there is also agreed that foster parents can provide assistance that can compensate for past lack of stimulation and thereby increase vulnerable children’s ability to cope with academic challenges. This article presents a study of whether cognitive development and approaches to promote cognitive growth are issues that are emphasized in the initial training and subsequent guiding of foster parents in Norway.

Keywords:

Foster care, Cognitive development, Language acquisition, Deprivation, Compensatory approaches

Vitenskapelig publikasjon
(side 129-144)
av Bjørn Øystein Angel
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen presenteres resultatene fra en kvalitativ studie av foreldres utbytte av kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deltakerne beskriver endringer som har skjedd i deres livssituasjon, og hva de erfarte som nyttig i deltakelsen på kurset. Kursdeltakerne har erfart økt selvtillit og kan se barnet sitt i et annet lys. Dette analyseres ut fra Foucaults perspektiver på makt.

The article presents’ results from a qualitative study of parents benefits in participation in course given to parents whose children are placed in foster care. The participants describe changes that had occurred in their life situations, and aspects of the course evaluated as useful. Essential findings indicate that the participants have increased self-confidence and regard their children in a new way. Foucault’s concepts of Power are applied in the analysis.

Keywords:

Child protective services, parental competence, power, qualitative study

(side 146-156)
av Dag Skilbred & Toril Havik
Sammendrag

Denne artikkelen handler om hvordan unge som bor i fosterhjem synes de mestrer skolefagene og trives på skolen, og fosterforeldres og læreres synspunkter på det samme. Data til artikkelen er hentet fra studien «Barn som blir plassert utenfor hjemmet – risiko og utvikling». Hovedfunnene er at mens mange lærere og fosterforeldre mente ungdommene hadde store faglige utfordringer, så de fleste ungdommene selv positivt på sin mestring av skolefagene. I spørsmålet om trivsel, var ungdommene og fosterforeldrene langt mer samstemte. Fosterforeldrene bekreftet ungdommenes opplevelse av trivsel på skolen.

(side 158-170)
av Geir Kjell Andersland
Sammendrag

I dette innlegget gis en framstilling av barnevernets utvikling i Norge, fra tilblivelsen og frem til dagens situasjon. Det er de juridiske, fagpolitiske og organisatoriske forhold som beskrives og drøftes, dels faktaorientert og saklig, men også med polemiske innslag.

Portrett
(side 172-181)
av Hanne Ingerslev
Sammendrag

Barnevernets grand old lady, Turid Vogt Grinde gir seg ikke. I en kvinnealder har hun forsket, først på funksjonshemmede barn, senere på sentrale problemstillinger i barnevernet. 17 år etter offisiell pensjonsalder er hun fortsatt glødende. Det er på tide å undersøke hva som er drivkraften bak hennes engasjement.

(side 182-183)
av Prosjektleder Stine Lehmann
Sammendrag

Forskningsprosjektet «Fosterbarns psykiske helse» starter opp i september 2011. Studien omfatter ca 500 fosterbarn i alderen 6–12 år i Bufetat, region sør, og skal gi ny kunnskap om norske fosterbarns psykiske helse og resiliens.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon