Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 288-304)
av Maria Røhnebæk
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om hvordan økt digitalisering i velferdsforvaltningen påvirker mål om individuell tilpasning i tjenesteytingen. Offentlige velferdstjenester står overfor et økende press, og implementering av nye digitale verktøy presenteres ofte som løsninger som skal bidra både til effektivisering og kvalitetssikring. Det er imidlertid behov for empirisk kunnskap om de faktiske konsekvensene av digitalisering. Denne artikkelen belyser dette med utgangspunkt i en etnografisk studie som omhandler informasjonssystemenes rolle i utvikling av veilederrollen i Nav. Det argumenteres for at Nav kan ses som et «skjermbyråkrati», og i artikkelen diskuteres det hva som kjennetegner denne utviklingen.

Stikkord NAV, digitalisering, skjermbyråkrati, individuell tilpasning, skjønn

From Street-Level to Screen-Level Bureaucracy

This article addresses the consequences of increased digitalization in the public welfare services, and focuses in particular on the role of ICT in efforts to individualize service delivery. Public welfare services are facing increased pressure, and development and implementation of new digital tools are often promoted as the key to enhance efficiency and to foster quality improvements. However, there is a need for empirical studies which investigate the actual consequences of digitalization in diverse organizational contexts. This article responds to this need, and presents findings from an ethnographic study of the Norwegian welfare service which can be seen to emerge as a «screen-level bureaucracy».

Keywords Welfare services, digitalization, screen-level bureaucracy, individualization, discretion

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 305-320)
av Karen N. Breidahl, Jan-Eric Furubo, Anne Halvorsen og Morten Balle Hansen
SammendragEngelsk sammendrag

I 2005 blev Nav-reformen, en af de største forvaltningsreformer i Norge i nyere tid, vedtaget af det norske Storting. Det blev samtidig besluttet, at der parallelt med reformen skulle gennemføres en evaluering. Den havde flere målsætninger bl.a. at understøtte og korrigere implementeringen af Nav-reformen. Artiklen forholder sig kritisk til den udbredte ambition om, at evalueringer kan anvendes i praktiske handlesituationer og indkredser de særlige udfordringer, der kan være forbundet med instrumentel evalueringsanvendelse i forbindelse med større forvaltningsreformer. Der tages afsæt i en teoretisk analyseramme, der både inddrager indsigter fra evaluerings –og policy-læringslitteraturen.

Stikkord Evalueringsanvendelse, Nav-reformen, meta-evaluering, velfærdsreformer, policy-læring, evalueringskultur

Large-Scale Public-Sector Reforms and the Challenges Related to Instrumental Policy Learning: An Analysis of the Evaluation of the NAV Reform

The NAV-reform was adopted in 2015 by a broad majority of the Norwegian Storting [Parliament]. At the same time it was decided to evaluate the reform. It was based on multiple purposes of which one was to follow the process in order to suggest adjustments and assist a successful implementation. However, afterwards it was evident that there was a huge gap between the formal ambitions for instrumental use of the evaluation and the actual utilization. In this article, we critically assess this topic and shed light on the question of which challenges are involved in instrumental use of evaluations when evaluating large-scale public sector reforms. This discussion is based on theoretical insights from research on evaluation and policy learning.

Keywords evaluation use, NAV-reform, meta-evaluation, welfare reforms, policy learning, evaluation culture

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 321-341)
av Kenneth Aarskaug Wiik, Ane Seierstad og Turid Noack
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen bruker vi registerdata over alle likekjønnede par som formaliserte samlivene sine i perioden 1993 til og med 2010 og spør: hvilke par er mest ustabile og hvilke registrerte partnere har valgt å konvertere til ekteskap? Resultatene bekrefter at likekjønnede par fortsatt er mindre stabile enn ulikekjønnede og at kvinneparene har høyere skilsmisserisiko enn mannlige par. Ett av tre registrerte partnerskap var blitt omgjort til ekteskap etter innføringen av den nye ekteskapsloven i 2009. En høyere andel kvinnepar (44%) hadde konvertert til ekteskap enn mannspar (28%). Denne kjønnsforskjellen forsvant i multivariate analyser der det samtidig ble kontrollert for parenes øvrige kjennetegn.

Stikkord: Likekjønnede par, registrerte partnere, likekjønnede ekteskap, skilsmisse, registerdata

From Registered Partnerships to Same-Sex Marriages:
Marriage and Divorce among Norwegian Same-Sex Couples 1993–2011

Using register data on all same-sex couples who formalized their unions from 1993 through 2010, the current study investigates the union dynamics of these couples. More precisely, we assess the stability of these unions and conversions from registered partnerships to same-sex marriages following the new marriage legislation in 2009. Results confirmed that same-sex couples had a higher divorce risk than opposite-sex couples, and that female couples were significantly less stable than their male counterparts. By 2011, one in three intact registered partnerships entered between 1993 and 2008 had been converted to marriages. The conversion rate was higher among women (44%) than men (28%). However, controlling for whether or not both partners were Norwegian citizens reduced this gender gap.

Keywords: Same-sex couples, same-sex marriage, registered partnership, divorce, register data

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 342-358)
av Bente L. L. Kassah og Siri Tønnessen
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen og hvordan utfordringer imøtekommes. Datamaterialet er analysert og fortolket etter fenomenologisk hermeneutisk metode. Undersøkelsen viser at tildelingskontorets maktforvaltning og hjemmesykepleieres absorbering av ansvar styrer samhandlingen med tildelingskontoret. Når samhandlingen med fastleger lykkes, er moralsk forpliktelse et bærende element. Isamhandling med legevakten gir hjemmesykepleiere fra seg ansvaret for pasienter når de opplever seg presset ut over egen kompetanse. Studien tyder på at det er behov for å myndiggjøre hjemmesykepleiere og å utvikle en felles forståelse for samhandling.

Nøkkelord samhandling, hjemmesykepleie, myndiggjøring og makt.

Interaction in Municipal Health Care –A Study of the Experiences of Home Care Nurses

This interview-based article presents the experiences of seven home healthcare nurses on how they cooperate with the patient allocation office, medical practitioners and emergency medical centers. The study aims at developing knowledge on challenges in cooperation, and how home healthcare nurses meet them. The authors adopted the phenomenological–hermeneutic approach in analyzing and interpreting the data. The study reveals that the power management of actors in the patient allocation offices and the way the home healthcare nurses absorb responsibilities guide how they co-operate. There is a need for a moral obligation if the cooperation with the medical practitioners is to succeed. In cooperation with the emergency medical center units, the home healthcare nurses abandon their responsibility for the patients when they experience pressure to operate beyond their area of competence. The study shows that there is a need to empower home healthcare nurses and develop a common understanding of why and how to cooperate.

Keywords coordination, home based nursing care, empowerment, power.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon