Ikraftsettinger og sanksjoner

Endringer i ankesilingsordningen og innføring av lovbestemt frist for støtteskriv

I statsråd 21. juni 2019 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) sanksjonert. Anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning og behandles på samme måte som straffesaker med lavere strafferamme. Disse sakene skal altså kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem. Dermed oppheves domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling i saker som angår lovbrudd som kan medføre fengsel i mer enn seks år (såkalte seksårssaker). En annen nyvinning er at det innføres en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom. Det er foreløpig ikke avgjort når endringene trer i kraft. Se nærmere om endringene i Prop. 53 L (2018–2019) og Innst. 305 L (2018–2019).

Nye regler om utilregnelighet

I statsråd 21. juni 2019 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) sanksjonert. Det foretas endringer i utilregnelighetsreglene i straffeloven, blant annet ved at dagens psykosevilkår forlates til fordel for en konkret vurdering av om lovbryteren er utilregnelig på grunn av en sterkt avvikende sinnstilstand. Videre er det foretatt endringer som senker terskelen for dom på særreaksjon i helsevesenet for utilregnelige lovbrytere, samt øker kvaliteten i rettspsykiatrisk sakkyndigarbeid gjennom habilitetskrav, kompetansekrav og utvidet adgang til innsyn i helseopplysninger. Det er ikke avgjort når endringene trer i kraft. Se nærmere om endringene i Prop. 154 L (2016–2017) og Innst. 296 L (2018–2019).

Endringer i terrorrelaterte straffebestemmelser

Lov 21. juni 2019 nr. 50 om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) trådte i kraft 1. juli 2019. Endringene følger opp folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet. Det innføres et spesialisert straffebud mot reiser med terrorformål. Det klargjøres også at finansiering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror kan straffes som terrorfinansiering. En rekke endringer i straffeloven følger dessuten opp folkerettslige forpliktelser knyttet til terrorrelaterte handlinger mot luftfarten. Blant annet kriminaliseres farefull bruk av luftfartøy samt bruk og utslipp av visse våpen og farlige materialer fra fly. Det er også foretatt visse justeringer i straffebestemmelsen om flykapring.

I tillegg er det foretatt endringer i reglene om båndlegging av formuesgoder, og regelverket er blitt flyttet fra straffeprosessloven til politiloven. Dette innebærer at båndlegging ikke lenger skal besluttes av påtalemyndigheten som et straffeprosessuelt tvangsmiddel, men av Politiets sikkerhetstjeneste som et tiltak utenfor etterforskning med hjemmel i politiloven. Formålet er å oppfylle internasjonale anbefalinger om at båndlegging skal være uavhengig av en straffesak. Se nærmere om endringene i Prop. 100 L (2018–2019) og Innst. 297 L (2018–2019).

Heving av strafferammer i spesiallovgivningen

I statsråd 21. juni 2019 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) sanksjonert. Endringene innebærer at det skjer en heving av strafferammene i de fire nevnte lovene, og at vilkårene for anvendelse av øvre strafferamme i forurensningsloven endres. I tillegg presiseres det i straffeprosessloven at påtalekompetansen for alminnelige overtredelser av de nevnte lovene legges til politiet. Det er også foretatt enkelte andre endringer i straffebestemmelsene i forurensningsloven og produktkontrolloven. De nevnte endringene trådte i kraft 1. juli 2019. Se nærmere om endringene i Prop. 77 L (2018–2019) og Innst. 322 L (2018–2019).

Nytt straffebud om tvungen forsvinning

I statsråd 7. juni 2019 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) sanksjonert. Endringsloven, som trådte i kraft straks, introduserer et nytt straffebud som gjelder tvungen forsvinning. Avgjørelsen av om det skal tas ut tiltale, er lagt til riksadvokaten. Se nærmere om endringene i Prop. 42 LS (2018–2019) og Innst. 234 L (2018–2019).

Proposisjoner fremmet for Stortinget

Utvidelse av fotlenkeordningen

I Prop. 132 L (2018–2019), som ble fremmet i statsråd 21. juni 2019, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet endringer i straffegjennomføringsloven for å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) fra 4 til 6 måneder. Proposisjonen inneholder også forslag som åpner for at domfelte som er varig soningsudyktige, kan gjennomføre straff med elektronisk kontroll, og at Kriminalomsorgen kan benytte digital teknologi for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll når det er nødvendig.

Bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i Prop. 105 L (2018–2019) endringer i politiloven som gir adgang til tidsubegrenset, bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter i et avgrenset område. Det er en forutsetning at vilkårene for punktbevæpning er til stede for to eller flere sårbare objekter. I proposisjonen, som ble fremmet i statsråd 26. april 2019, foreslås det videre at vilkårene for politiets bruk av skytevåpen, som i dag fremgår av våpeninstruks for politiet, fastsettes i politiloven. I tillegg foreslås det en endring som presiserer at det for tilsetting i politi– og lensmannsetaten, i tillegg til kravet om plettfri vandel, er et krav til skikkethet. Endringen innebærer ikke realitetsendringer. Det foreslås også en endring i våpenloven som gir adgang til å fastsette forskriftskrav for deaktiverte skytevåpen.

Saker sendt på høring

Økt kompensasjon for arbeid med anke i større straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i salær- og stykkprisforskriften knyttet til advokaters godtgjøring av arbeid med anke. Forslaget gir forsvarere rett til høyere kompensasjon for arbeid med ankeskriving i større straffesaker. Bakgrunnen for forslagene er utvidelsen av ankesilingsordningen i straffeprosessloven (se ovenfor). Ved innføring av ankesiling i seksårssaker vil det i praksis bli flere anker som må begrunnes, hvilket krever mer arbeid for forsvarerne enn tidligere. Høringsfristen var 24. september 2019. Høringsnotatet er tilgjengelig på regjeringens nettside under dokumenter, id2654033.

Bruk av spytthette på innsatte m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. Det foreslås en klar hjemmel for å overføre innsatte som skal transporteres ut av landet, til et fengsel i nærheten av stedet hvor transporten ut skal skje. Videre foreslås det å oppdatere hjemmelen for å innhente opplysninger om besøkende til fengsel. For å forebygge selvmord og andre former for plutselige dødsfall foreslås det en hjemmel for å installere pust- og bevegelsessensor i noen celler. Departementet foreslår også en hjemmel for at Kriminalomsorgen kan benytte spytthette på en innsatt i de tilfellene hvor det er fare for at noen blir forulempet på denne måten. Høringsfristen var 10. oktober 2019. Høringsnotatet er tilgjengelig på regjeringens nettside under dokumenter, id2662926.

Vandelskontroll ved tilsettinger i påtalemyndigheten

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i straffeprosessloven § 55 om vandelskontroll ved tilsettinger i påtalemyndigheten. Etter forslaget skal det kreves fremlagt uttømmende og utvidet politiattest ved tilsettinger av tjenestemenn i påtalemyndigheten, herunder tjenestemenn uten påtalekompetanse. Det foreslås også en regel om at det kan kreves fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest av personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for påtalemyndigheten eller for en tjenesteleverandør for påtalemyndigheten. Høringsfristen gikk ut 6. mai 2019. Høringsnotatet er tilgjengelig på regjeringens nettside under dokumenter, id2633041.