Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
(side 3-7)
av Morten Holmboe
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 8-26)
av Anna Offit
Sammendrag

Artikkelen omhandler lekfolks deltakelse i ulike rettssystemer. Studien tar utgangspunkt i det norske rettssystemet, samtidig som endringen fra juryordning til meddomsrett pågår. Gjennom 16 måneder med etnografiske undersøkelser tar studien for seg observasjoner fra norske rettssaler samt intervjuer med dommere, representanter fra påtalemyndigheten, lekfolk, forsvarere og andre som har deltatt i debatten om den norske juryordningen. Et funn er at komparativ forskning på juryordninger og meddomsrett krever at man ser hen til den sosiale og kulturelle konteksten. Studien viser at juryordningen i Norge står overfor praktiske og prosessuelle utfordringer som skiller den fra andre lands juryordninger, og som også reflekterer oppfatningen om sosial likhet som gjennomsyrer det norske samfunnet. I motsetning til at fagdommerne både eksplisitt og implisitt begrenser juryens kompetanse, ved å kunne sette til side juryens kjennelser og å komme med bevisvurderinger i rettsbelæringen, legger en blandet rett med så vel fagdommere som legdommere til rette for samarbeid og rettferdige avgjørelser.1

(side 27-52)
av Iver Huitfeldt
Sammendrag

Forfatteren vurderer i dette innlegget Straffeprosessutvalgets forslag til § 15-2 Begrensninger i bevegelsesfriheten ved bevisforspillelsesfare i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Han er kritisk til utvalgets forslag om å begrense bruken av varetekt, både til mangelen på empiri og til de kriminalpolitiske premissene ellers. I likhet med utvalget peker han på at det dreier seg om verdivurderinger, og dermed at dette ikke er et prosessfaglig spørsmål. Forfatteren innbyr til en ‘arkeologisk reise’ i rettskildene, og mener å påvise at «nærliggende fare for» som vilkår for fengsling ved bevisforspillelsesfare først ble etablert med et krav om «sannsynlighetsovervekt» i Kjæremålsutvalgets kjennelse så sent som i Rt-2003-1296. Hvis lovproposisjonen vil videreføre utvalgets ordbruk «nærliggende fare» i § 15-2, mener han at det bør presiseres at det dreier seg om et «ekte» «risiko/fare»-vilkår. Hvis kravet om «sannsynlighetsovervekt» i gjeldende rett videreføres, bør ordlyden endres tilvarende. Forfatteren anser at forslaget til § 15-2- (2) om at «faren for bevisforspillelse [må] utgjør[e] en betydelig risiko for straffeforfølgningen», innebærer noe nytt og er en inkvisitorisk preget regel som vil bety at domstolene i mye større grad må foreta en materiell vurdering/gradering av betydningen av de bevisene som eventuelt går tapt, og som gir domstolene en etterforsknings- og påtalemessig rolle som de ikke skal ha.

Faste spalter
Fra lovgivningen
Tredje og fjerde kvartal 2018
(side 85-86)
av Tage Henningsen
(side 87-95)
av Ulf Stridbeck
(side 96-116)
av Runar Torgersen
(side 117-124)
av Marte H. Mo

Tidsskrift for strafferett

1-2019, årgang 19

 

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon