1. Ikraftsettinger og sanksjoner

Prøveordning med avspilling av opptak i ankedomstolen

Lov 22. juni 2018 nr. 79 om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) trådte i kraft 1. oktober 2018. Lovendringene utvider rettens plikt til å foreta opptak av forklaringer, og gir nødvendig lovgrunnlag for utprøving av en ordning der forklaringer fra tingretten i utpekte domstoler gjenbrukes ved avspilling av opptak i ankedomstolen. Forskrift 28. september nr. 1471, som trådte i kraft fra samme dato, inneholder nærmere regler om opptaket og avspilling av opptak i stedet for direkte forklaringer i en ankeforhandling og ved vurderingen av om en anke skal nektes fremmet.

2. Proposisjoner fremmet for Stortinget

Straffebud om tvungen forsvinning

Prop. 42 LS (2018–2019) ble fremmet i statsråd 20. desember 2018. I proposisjonen fremmer Utenriksdepartementet forslag om et eget straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven. Med tvungen forsvinning menes frihetsberøvelse begått på vegne av en stat eller med statens tillatelse, støtte eller samtykke. Det er en forutsetning at frihetsberøvelsen nektes vedgått eller at det forties hva som har skjedd med den frihetsberøvede personen, eller hvor vedkommende befinner seg, slik at den frihetsberøvede unndras fra lovens beskyttelse. I proposisjonen foreslås det også en endring i straffeprosessloven som legger avgjørelsen av om det skal tas ut tiltale, til riksadvokaten. Videre foreslås det at Norge ratifiserer FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning.

3. Saker sendt på høring

Forslag om endringer i straffeloven (utvidelse av avvergingsplikten, kriminalisering av utenomrettslige tvangsekteskap m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til diverse endringer i straffeloven. Det foreslås endringer i reglene om avvergingsplikten, blant annet at den skal gjelde for flere lovbrudd enn i dag. Videre foreslås det en egen straffebestemmelse som rammer uformelle og religiøse tvangsekteskap. Disse forslagene har i hovedsak bakgrunn i handlingsplaner som er lagt frem av regjeringen. På bakgrunn av innspill fra Riksadvokaten foreslås skjerpet straff for skyting mot politiet og et eget straffebud mot fratakelse av tjenestevåpen. Det foreslås også et forsterket vern av offentlige tjenestemenn på andre måter, blant annet mot hets og trakassering som gjengjelder offentlig myndighetsutøvelse. Andre forslag har bakgrunn i anmodningsvedtak fra Stortinget. Dette gjelder unntak fra foreldelse for lovbrudd som har hatt døden til følge, en presisering av vilkåret «utilbørlig press» i straffebudet mot tvangsekteskap, et nytt straffebud om utleie av lokaler til ulovlig utnyttelse av arbeidstakere, og endringer i straffebudet om krenkelse av representant for fremmed stat. Høringsnotatet er tilgjengelig på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–-forslag-til-endringer-i-straffeloven-mv.-avvergingsplikt-tvangsekteskap-skyting-mot-politiet-m.m/id2618654/

Endringer i reglene om kildevern

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven. Det foreslås en skjerping av lovens vilkår for når pressen kan pålegges å identifisere en kilde, mer fleksible vilkår for hvilke aktører som kan påberope seg kildevernet, og en lovfesting av at kildevernet omfatter alle opplysninger som er egnet til å avsløre kilder. Forslagene bygger i hovedsak på Straffeprosessutvalgets forslag til endringer i reglene om kildevern i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov og innspill som har kommet i høringen. Høringsnotatet er tilgjengelig på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–-endringer-i-reglene-om-kildevern-i-straffeprosessloven-og-tvisteloven/id2611678/