Konsekvensene er urovekkende for barnevernsbarna som blir berørt av den nye avtalen som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har inngått. Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er pålagt å tilby fosterhjem som har oppdragsavtale med Bufetat, kalt statlige beredskapshjem og familiehjem, en ny arbeidsavtale. Hensikten er å gi beredskapshjem og familiehjem rettigheter på linje med andre som jobber i staten.