Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for velferdsforskning
Norwegian Journal of Welfare Research (Tidsskrift for velferdsforskning) is an open access scholarly journal. As such, it is freely available online, and published only in digital format. All articles are published under the following Creative Commons licence: CC BY-NC 4.0

The journal disseminates research results relevant for the scientific development and for the public debate on welfare issues. The articles range thematically from comparative, normative and historical analyses of the welfare state, to the study of living conditions and quality of life, social security, health, and social services. 

The journal is a multi-disciplinary peer reviewed research journal on level 1 in the Norwegian publication indicator. It is a supplement to the disciplinary based journals and also a well-established publication channel for a large multi-disciplinary research area. The journal contains scientific original works, commentaries and book reviews.

Norwegian Journal of Welfare Research was established in 1998, and publishes four volumes per year. 

For previous volumes published by Fagbokforlaget, please visit https://tfv.portfolio.no/

Peer Review

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Directory of Open Access Journals
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
The journal does not ask for any fees for assessment or publication.
Editor-in-Chief
Ingrid Rindal Lundeberg, UNI Research Rokkansenteret

Editors
Jan Erik Askildsen, University of Bergen
Aksel Hatland, Institute for Social Research
Kristine Bærøe, University of Bergen
Einar Øverbye, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Editorial manager
Hilde Kjerland

Editorial Board
Astri Andersen, University of Bergen
Anders Barstad, Statistics Norway
Tone Fløtten, Fafo
Jørgen Goul Andersen, Aalborg University
Knut Halvorsen, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Hans-Tore Hansen, University of Bergen
Bjørn Hvinden, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Hanne Haavind, University of Oslo
Stein Kuhnle, University of Bergen
Karl Ove Moene, University of Oslo
Pål Repstad, University of Agder
Stein Ringen, University of Oxford
Tine Rostgaard, KORA
Stefan Svallfors, Umeå University
Aslak Syse, University of Oslo
Marta Azebehely, Stockholm University
Lars Inge Terum, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Steinar Westin, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Kari Wærness, University of Bergen

Contact
Email: velferd.rokkan@uni.no

Uni Rokkansenteret
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen
Norway
Norwegian Journal of Welfare Research (Tidsskrift for velferdsforskning) is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. The third party may not use the material for commercial purposes.
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

Forfatterveiledning Tidsskrift for velferdsforskning

Innlevering av manus

Manuskript sendes inn via vår ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-velferd.

Om tidsskriftet

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler – både empiriske studier og teoretiske arbeider. En vitenskapelig publikasjon må presentere ny innsikt, og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning. Tidsskriftet publiserer også oversiktsartikler (reviews), essays, bokomtaler, faglige kommentarer og debattinnlegg.  Hovedkriteriene for valg av bidrag er at de tar opp viktige spørsmål og at de holder et høyt faglig nivå. Tidsskriftets artikler skal være på et av de skandinaviske språkene.

Krav til manuskriptet

Artikler, inkludert sammendrag, noter, referanser og litteraturliste, må ikke overskride 46.000 tegn (med mellomrom). Kommentar- og debattartikler bør ikke overstige 18.000 tegn (med mellomrom), og bokanmeldelser bør være under 9000 tegn (med mellomrom).  Redaksjonen kan imidlertid godta lengre kommentarer eller bokessays, knyttet til viktige velferdspolitiske debatter.

Sjekkliste før innsending

1) Forfatternavn, tittel og institusjonstilnytning, e-post- og postadresse og artikkeltittel.
2) Sammendrag på hovedspråket (maksimum 200 ord).
3) Engelsk tittel og sammendrag (maksimum 200 ord).
4) Manuskript med litteraturreferanser alfabetisk ordnet til slutt og med nummererte sluttnoter. Plassering av figurer og tabeller markeres i teksten på manuskriptet, men inkluderes ikke i manuskriptet.
5) Eventuelt nummererte figurer og tabeller. Alle figurer må være i svart/hvitt og trykkeklare. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte figurer.

Litteraturreferanser

Litteraturhenvisninger skal være innarbeidet i teksten. De skal vanligvis plasseres i parentes og inneholde forfatterens etternavn og publiseringsår, f.eks. (Weber 1968). Ved direkte og indirekte sitat, eller referat fra andres tekster, oppgis sidetall etter utgivelsesår (Rosen 1958:111). Vises det til flere sider, nevnes første og siste side, for eksempel slik: (Weber 1968:374–379).

Hvis det er to forfattere, oppgis begges etternavn: (Regini og Esping-Andersen 2000). Hvis verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navnene ved første referanse, dernest brukes "mfl.": (Hatland, Kuhnle og Romøren 2001) og senere (Hatland mfl. 2001). Skill mellom flere referanser innenfor samme parentes ved å bruke semikolon (Rosen 1958:111; Weber 1968; Hatland mfl. 2001).

Når det vises til flere publikasjoner i en parentes, listes disse i alfabetisk rekkefølge.

Fullstendig liste over litteraturhenvisninger og referanser plasseres sist i manuskriptet under overskriften "Litteratur".

For tidsskrifter brukes følgende standard: Forfatter (utgiverår) tittel, Tidsskriftets navn, årgang(nummer):sidetall. Eksempel: Blom, S. og O. Listhaug (1988) Familie og livskvalitet, Tidsskrift for samfunnsforskning, 29(1):5–28.

For bøker og rapporter: Forfatter (utgiverår) Tittel, utgiversted: forlag. Eksempel: Wittgenstein, L. (1992) Philosophical investigations, Oxford: Blackwell Publishers.

For kapittel i bøker og rapporter: Eksempel: Norheim, O.F. (2000) Increasing demand for accountability, i A. Coulter og C. Ham (red.), The Global Challenge of Health Care Rationing, London: Open University Press.

Ved tre eller flere forfattere brukes komma for å skille mellom dem. Eksempel: Grytten, J., I. Skau og O. Aasland (1999) Kontraktsvalg, tjenesteproduksjon og stabilitet i allmennlegetjenesten, Forskningsrapport nr. 10, Sandvika: Handelshøyskolen BI.

For offentlige dokumenter og andre dokumenter uten forfatternavn brukes publikasjonsreferanse (utgiverår) Tittel, utgiversted: utgiver. Eksempel: St.prp. nr. 63 (1997–98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2000, Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Dokumenter hentet fra internett skal inneholde: Forfatter (publiseringsdato) tittel, dato dokumentet ble hentet: URL.

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

Vurderingsprosessen

Tidsskriftet benytter fagfeller for å sikre den vitenskapelige kvaliteten til artiklene. Innkomne bidrag blir først vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Tidsskriftet følger tosidig anonymitets-prinsipp: både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Derfor må manuset anonymiseres før det sendes inn, dvs. forside med forfatternavn og -omtaler sendes inn som separat dokument og selvreferanser må anonymiseres. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til artikkelforfatteren.

Dersom et medlem av redaksjonen er forfatter, håndteres manuskriptet av noen uten tilknytning til redaksjonen og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

Artikler skal ikke ha vært publisert andre steder tidligere. Innholdet i artikkelen skal heller ikke ha vært publisert i rapporter eller lignende med ISBN-nummer. Selv om artiklene ikke kan sies å være identiske kan ikke redaksjonen akseptere en artikkel der innholdet er publisert andre steder.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for en hensikt om å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Behandling av innkomne bidrag krever tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos dem som skal vurdere manuskriptet. Det er viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en artikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Tidsskrift for velferdsforsknings redaksjon.

Tidsskriftet har ikke kapasitet til å vurdere uferdige manuskripter. 

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.