Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
(side 127-128)
av Ulf Stridbeck og Inger Marie Sunde
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 129-147)
av Inger Marie Sunde
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer i datakrimretten. Deretter drøftes noen konsekvenser av at det savnes en underliggende filosofi som kunne bidra til å gi konsekvente rettslige løsninger på området. Også sammensmeltingen av konsepter som bærer de straffeprosessuelle tvangsmidlene, tas opp. Endelig reises noen spørsmål innen forebyggende politiarbeid på internett, et felt som hittil er lite utredet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 148-167)
av Jul Fredrik Kaltenborn
Sammendrag

Hvis man leser norske forarbeider, kan det synes som teknologinøytral regulering er løsningen på utfordringene teknologiutviklingen fører med seg. Det er imidlertid uklart hvilke føringer teknologinøytralitet egentlig legger for regelutformingen.

Uttrykket «datasystem» synes iallfall å være teknologinøytralt i den forstand at det likestiller databaserte teknologier. En slik presisering av et teknologinøytralt uttrykk kan gi et bidrag til å diskutere prinsipielle spørsmål knyttet til regulering av teknologi, f.eks. bestemmelsenes forhold til legalitetsprinsippet.

Det er vanskelig å gi noe generelt svar på om teknologinøytrale bestemmelser alltid vil være forenlige med legalitetsprinsippet. Vurderingen må uansett gjøres konkret. Ordlyd som har et abstraksjonsnivå på linje med «datasystem», vil gjerne være mindre problematiske enn bestemmelser som gir rene blankofullmakter til rettsanvenderen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 168-185)
av Inger Marie Sunde
Sammendrag

Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere dette. Av hensyn til legalitetsprinsippet og behovet for en rimelig tilgjengelig og klar straffelov foreslås det også visse forenklinger. I dagens utforming er straffebudene vanskelige å forstå, og de er heller ikke helt dekkende for det de er ment å ramme. Flere forskjellige lovbrudd tar utgangspunkt i krenkelse av datasikkerheten, og beskrivelsen av denne modusen burde konsentreres til ett sted. De forskjellige etterfølgende moduser kunne utpensles i umiddelbar tilknytning til dette (databedrageri, dataskadeverk, datainnbrudd, ulovlig overvåking, driftshindring). I lys av datateknologiens store utbredelse kan en rekke tradisjonelle lovbrudd dessuten begås ved å manipulere datasystemer. Spørsmålet gjelder behovet for å straffe datalovbruddet i konkurrens med det tradisjonelle lovbruddet. En mulighet kan være heller å gjøre det tradisjonelle lovbruddets dataaspekt til en generell straffskjerpende omstendighet. Dette vil kunne lette etterforskningen og effektivisere strafforfølgningen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 186-208)
av Marita Haug Haaland
Sammendrag

Artikkelen omhandler påtalemyndighetens adgang til å speilkopiere hos advokat der klient ikke er medsiktet. Spørsmålet er om gjeldende praksis for speilkopiering hos advokat er i samsvar med Grl. § 102 og EMK artikkel 8. Forfatteren stiller seg kritisk til om gjeldende praksis for speilkopiering er lovlig og forholdsmessig. Begrunnelsen for dette er mangel på presis hjemmel i straffeprosessloven samt manglende rettssikkerhetsgarantier. Avslutningsvis gjennomgår forfatteren hvordan speilkopiering hos advokat kan gjennomføres i samsvar med Grl. § 102 og EMK artikkel 8, og om speilkopiering hos advokat i det hele tatt er legitimt etter de nevnte overordnede rettsnormer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 209-234)
av Maria Astrup Hjort
Sammendrag

Forfatteren sammenligner pågående ransaking av digitalt lagret materiale inneholdende taushetsbelagt informasjon med bevissikring i sivile saker. I begge tilfeller trengs det en uavhengig tredjeperson til å sortere i sikret materiale. Artikkelen tar for seg spørsmål knyttet til utformingen av mandatet til den som er oppnevnt til å sortere digitalt lagret materiale fra speilkopier, og hvilke virkninger utformingen av et slikt mandat har.

Tidsskrift for strafferett

2-2019, årgang 19

 

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon