Forfatteren går i dette innlegget mot Straffeprosessutvalgets forslag i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov, § 44-2, om å fjerne adgangen til å ilegge en domfelt sakskostnader og bare beholde ansvaret for merkostnadene ved «vidløftiggjøring». Forfatteren mener det er prinsipielt riktig at en lovbryter skal ha ansvaret for de påregnelige følger av lovbruddet, nemlig å bli tatt og dømt. Han mener at begrunnelsen for å fjerne adgangen lider av et «underskudd på kritisk refleksjon» og ikke har støtte i dagens regler og praksis. Han mener at domstolene er tilbakeholdne med å idømme sakskostnader, og «treffsikre» når de gjør det.

: Nøkkelord sakskostnader, NOU 2016 24, straffeprosess