Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for velferdsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artiklene blir publisert fortløpende etter godkjenning. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Det er et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene og en veletablert publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser.

Tidsskrift for velferdsforskning utkom første gang i 1998, og publiserer fire utgaver per år.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

For tidligere utgaver av tidsskriftet utgitt av Fagbokforlaget, se https://tfv.portfolio.no/

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
Redaktør
Egil Kjerstad, Forskningssjef ved NORCE og professor II ved Institutt for økonomi, UiB.  

Redaksjon
Jan Erik Askildsen, professor, Universitetet i Bergen
Kristine Bærøe, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Einar Øverbye, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet
Karen Christensen, lektor, Roskilde Universitet

Redaksjonssekretær
Christin Knudsen

Redaksjonsråd
Astri Andersen, Universitetet i Bergen
Anders Barstad, Statistisk sentralbyrå
Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet 
Tone Fløtten, Fafo
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet
Knut Halvorsen, OsloMet - storbyuniversitetet
Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen
Bjørn Hvinden, OsloMet - Storbyuniversitetet
Hanne Haavind, Universitetet i Oslo
Stein Kuhnle, Universitetet i Bergen
Kristian Mjåland, Universitetet i Agder
Karl Ove Moene, Universitetet i Oslo
Axel West Pedersen, OsloMet - Storbyuniversitetet
Tine Rostgaard, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Marta Szebehely, Stockholms universitet
Lars Inge Terum, OsloMet - storbyuniversitetet
Kari Wærness, Universitetet i Bergen
 

Bøker som foreslås anmeldt kan sendes til:
NORCE Norwegian Research Centre
Tidsskrift for velferdsforskning
Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Besøksadresse: 
Nygårdsgaten 112, Bergen

 
Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskript sendes inn via vår ScholarOne-side: 
https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-velferd.

Krav til manus

Et krav for å bli publisert i Tidsskrift for velferdsforskning er at bidraget tar opp viktige spørsmål og at de holder et høyt faglig nivå. Tidsskriftets artikler skal være på et av de skandinaviske språkene.

Formelle krav
 • Vitenskapelige artikler, inkludert sammendrag, noter, referanser og litteraturliste, bør ikke overskride 46.000 tegn (med mellomrom).
 • Kommentar- og debattartikler bør ikke overstige 18.000 tegn (med mellomrom).
 • Bokanmeldelser bør være under 9000 tegn (med mellomrom).
Redaksjonen kan godta lengre kommentarer eller bokessays, knyttet til viktige velferdspolitiske debatter.

En vitenskapelig publikasjon må presentere ny innsikt, og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.

Sjekkliste før innsending
 1. Tittel (gjerne kort og poengtert)
 2. Forfatternavn, med tittel, institusjon, e-postadresse
 3. Sammendrag på hovedspråk og engelsk (maksimum 200 ord).
 4. Sammendragene skal innholdet bakgrunn for studien, metodene som er benyttet, det empirisk grunnlaget, hva som er studiens hovedfunn og konklusjon.
 5. Engelsk tittel.
 6. Manuskript med litteraturreferanser alfabetisk ordnet til slutt og ev. fotnoter
 7. 3–6 nøkkelord på norsk og engelsk (som beskriver artikkelen med ord som ikke forekommer i tittelen)
 8. Litteraturliste i henhold til referansestilen APA
 9. Figurer og tabeller plasseres i teksten. Forfatter er selv ansvarlig for å innhente ev. tillatelser til bruk av figurer og tabeller
 

Doi-referanse

 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Litteraturreferanser i teksten

Tidsskriftet benytter referansestilen APA 7. Se her for en kort introduksjon:  
http://www.kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Tidsskrift for velferdsforskning benytter fagfeller for å sikre den vitenskapelige kvaliteten til artiklene. Innkomne bidrag blir først vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Tidsskriftet følger tosidig anonymitets-prinsipp: både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Derfor må manuset anonymiseres før det sendes inn, dvs. forside med forfatternavn og -omtaler sendes inn som separat dokument og selvreferanser må anonymiseres. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til artikkelforfatteren.

Redaksjonen har prosedyrer for fagfellevurdering av evt. bidrag fra redaksjonens medlemmer, slik at også disse bidragene blir sikret anonym behandling.

Artikler skal ikke ha vært publisert andre steder tidligere. Innholdet i artikkelen skal heller ikke ha vært publisert i rapporter eller lignende med ISBN-nummer. Selv om artiklene ikke kan sies å være identiske kan ikke redaksjonen akseptere en artikkel der innholdet er publisert andre steder.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for en hensikt om å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Behandling av innkomne bidrag krever tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos dem som skal vurdere manuskriptet. Det er viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en artikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Tidsskrift for velferdsforsknings redaksjon.

Tidsskriftet forbeholder seg retten til å avvise uferdige manus.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon