Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere dette. Av hensyn til legalitetsprinsippet og behovet for en rimelig tilgjengelig og klar straffelov foreslås det også visse forenklinger. I dagens utforming er straffebudene vanskelige å forstå, og de er heller ikke helt dekkende for det de er ment å ramme. Flere forskjellige lovbrudd tar utgangspunkt i krenkelse av datasikkerheten, og beskrivelsen av denne modusen burde konsentreres til ett sted. De forskjellige etterfølgende moduser kunne utpensles i umiddelbar tilknytning til dette (databedrageri, dataskadeverk, datainnbrudd, ulovlig overvåking, driftshindring). I lys av datateknologiens store utbredelse kan en rekke tradisjonelle lovbrudd dessuten begås ved å manipulere datasystemer. Spørsmålet gjelder behovet for å straffe datalovbruddet i konkurrens med det tradisjonelle lovbruddet. En mulighet kan være heller å gjøre det tradisjonelle lovbruddets dataaspekt til en generell straffskjerpende omstendighet. Dette vil kunne lette etterforskningen og effektivisere strafforfølgningen.

Nøkkelord: datakrim, databedrageri, dataskadeverk, datainnbrudd, ulovlig overvåking, tingenes internett