Våren 2009 ble det gjennomført en kvalitativt intervjuundersøkelse blant 19 informanter som er ulikt plassert i barnevernets organisasjon for å identifisere hva som oppleves som de største utfordringene i samarbeidet mellom stat og kommune innen barnevernet i dag. Funn i undersøkelsen er så urovekkende at det er all grunn til å ta dem på alvor og også å undersøke i hvilken grad dette bildet er dekkende for hele landet. Intervjuer møtte en god del uro, frustrasjon og sinne ute i det kommunale barnevernet og fra de to fylkesnemndlederne.