Objektivitet er en av rettssikkerhetens mest fundamentale prinsipper og gjelder for hele straffesakskjeden fra mistanke om straffbar handling til dom. Kravet om objektivitet henger sammen med den materielle sannhets prinsipp – at straffesaken får et objektivt riktig resultat. I politiets opplæring forsøkes objektiviteten ivaretatt ved en åpen, hypotesetestende tilnærming og ved å unngå å påvirke den avhørtes forklaring, ved primært å benytte åpne spørsmål. Hvordan objektivitetskravet operasjonaliseres av politiet under avhør av fornærmede, er imidlertid uutforsket. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan politiet praktiserer objektivitetskravet når de avhører fornærmede. Studien viser at objektivitetskravet er sentralt for etterforskerne. De forsøker å ivareta objektiviteten ved å være upartiske, unngå å påvirke og holde en emosjonell distanse. Samtidig ønsker de å være empatiske. Balansegangen mellom objektivitet og empati kan føre til kommunikative dilemmaer i avhørerrollen. Det vil derfor bli analysert og diskutert hvordan kravene om objektivitet og empati håndteres. Vi har brukt to datakilder: 19 lyd- og bildeavhør av ungdommer som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, og intervjuer av de 17 etterforskerne som har gjennomført de 19 avhørene.1

Nøkkelord: objektivitet, avhør, fornærmede, KREATIV, kommunikative dilemmaer, empati