Artikkelen omhandler lekfolks deltakelse i ulike rettssystemer. Studien tar utgangspunkt i det norske rettssystemet, samtidig som endringen fra juryordning til meddomsrett pågår. Gjennom 16 måneder med etnografiske undersøkelser tar studien for seg observasjoner fra norske rettssaler samt intervjuer med dommere, representanter fra påtalemyndigheten, lekfolk, forsvarere og andre som har deltatt i debatten om den norske juryordningen. Et funn er at komparativ forskning på juryordninger og meddomsrett krever at man ser hen til den sosiale og kulturelle konteksten. Studien viser at juryordningen i Norge står overfor praktiske og prosessuelle utfordringer som skiller den fra andre lands juryordninger, og som også reflekterer oppfatningen om sosial likhet som gjennomsyrer det norske samfunnet. I motsetning til at fagdommerne både eksplisitt og implisitt begrenser juryens kompetanse, ved å kunne sette til side juryens kjennelser og å komme med bevisvurderinger i rettsbelæringen, legger en blandet rett med så vel fagdommere som legdommere til rette for samarbeid og rettferdige avgjørelser.1

Nøkkelord: juryordningen, meddomsrett, lekfolkdeltakelse, sosial likhet, juristprofesjonen, rettsantropologi