Digitale bevis betraktes gjerne som objektive og pålitelige bevis. I denne artikkelen settes søkelyset på hvor gyldig slutningen egentlig er. Vet vi egentlig nok til å kunne utelukke systematiske feil i vurderingen av noen bevistyper som f.eks. digitale bevis ved behandlingen av gjenåpningsbegjæringer? En analyse av Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpnede saker fram til august 2019, samt et utvalg av 100 ikke gjenåpnede saker, viser at digitale bevis er tatt i betraktning i 6 av de 307 gjenåpnede sakene. Analysen av de ikke gjenåpnede sakene viser en langt større forekomst av digitale bevis, og at begrunnelsen domfelte oftest gjør gjeldende i gjenåpningsbegjæringen, er at retten har misforstått eller feilvurdert det digitale beviset.

Nøkkelord: justisfeil, systematiske feil, gjenopptakelseskommisjonen, dataetterforskning, digitale bevis, kvalitet, bevisbedømmelse