Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
Ytring
Frister for tilrettelagte avhør
(side 149-150)
av Malin Albrechtsen van der Hagen
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 151-180)
av Ragnar Kristoffersen og Jørgen Spangen Iversen
Sammendrag

Forfatterne går igjennom de siste års bruk av samfunnsstraff og straffereaksjonens fremvekst i lovgivningen. Bruken av samfunnsstraff går ned, samtidig som en stadig større andel ubetingede fengselsdommer gjennomføres utenfor fengsel med elektronisk kontroll. I praksis innebærer det at kriminalomsorgen i større grad enn domstolen beslutter om straff skal gjennomføres utenfor fengsel. For blant annet å gjenopprette maktbalansen mellom domstol og forvaltning i strafferettspleien mener forfatterne at bruken av samfunnsstraff bør økes. Det krever tiltak fra lovgiveren. Tiltak som foreslås er signaler om at nye lovbruddskategorier kan tas inn under samfunnsstraffens anvendelsesområde, fjerning av kravet om samtykke, og en harmonisering av alle de frihetsinnskrenkende straffereaksjonene samfunnsstraff, narkotikaprogram, program mot ruspåvirket kjøring, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Straffereaksjonene er blitt til og revidert til ulik tid, slik at det har oppstått flere utilsiktede forskjeller. En harmonisering vil kunne gi domfelte tilgang til flere tiltak under straffegjennomføringen, og trolig også styrke kriminalitetsforebyggingen. Der det er tvil om valget av en samfunnsstraff står i forhold til alvoret i lovbruddet eller behovet for kontroll med domfelte under gjennomføringen, kan det også åpnes for bruk av elektronisk kontroll.1

(side 181-193)
av Pål S. Jensen
Sammendrag

Etter våpenforskriften § 9 er visse knivtyper forbudt, blant annet stiletter og springkniver. Forfatteren mener forbudet er uklart, særlig etter Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017 (LB-2017-24663), og at det etter denne dommen har fått et utilsiktet og uhensiktsmessig nedslagsfelt, særlig ved at stilett-begrepet er tolket utvidende. Forfatteren stiller seg også tvilende til hvorvidt tolkingsresultatet tilfredsstiller analogiforbudet som følger av Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7.

Fast spalte
Fra lovgivningen
Annet kvartal 2018
(side 194-196)
av Anne Sofie Hippe
Fra Høyesterett
Andre kvartal 2018
(side 197-201)
av Øistein Aamodt
Fra menneskerettighetsdomstolen
Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa) G.I.E.M. S.R.L. og andre mot Italia, søkenummer 1828/06, storkammerdom 28. juni 2018
(side 202-215)
av Jon Petter Rui
(side 216-221)
av Runar Torgersen
(side 222-226)
av Marte H. Mo

Tidsskrift for strafferett

3-2018, årgang 18

Ansvarlig redaktør

Professor Ulf Stridbeck

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjon

Øistein Aamodt, ass. direktør i Høyesterett

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Anne Sofi e Hippe, fung. lovrådgiver, Lovavdelingen, JD

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon