Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
Ytring
Et lite klargjørende lovforslag
(side 3-7)
av Randi Rosenqvist
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 8-25)
av Hans-Petter Jahre
Sammendrag

Forfatteren sammenlikner det norske innvilgelsesforsettet (dolus eventualis etter den positive innvilgelsesteori), jf. straffeloven § 22 første ledd bokstav c, med svensk likegyldighetsforsett (likgiltighetsuppsåt). Forfatteren argumenterer for at også i norsk rett vil likegyldighet gi et mer treffende uttrykk enn karakteristikken positiv innvilgelse for det som oftest er realiteten i de sakene der det blir domfellelse på grunnlag av innvilgelsesforsett. Forfatteren mener også at bevistemaet vil bli lettere å håndtere ved en slik omformulering, og at rettsanvendelsen i mindre grad vil gi inntrykk av å bygge på en fiksjon.

(side 26-40)
av lagdommer Iver Huitfeldt
Sammendrag

Forfatteren går i dette innlegget mot Straffeprosessutvalgets forslag i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov, § 44-2, om å fjerne adgangen til å ilegge en domfelt sakskostnader og bare beholde ansvaret for merkostnadene ved «vidløftiggjøring». Forfatteren mener det er prinsipielt riktig at en lovbryter skal ha ansvaret for de påregnelige følger av lovbruddet, nemlig å bli tatt og dømt. Han mener at begrunnelsen for å fjerne adgangen lider av et «underskudd på kritisk refleksjon» og ikke har støtte i dagens regler og praksis. Han mener at domstolene er tilbakeholdne med å idømme sakskostnader, og «treffsikre» når de gjør det.

Fast spalte
Fra lovgivningen
Tredje og fjerde kvartal 2017
(side 41-43)
av Anne Sofie Hippe
Artikkel
Fra Høyesterett
Tredje og fjerde kvartal 2017
(side 44-49)
av Øistein Aamodt
Fast spalte
(side 50-60)
av Marte H. Mo
Bokmelding

Tidsskrift for strafferett

1-2018, årgang 18

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlaget.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

REDAKTØR

Professor Ulf Stridbeck

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJON

Øistein Aamodt, ass. direktør i Høyesterett

Runar Torgersen, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Anne Sofi e Hippe, fung. lovrådgiver, Lovavdelingen, JD

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Tidsskrift for strafferett kommer med fire hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon