Artikkelen omhandler påtalemyndighetens adgang til å speilkopiere hos advokat der klient ikke er medsiktet. Spørsmålet er om gjeldende praksis for speilkopiering hos advokat er i samsvar med Grl. § 102 og EMK artikkel 8. Forfatteren stiller seg kritisk til om gjeldende praksis for speilkopiering er lovlig og forholdsmessig. Begrunnelsen for dette er mangel på presis hjemmel i straffeprosessloven samt manglende rettssikkerhetsgarantier. Avslutningsvis gjennomgår forfatteren hvordan speilkopiering hos advokat kan gjennomføres i samsvar med Grl. § 102 og EMK artikkel 8, og om speilkopiering hos advokat i det hele tatt er legitimt etter de nevnte overordnede rettsnormer.

Nøkkelord: ransaking, beslag, speilkopiering, retten til konfidensiell rettslig bistand