Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
Ytring
Lærdommer fra Quick-sakene
(side 185-190)
av Ulf Stridbeck
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 191-212)
av Hans-Petter Jahre
Sammendrag

I artikkelen sammenliknes reglene om bevisførsel ved fullstendig anke i lagmannsretten i Norge, i landsretten i Danmark og i hovrätten i Sverige, og dette knyttes til forslagene i Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Et av de mest kontroversielle forslagene fra utvalget er at videoopptak av tiltaltes og vitnets forklaring i tingretten som hovedregel skal spilles av i lagmannsretten for helt eller delvis å tre i stedet for muntlig og direkte avhør. Norge er det eneste landet i Skandinavia som ikke har noen notoritet om hva tiltalte og vitnene har forklart i første instans. Videre er Norge det eneste av landene i Skandinavia hvor ankeforhandlingen ved bevisanke er en fullstendig repetisjon av behandlingen i første instans. Forfatteren konkluderer med at Straffeprosessutvalgets forslag om gjenbruk og supplerende bevisførsel på en god måte balanserer de motstående hensyn.

Vitenskapelig publikasjon
(side 213-234)
av Knut Einar Skodvin
Sammendrag

Grunnloven § 101 tredje ledd gjev særlege reglar for det militære sin bistand til politiet. Ved lovendring i kraft frå 1. desember 2015 fekk politilova eit tillegg i form av ny § 27 a som lovregulerer slik bistand. Artikkelen drøftar dei rammene lova set for slik bistand, og lyftar fram nokre av dei sentrale spørsmål lovreguleringa lèt etter seg.

Fast spalte
Fra lovgivningen
Andre kvartal 2017
(side 235-237)
av lovrådgiver Anne Sofie Hippe
Fra Høyesterett
Fra Høyesterett
Andre kvartal 2017
(side 238-243)
av Øistein Aamodt
Fra riksadvokaten
(side 244-257)
av Runar Torgersen
Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
(side 258-261)
av Ulf Stridbeck
Ny litteratur og forskning
(side 262-269)
av Marte H. Mo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon