Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 89-102)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

I artikkelen rettes oppmerksomheten mot hva som prosessuelt sett utgjør ett og samme straffbare forhold. Først gis det en oversikt over de retningslinjene EMD oppstilte i storkammersaken Zolotukhin mot Russland for tolkningen av forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i EMK TP 7 artikkel 4 nr. 1. Deretter analyseres det hvordan EMDs retningslinjer har påvirket identitetsvurderingen i norsk straffeprosess. Til slutt foretas det en kritisk analyse av hvordan EMDs retningslinjer for identitetsvurderingen har påvirket vurderingene og forslagene til Straffeprosesslovutvalget.

Vitenskapelig publikasjon
(side 103-125)
av Jane Dullum og Elisiv Bakketeig
Sammendrag

I artikkelen diskuteres de siste 10-årenes bruk av legalstrategi for å bekjempe vold i nære relasjoner. Hovedfokuset er på utviklingen av straffelovgivningen, herunder fremveksten av et eget straffebud mot familievold, samt skjerpede strafferammer. Det er omdiskutert i hvilken grad dette er et egnet virkemiddel i voldsbekjempelsen. Artikkelen fremhever at det kan være grunner til å være avventende med å konkludere at straffen når sine tilsiktede virkninger, blant annet som følge av straffebudets kompleksitet og lav sannsynlighet for anmeldelse og straffeforfølgning. Samtidig kan man ikke utelukke at legalstrategien sammen med andre tiltak kan ha en normdannende effekt.

Fra lovgivningen
Første kvartal 2017
(side 126-127)
av Anne Sofie Hippe
Fra Høyesterett
Første kvartal 2017
(side 128-133)
av Øistein Aamodt
(side 134-145)
av Runar Torgersen
Fra EU-domstolen
Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdataTele2 Sverige AB og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016
(side 146-168)
av Jon Petter Rui
(side 169-173)
av Marte H. Mo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon