Nr. 1

Randi Rosenqvist: Ytring: Et lite klargjørende lovforslag

Hans-Petter Jahre: Forsettets nedre grense – innvilgelse eller likegyldighet?

Iver Huitfeldt: Straffeprosessutvalgets forslag til sakskostnader – underskudd på kritisk refleksjon

Sofie Hippe: Fra lovgivningen: Tredje og fjerde kvartal 2017

Øistein Aamodt: Fra Høyesterett: Tredje og fjerde kvartal 2017

Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning

Sverre Flaatten: Bokmelding: Jørn Jacobsen: Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra.

Nr. 2

Ulf Stridbeck: Ytring: Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent

Kristina Kepinska Jakobsen, Ulf Stridbeck og Åse Langballe: Objektivitet i avhør

Jørn Jacobsen: Straffansvaret for å overlate pornografi til barn

Anne Sofie Hippe: Fra lovgivningen: Første kvartal 2018

Øistein Aamodt: Fra Høyesterett: Første kvartal 2018

Ulf Stridbeck: Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning

Nr. 3

Malin Albrechtsen van der Hagen: Ytring: Frister for tilrettelagte avhør

Ragnar Kristoffersen og Jørgen Spangen Iversen: Samfunnsstraff – på tide med en revisjon

Pål S. Jensen: Våpenforskriften § 9 – et knivforbud til besvær

Anne Sofie Hippe: Fra lovgivningen: Annet kvartal 2018

Øistein Aamodt: Fra Høyesterett: Andre kvartal 2018

Jon Petter Rui: Fra menneskerettighetsdomstolen: Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa) G.I.E.M. S.R.L. og andre mot Italia, søkenummer 1828/06, storkammerdom 28. juni 2018

Runar Torgersen: Fra riksadvokaten

Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning

Kristel Heyerdahl: Bokmelding: Svein Magnussen: Vitnepsykologi 2.0 / Hilde Østby og Ylva Østby: Å dykke etter sjøhester / Julia Shaw: Falske minner

Eivind Kolflaath: Bokmelding: Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav.

Tor-Geir Myhrer: Bokmelding: Gert Johan Kjelby: Påtalerett

Synnøve Ugelvik: Bokmelding: Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere

Nr. 4

Temanummer: Ragnar L. Auglend på 70-årsdagen, 8. januar 2019

Gert Johan Kjelby Asbjørn Strandbakken: En politiembetsmann og politirettsforsker takker av. Ragnar Auglend 70 år.

Tor-Aksel Busch : Noen utviklingstrekk i norsk kriminalpolitikk etter 40 år i påtalemyndigheten

Ørnulf Øyen: Hva er rettsgrunnlaget for maktbruk fra politiet?

Gert Johan Kjelby: Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again!

Henry John Mæland: Menneskerettighetsdomstolens sensur med politiets håndtering av demonstrasjoner

Tor-Geir Myhrer: «Politiarbeid på stedet» – styrker og svakheter

Johan Boucht: Politirettslig fare – særlig ved ordensforstyrrelser

John Reidar Nilsen: Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring?

Jørn Wangensten Ruud: Bibliografi

Årsoversikt

Redaksjonen takker