Overgrep mot barn skaper sterke følelser og reaksjoner hos mange. Nettovergrep er et hurtigvoksende problem, og mulighetene er gode for å operere skjult under lav oppdagelsesrisiko. Problemet har fått private aktører til å ta loven i egne hender. Vår artikkel belyser hvilke strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser det kan få når private på eget initiativ søker å oppklare og hindre seksuallovbrudd via internett mot barn. Vi ser på i hvilken utstrekning private har lov til å bruke etterforskingsmetoder som politiet ikke har, og hvilke konsekvenser det kan få når private bedriver handlingsprovokasjon. Som eksempel benyttes en konkret sak der gruppen Barnas Trygghet ervervet bevis ved provokasjon.

Nøkkelord: Barnas Trygghet, bevisavskjæring, beviserverv, grooming, handlingsprovokasjon, politiagent, privat provokasjon