1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Juryordningen avskaffet fra 1. januar 2018

Det ble i statsråd 13. oktober 2017 besluttet at juryordningen avskaffes fra 1. januar 2018. Det ble også fastsatt overgangsregler som regulerer behandlingen av straffesaker som pågikk ved ikraftsettingen. Saker som ble anket til lagmannsretten før 1. januar 2018, skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere, behandles i tråd med de nye reglene. Det ble også satt en absolutt frist for utfasing av juryordningen, slik at alle ankesaker som behandles etter 31. desember 2018, uansett går for meddomsrett. Se nærmere omtale av endringene i Prop. 70 L (2016–2017) og Innst. 310 L (2016–2017) og nærmere om ikraftsettingen i kgl.res. 13. oktober 2017 nr. 1613.

2. Proposisjoner fremmet for Stortinget

Endringer i barnelova og straffeloven mv. for å sikre bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

Prop. 167 L (2016–2017) ble fremmet i statsråd 1. september 2017. Proposisjonen gjelder forslag til endringer i barnelova og straffeloven mv. Etter forslaget skal det innføres en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Det foreslås også en ny bestemmelse i barnelova som klargjør at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Videre foreslås det at det kan reises sak om foreldreansvar mv. uten mekling når en annen forelder er dømt for alvorlig vold og overgrep mot egne barn. Formålet med forslagene er å styrke barns vern mot vold og overgrep.

Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven for å stanse tilgangen på offentlige ytelser for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i Prop. 32 L (2017–2018) lovendringer som innebærer begrensninger i tilgangen og retten til offentlige ytelser for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å stanse tilgangen på offentlige ytelser for personer som er dømt eller mistenkt for alvorlig kriminalitet og som unndrar seg straff eller strafforfølgning. For å tvinge en som unndrar seg straff eller strafforfølgning, til å møte frem, kan retten i dag på nærmere vilkår sette domfeltes eller siktedes formue under forvaltning. Det vises i proposisjonen til at rettens kjennelse i noen slike tilfeller har blitt omgått ved at trygde- og pensjonsytelser har kunnet bli utbetalt til en konto i utlandet. Regjeringen foreslår derfor at alle betalinger, herunder av offentlige ytelser, til en domfelt eller siktet som har fått satt formuen under forvaltning, skal skje til en bankkonto i Norge som politiet har kontroll over. Endringene i folketrygdloven innebærer dessuten at siktedes rett til å få utbetalt visse ytelser i en slik situasjon suspenderes eller reduseres.

3. Høringssaker

Forslag om endringer i reglene om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring et forslag om diverse endringer i regelverket for behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll. Høringsfristen var 15. januar 2018. Overskuddsinformasjon er opplysninger som er innhentet ved bruk av skjulte tvangsmidler, og som har relevans for andre straffbare forhold enn det som begrunnet tvangsbruken, eller som ikke har relevans for straffbare forhold overhodet. Forslaget går blant annet ut på at noen av reglene om overskuddsinformasjon flyttes fra straffeprosessloven til politiregisterloven. Det foreslås også materielle endringer i reglene, herunder at opplysninger fra kommunikasjonskontroll som hovedregel skal sperres, og ikke slettes, både ved rettskraftig dom og ved henleggelse. Dette innebærer at opplysningene kan benyttes senere, på nærmere bestemte vilkår. Høringsnotatet er tilgjengelig på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–-behandling-av-overskuddsinformasjon-fra-kommunikasjonskontroll-mv/id2569958/.

Forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Justis- og beredskapsdepartementet har også hatt på høring et forslag om endringer i straffelovens regler om prøveløslatelse fra forvaring. Høringsfristen var 1. desember 2017. Forslaget innebærer at terskelen for prøveløslatelse fra forvaring heves. Forslaget er en oppfølgning av målsetting i Sundvolden-plattformen om å skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser, og gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring. Høringsnotatet er tilgjengelig på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–-forslag-om-endring-i-straffelovens-regler-om-forvaring/id2570026/.