1975

Med blått lys og sirene. – I: Institutt for kriminologi og strafferett. Universitetet i Oslo. Stensilserie. Nr. 20 (1975). V, 116 s. ill.

1979

Vegtrafikkloven : virkefelt og reaksjoner. Bergen : Universitetet i Bergen. Institutt for privatrett, 1979. 317 s.

1981

Vegtrafikkloven : virkefelt og reaksjoner. Oslo, 1981. 5, 173, 128 s.

Det beste kurs jeg har vært med på. – I Politiembedsmennenes blad (1981). Nr. 1, s. 16–17. Redaksjonell artikkel med omtale av Politihøgskolens introduksjonskurs for politifullmektiger og politiadjutanter. Kursleder Ragnar L. Auglend.

1988

Utkast til alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) med motiver. Oslo : Justisdepartementet, 1988. 244, 25 s.

1991

Utkast til ny lov om politiet med motiver. Ragnar L. Auglend, Per Gammelgård, Lars Stoltenberg. Oslo : Justisdepartementet, 1991. 1. bind flere pagineringer.

1998

Politirett. Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug. Oslo : Gyldendal, 1998. 1145 s.

2001

Regelsamling for politiet. Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug. Oslo : Gyldendal, 2001. 734 s.

2004

Politirett. 2. utg. Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug. Oslo : Gyldendal, 2004. 1180 s.

2011

Interview with chief of police Ragnar L. Auglend, Hordaland police district, Norway. Interviewed by Rune Glomseth. – I: Trends in policing : interviews with police leaders across the world. (2011). Volume 3.

2012

Politiloven § 16 første ledd : en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene. Oslo : Politihøgskolen, 2012. 123 s. PHS forskning.

Rapport fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012: 14): oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 : avgitt til statsministeren 13. august 2012. Ragnar L Auglend var medlem av utvalget.

2015

Fordeling av ansvar og myndighet mellom politi og forsvar ved indre beredskap. – I: Tidsskrift for strafferett (2015). S. 316–347.

Polisiær handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativ og innsatsrettet virksomhet. Bergen : Universitetet i Bergen, 2015. 685 s. Avhandling (dr.philos.).

Regelsamling for politiet. 2. utg. Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland. Oslo : Gyldendal, 2015. 1157 s.

2016

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid. Oslo : Gyldendal, 2016. 928 s. Bygger på forfatterens avhandling (dr.philos.) – Universitetet i Bergen, 2015.

Politirett, 3. utg. Ragnar Auglend og Henry Mæland. Oslo: Gyldendal 2016. 1519 s.

2017

Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt ; varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold – med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten. Ragnar L. Auglend, Henning Jakhelln. I: Arbeidsrett (2017), s. 183–219.

2018

Politiet i krig og ved okkupasjon. Noen folkerettslige og nasjonalrettslige perspektiver. Oslo : Gyldendal, 2018. 132 s.