Tidsskrift for Strafferett vil rette en takk til dem som har bidratt med kvalitetssikringen av

fagartikler i TfS årgang 18 – 2018. I alfabetisk orden har følgende personer fungert som

fagfeller:

Professor Johan Boucht

Professor Morten Holmboe

Professor Gert Johan Kjelby

Professor May-Len Skilbrei

Lovrådgiver Sigurd Aaserudhagen

 

Takk for innsatsen!

Redaktør Ulf Stridbeck