Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
Ytring
Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent
(side 71-73)
av Ulf Stridbeck
Artikkel
Objektivitet i avhør
Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge
Vitenskapelig publikasjon
(side 74-101)
av Kristina Kepinska Jakobsen, Ulf Stridbeck og Åse Langballe
Sammendrag

Objektivitet er en av rettssikkerhetens mest fundamentale prinsipper og gjelder for hele straffesakskjeden fra mistanke om straffbar handling til dom. Kravet om objektivitet henger sammen med den materielle sannhets prinsipp – at straffesaken får et objektivt riktig resultat. I politiets opplæring forsøkes objektiviteten ivaretatt ved en åpen, hypotesetestende tilnærming og ved å unngå å påvirke den avhørtes forklaring, ved primært å benytte åpne spørsmål. Hvordan objektivitetskravet operasjonaliseres av politiet under avhør av fornærmede, er imidlertid uutforsket. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan politiet praktiserer objektivitetskravet når de avhører fornærmede. Studien viser at objektivitetskravet er sentralt for etterforskerne. De forsøker å ivareta objektiviteten ved å være upartiske, unngå å påvirke og holde en emosjonell distanse. Samtidig ønsker de å være empatiske. Balansegangen mellom objektivitet og empati kan føre til kommunikative dilemmaer i avhørerrollen. Det vil derfor bli analysert og diskutert hvordan kravene om objektivitet og empati håndteres. Vi har brukt to datakilder: 19 lyd- og bildeavhør av ungdommer som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, og intervjuer av de 17 etterforskerne som har gjennomført de 19 avhørene.1

Straffansvaret for å overlate pornografi til barn
Om straffelova § 317 første ledd alternativ c
Vitenskapelig publikasjon
(side 102-130)
av Jørn Jacobsen
Sammendrag

Artikkelen drøftar straffansvaret for å overlate pornografi til barn. Rettstilstanden på området er uklar, særleg som følgje av Høgsterett si pornografiavgjerd i 2005, ein uklarleik som ikkje vart avklara av lovgjevar då den «spesielle delen» seinare vart lagd til i straffelova 2005. Det uklare ved gjeldande rett avspeglar i sin tur ei spenning mellom utviklinga av den allmenne strafferettslege reguleringa av pornografi og dei oppfatningane lovgjevar over tid synest å ha hatt om barn og pornografi. Det er grunn for lovgjevar til å sjå nærare på reguleringa, ikkje berre for å avklare det uklare ved gjeldande rett, men òg for å vurdere straffansvaret for distribusjon av pornografi til barn i både eit systematisk og i eit prinsipielt perspektiv.

Fast spalte
Fra lovgivningen
Første kvartal 2018
(side 131-132)
av Anne Sofie Hippe
Fra Høyesterett
Første kvartal 2018
(side 133-138)
av Øistein Aamodt
Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018
(side 139-141)
av Ulf Stridbeck
(side 142-145)
av Marte H. Mo

 

Tidsskrift for strafferett

2-2018, årgang 18

Ansvarlig redaktør

Professor Ulf Stridbeck

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjon

Øistein Aamodt, ass. direktør i Høyesterett

Runar Torgersen, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Anne Sofi e Hippe, fung. lovrådgiver, Lovavdelingen, JD

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon