Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
(side 117-118)
av Henrik Horn
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 119-139)
av Ingvild Greve
Sammendrag

A-krimsentrene er opprettet uten at det er foretatt noen grundig gjennomgang av de rettslige rammene for et slikt samarbeid. Blant annet er sentrene organisert uten å ta hensyn til påtalemyndighetens rolle og ansvar for deler av politiets virksomhet. Dette medfører at det er utfordrende for påtalemyndighetens representant å ivareta sine ansvarsområder.

Vitenskapelig publikasjon
(side 140-160)
av Victoria S. Nygård
Sammendrag

I en sak mellom Økokrim og det norske selskapet Tidal Music AS i HR-2019-610-A la Høyesterett til grunn at straffeprosessloven § 192 gir hjemmel for ransaking i materiale som er lagret på servere lokalisert i utlandet. Høyesterett fastslo at slike håndhevelseshandlinger ikke er i strid med det folkerettslige suverenitetsprinsippet. I kjølvannet av kjennelsen har det vokst frem en diskusjon i norsk litteratur vedrørende riktigheten av den. Artikkelen argumenterer for at rettsoppfatningen kjennelsen uttrykker, er problematisk i forhold til suverenitetsprinsippet.

Faste spalter
Fra lovgivningen
februar – april 2021
(side 178-185)
av Tage Henningsen
(side 186-190)
av Ulf Stridbeck
Fra Menneskerettighetsdomstolen:
Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14065/15, dom av 19. januar 2021
(side 191-198)
av Jon Petter Rui
(side 199-204)
av Marte H. Mo

Tidsskrift for strafferett

2-2021, årgang 21

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund, juridisk rådgiver i Politidirektoratet

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling

Morten Holmboe, professor, ph.d. ved Politihøgskolen

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett.

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights. Tidsskriftet er også tilgjengelig på Juridika.no.

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon