Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for velferdsforskning
Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Det er et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene og en veletablert publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser.

Tidsskrift for velferdsforskning utkom første gang i 1998, og publiserer fire utgaver per år.

For tidligere utgaver av tidsskriftet utgitt av Fagbokforlaget, se https://tfv.portfolio.no/

Kvalitetsvurdering

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
Redaktør
Ingrid Rindal Lundeberg, forsker II, Uni Research Rokkansenteret

Redaksjon
Jan Erik Askildsen, professor, Universitetet i Bergen
Aksel Hatland, forsker I, Institutt for samfunnsforskning
Kristine Bærøe, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Einar Øverbye, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet

Redaksjonssekretær
Hilde Kjerland

Redaksjonsråd
Astri Andersen, Universitetet i Bergen
Anders Barstad, Statistisk sentralbyrå
Tone Fløtten, Fafo
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet
Knut Halvorsen, Høgskolen i Oslo and Akershus
Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen
Bjørn Hvinden, Høgskolen i Oslo and Akershus
Hanne Haavind, Universitetet i Oslo
Stein Kuhnle, Universitetet i Bergen
Karl Ove Moene, Universitetet i Oslo
Pål Repstad, Universitetet i Agder
Stein Ringen, University of Oxford
Tine Rostgaard, KORA
Stefan Svallfors, Umeå universitet
Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Marta Azebehely, Stockholms universitet
Lars Inge Terum, Høgskolen i Oslo and Akershus
Steinar Westin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Kari Wærness, Universitetet i Bergen

Kontakt
E-post: velferd.rokkan@uni.no

Uni Rokkansenteret
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen
Norge

Bøker som foreslås anmeldt kan sendes til:
Tidsskrift for velferdsforskning
Uni Research Rokkansenteret
Postboks 7810
5020 Bergen
Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
  • Forfatteropplysningene er fullstendige
  • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
  • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
  • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

Forfatterveiledning Tidsskrift for velferdsforskning

Innlevering av manus

Manuskript sendes inn via vår ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-velferd.

Om tidsskriftet

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler – både empiriske studier og teoretiske arbeider. En vitenskapelig publikasjon må presentere ny innsikt, og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning. Tidsskriftet publiserer også oversiktsartikler (reviews), essays, bokomtaler, faglige kommentarer og debattinnlegg.  Hovedkriteriene for valg av bidrag er at de tar opp viktige spørsmål og at de holder et høyt faglig nivå. Tidsskriftets artikler skal være på et av de skandinaviske språkene.

Krav til manuskriptet

Artikler, inkludert sammendrag, noter, referanser og litteraturliste, må ikke overskride 46.000 tegn (med mellomrom). Kommentar- og debattartikler bør ikke overstige 18.000 tegn (med mellomrom), og bokanmeldelser bør være under 9000 tegn (med mellomrom).  Redaksjonen kan imidlertid godta lengre kommentarer eller bokessays, knyttet til viktige velferdspolitiske debatter.

Sjekkliste før innsending

1) Forfatternavn, tittel og institusjonstilnytning, e-post- og postadresse og artikkeltittel.
2) Sammendrag på hovedspråket (maksimum 200 ord).
3) Engelsk tittel og sammendrag (maksimum 200 ord).
4) Manuskript med litteraturreferanser alfabetisk ordnet til slutt og med nummererte sluttnoter. Plassering av figurer og tabeller markeres i teksten på manuskriptet, men inkluderes ikke i manuskriptet.
5) Eventuelt nummererte figurer og tabeller. Alle figurer må være i svart/hvitt og trykkeklare. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte figurer.

Litteraturreferanser

Litteraturhenvisninger skal være innarbeidet i teksten. De skal vanligvis plasseres i parentes og inneholde forfatterens etternavn og publiseringsår, f.eks. (Weber 1968). Ved direkte og indirekte sitat, eller referat fra andres tekster, oppgis sidetall etter utgivelsesår (Rosen 1958:111). Vises det til flere sider, nevnes første og siste side, for eksempel slik: (Weber 1968:374–379).

Hvis det er to forfattere, oppgis begges etternavn: (Regini og Esping-Andersen 2000). Hvis verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navnene ved første referanse, dernest brukes "mfl.": (Hatland, Kuhnle og Romøren 2001) og senere (Hatland mfl. 2001). Skill mellom flere referanser innenfor samme parentes ved å bruke semikolon (Rosen 1958:111; Weber 1968; Hatland mfl. 2001).

Når det vises til flere publikasjoner i en parentes, listes disse i alfabetisk rekkefølge.

Fullstendig liste over litteraturhenvisninger og referanser plasseres sist i manuskriptet under overskriften "Litteratur".

For tidsskrifter brukes følgende standard: Forfatter (utgiverår) tittel, Tidsskriftets navn, årgang(nummer):sidetall. Eksempel: Blom, S. og O. Listhaug (1988) Familie og livskvalitet, Tidsskrift for samfunnsforskning, 29(1):5–28.

For bøker og rapporter: Forfatter (utgiverår) Tittel, utgiversted: forlag. Eksempel: Wittgenstein, L. (1992) Philosophical investigations, Oxford: Blackwell Publishers.

For kapittel i bøker og rapporter: Eksempel: Norheim, O.F. (2000) Increasing demand for accountability, i A. Coulter og C. Ham (red.), The Global Challenge of Health Care Rationing, London: Open University Press.

Ved tre eller flere forfattere brukes komma for å skille mellom dem. Eksempel: Grytten, J., I. Skau og O. Aasland (1999) Kontraktsvalg, tjenesteproduksjon og stabilitet i allmennlegetjenesten, Forskningsrapport nr. 10, Sandvika: Handelshøyskolen BI.

For offentlige dokumenter og andre dokumenter uten forfatternavn brukes publikasjonsreferanse (utgiverår) Tittel, utgiversted: utgiver. Eksempel: St.prp. nr. 63 (1997–98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2000, Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Dokumenter hentet fra internett skal inneholde: Forfatter (publiseringsdato) tittel, dato dokumentet ble hentet: URL.

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

Vurderingsprosessen

Tidsskriftet benytter fagfeller for å sikre den vitenskapelige kvaliteten til artiklene. Innkomne bidrag blir først vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Tidsskriftet følger tosidig anonymitets-prinsipp: både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Derfor må manuset anonymiseres før det sendes inn, dvs. forside med forfatternavn og -omtaler sendes inn som separat dokument og selvreferanser må anonymiseres. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til artikkelforfatteren.

Dersom et medlem av redaksjonen er forfatter, håndteres manuskriptet av noen uten tilknytning til redaksjonen og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

Artikler skal ikke ha vært publisert andre steder tidligere. Innholdet i artikkelen skal heller ikke ha vært publisert i rapporter eller lignende med ISBN-nummer. Selv om artiklene ikke kan sies å være identiske kan ikke redaksjonen akseptere en artikkel der innholdet er publisert andre steder.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for en hensikt om å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Behandling av innkomne bidrag krever tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos dem som skal vurdere manuskriptet. Det er viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en artikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Tidsskrift for velferdsforsknings redaksjon.

Tidsskriftet har ikke kapasitet til å vurdere uferdige manuskripter. 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon