Ole Kristian Bergem er forsker ved ILS og var prosjektleder for TIMSS 2015. Bergem deltok også i TIMSS-studiene som ble gjennomført i 2003 og 2007, og har i tillegg vært involvert i PISA-studien. Utover dette har han deltatt i to store nasjonale video-/klasseromsstudier, PISA+ og LISA, og i den internasjonale studien CATE, rettet mot lærerutdanning. Bergems publikasjoner spenner over et vidt felt, men han er særlig opptatt av å kombinere kvantitative og kvalitative data for å kunne relatere undervisning til læringsresultater. Bergem har flere års lærererfaring fra ungdomsskolen.

Julius Kristjan Björnsson er forsker ved ILS og leder av EKVA-enhet for kvantitative utdanningsanalyser. Han har vært involvert i PISA og andre internasjonale studier som PIRLS og TALIS fra året 2000, har sittet i styret for noen av disse studiene og ledet PISA strategic development group i en periode. Han var direktør for Islands evalueringsinstitutt i mange år, med bl.a. ansvar for landets deltakelse i de internasjonale studiene. Hans bakgrunn er fra psykologi og psykometri og han har blant annet jobbet med å modernisere de norske nasjonale prøvene med innføring av IRT og andre nyere psykometriske metoder.

Sigrid Blömeke er professor og leder av CEMO ved UiO. Hun har tidligere blant annet vært professor ved Humboldt-universitetet i Berlin. Hun har et stort antall publikasjoner som spenner bredt, men som vektlegger matematikklæreres kompetanse og undervisningskvalitet. Hun har vært prosjektleder for en rekke store studier, blant annet for TEDS-M i Tyskland. Blömeke har også mye undervisningserfaring og veileder mange master- og ph.d.-studenter.

Ove Edvard Hatlevik er professor ved OsloMet. Han har vært involvert i flere studier av skolens digitale tilstand. Han har deltatt i utvikling av tester for å identifisere ulike aspekter ved digitale ferdigheter, blant annet digital dømmekraft, kildekritikk og opphavsrett. Han interesserer seg spesielt for motivasjon og læringsstrategier i skole og arbeidsliv. Han er utdannet lærer og har undervisningserfaring fra videregående skole.

Fredrik Jensen er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og er prosjektleder for PISA 2018. Han er utdannet realfagslærer og har en doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har jobbet med PISA-undersøkelsen siden 2013. Forskningsinteressene hans er spesielt elevers kompetanser og holdninger i naturfag.

Hege Kaarstein har jobbet på TIMSS-prosjektet siden 2009 og en nå prosjektleder for TIMSS 2019. Hennes forskningsinteresser er knyttet til det matematikkdidaktiske forskningsfeltet, med spesiell fokus på undervisningskunnskap i matematikk og på sammenhengen mellom denne og elevenes læringsutbytte. Kaarsteins publikasjoner har til nå diskutert hvordan matematikklærernes kunnskap defineres og operasjonaliseres. Hun veileder masterstudenter innen matematikkdidaktikk, har erfaring som lærer og var i en lang periode prosjektleder for nettstedet matematikk.org.

Marit Kjærnsli var prosjektleder for PISA 2015 og var det også for PISA 2003, 2006, 2009 og 2012. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Kjærnsli har vært med på flere undersøkelser om realfagenes situasjon i skolen og har i sin forskning blant annet vært opptatt av elevers kompetanser og holdninger til naturfag samt elevers testmotivasjon. Hun har flere års erfaring som lærer i grunnskolen og i videregående skole.

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hennes forsknings- og utviklingsarbeid er sentrert rundt utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun veileder master- og ph.d.-studenter og har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen. Mork har holdt en rekke kurs for lærere og er medforfatter av flere bøker i naturfagdidaktikk for lærerstudenter og lærere. Hun har også ledet læreplanarbeid og har vært redaktør for tidsskriftet Nordic Studies in Science Education.

Trude Nilsen er forsker ved ILS og jobber hovedsakelig med analyser av storskala-data fra TIMSS, PISA, og TALIS, men veileder også master- og ph.d.-studenter. Hun er også leder for: 1) NFR prosjektet TESO (Teachers Effect on Student Outcome), og 2) forskergruppen LEA sammen med Ronny Scherer. Hun er også med i de internasjonale ekspertgruppene for TIMSS, TALIS og TALIS Starting Strong. Hennes forskningsinteresser ligger innen anvendt kvantitativ metodologi, analyser av storskaladata, skolemiljø, likeverd, betydningen av lærerkvalitet og undervisningskvalitet og realfagsdidaktikk hvor hun har et stort antall publikasjoner. Hun har 9 års erfaring med storskalaundersøkelser, 10 års erfaring som lærer og har jobbet med etterutdanning for lærere.

Rolf Vegar Olsen er professor og nestleder ved CEMO ved UiO. Han har vært fysikk- og matematikklærer i videregående skole og har i en årrekke vært involvert i forskning på internasjonale studier, spesielt PISA. Han leder nå et prosjekt som ser på målinger i en norsk kontekst og han koordinerer det norske bidraget i et EU-prosjekt knyttet til analyser av data fra de internasjonale storskalastudiene. Han har en rekke verv i styrer og redaksjoner i vitenskapelige tidsskrifter.

Anubha Rohatgi er seniorrådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har vært lærer i realfag i videregående skole. Siden 2006 har hun arbeidet ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) med ulike storskalaundersøkelser rettet mot skolen, som TIMSS, TIMSS Advanced, ICCS, ICILS og PISA.