Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-3)
av Jorunn Vindegg
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-13)
av Karen-Sofie Pettersen
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen setter jeg dagens problematisering av taushet og tause barn opp mot hvordan fenomenet tause barn fremstår i egen forskning om forrige århundrets barnevern. Artikkelen viser at den økte problematiseringen av barns taushet henger sammen med endring barns stilling i samfunnet. Jeg argumenterer for at barns taushet må ses i en samfunnsmessig kontekst, og bør ikke reduseres til personlighetstrekk ved det enkelte barn.

Today, silence, invisibility, and non-participation are regarded as a problem in the modern childhood. Based in own research of the child welfare system in the last century this article focused upon the complexity of silence. The understanding and concerns for silence is connected by children’s position in the society, and can not be reduced to individual personality traits. For children living in stressful care settings, silence can be crucial survival strategy, offering protection and sometimes spaces for negotiation harmful relations

Keyword:

Silence, secrecy, children, agency, child welfare system, communication

(side 14-21)
av Anette Andersen og Åse Berit Hansen
Sammendrag

Det er viktig at barnverntjenesten utvikler gode evidensbaserte tiltak for barn, ungdom og familier. MST er et slikt tiltak. I den nasjonale evalueringsstudien av MST (Hagen & Ogden, 2006) var det ved 2 års oppfølging kun 20 prosent av ungdommene som var plassert utenfor hjemmet. Resultatene fra vår undersøkelse viser at 40 prosent av ungdommene plasseres utenfor hjemmet etter endt MST behandling. Ungdom i fagteam Arendals opptaksområde har med andre ord flere plasseringer utenfor hjemmet etter endt MST behandling enn ungdom i den nasjonale evalueringsstudien. Vi vil i denne artikkelen komme med noen refleksjoner rundt disse forskjellene.

(side 24-35)
av Kate Mevik og Marit Tveraabak
Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi utviklingen og gjennomføringen av dialogmøter med fokus på barneoppdragelse i dagens norske flerkulturelle samfunn. Norske og arabiske mødre har vært sammen fem kvelder med diskusjon og refleksjon rundt verdier og dilemmaer i oppdragelsen av sine barn og ungdommer i vårt samfunn. Samtalene har fått fram likheter og forskjeller i tanker og handlingsvalg hos disse mødrene, noe som også har gitt deltagerne ny innsikt og kunnskap om hverandres forutsetninger og ønsker i det å utøve morsomsorg.

(side 36-44)
av Ellen Agathe Stenrud
Sammendrag

Spedbarnterapi er en ukjent terapiform i Norge. Den er utviklet av to franske psykoanalytikere, Francoise Dolto og Caroline Eliacheff, fra 1940 og opp til i dag. De har begge drevet omfattende virksomhet på spedbarnfeltet både gjennom sine bøker og i sin praksis. Danske terapeuter har i mange år latt seg inspirere av de franske pionerene på området. Spedbarnterapi brer om seg som en måte å hjelpe førspråklige, traumatiserte barn i Danmark. Denne artikkelen belyser spedbarnterapi i en familie- og relasjonell sammenheng. Den inneholder et case knyttet opp mot noen teoretiske forståelsesmodeller som fenomenologi, systemteori og eksistensialisme. Artikkelen stiller også spørsmål ved samfunnets prioriteringer når det gjelder tidlig intervensjon i spedbarnfamilier.

Debatt
(side 46-48)
av Are Karlsen
Sammendrag

Jan Storø, Vigdis Bunkholdt og Erik Larsen har i Tidskriftet Norges Barnevern (3/2010, s. 166–181) en artikkel kalt «Er institusjonen alltid et onde, og familien alltid et gode?». Artikkelen tar blant annet for seg kunnskapsutviklingen i barnevernet og forholdet mellom bruk av fosterhjem og bruk av institusjoner.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon