Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
Ytring
Unødig ventetid ved ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: Påtalemyndighetens ansvar for saksflyten
(side 2-5)
av Morten Holmboe
Artikkel
Kan politiet formane en mistenkt om å forklare seg?
Anvendelsen av straffeprosessloven § 93 annet ledd i politiavhør
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-25)
av Tor-Geir Myhrer
Sammendrag

Straffeprosessloven § 93 annet ledd om adgangen til å gjøre siktede oppmerksom på at unnlatelse av å forklare seg kan tillegges vekt i hans/hennes disfavør ved bevisvurderingen, gjelder etter ordlyden bare ved rettslige avhør. Det er likevel reist spørsmål om bestemmelsen også kan anvendes ved utenrettslige politiavhør, og riksadvokaten har i et rundskriv fra 2016 om politiavhør lagt til grunn at bestemmelsen gir uttrykk for et mer alminnelig prinsipp. Artikkelen drøfter det nasjonale rettskildemessige grunnlaget for å gi strpl. § 93 annet ledd et slikt utvidet anvendelsesområde, og konkluderer med at grunnlaget for dette er heller svakt. Artikkelen ser også på spørsmålet i lys av kravet om rettferdig rettergang og uskyldspresumsjonen i EMK art. 6.

Fra lovgivningen
Tredje og fjerde kvartal 2016
(side 26-29)
av Anne Sofie Hippe
Fra Høyesterett
Tredje og fjerde kvartal 2016
(side 30-35)
av Øistein Aamodt
(side 36-40)
av Ulf Stridbeck
(side 41-56)
av Runar Torgersen
(side 57-68)
av Jon Petter Rui
(side 69-74)
av Marte H. Mo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon