Stipendiat Marte H. Mo

1 Bokomtaler

Ragnar Auglend:Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid. 1. utgave.Gyldendal Norsk Forlag 2016. ISBN: 9788205486881. 928 sider.Finnes også som e-bok.

Om boken:

«Denne boken omhandler politiets handleplikt i operativ virksomhet, og kommandomyndigheten og lydighetsplikten som korrigeringsmekanismer for tjenesteutførelsen i disse situasjonene. Videre behandles hovedtrekkene i reaksjonssystemet ved brudd på disse plikt- og myndighetsforholdene.

Handlepliktens rettslige grunnlag og innhold drøftes i lys av menneskerettighetene, opportunitetsprinsippet, bistandsplikten, lydighetsplikten, fullmaktene og effektueringsprinsippene som gjelder i forholdet mellom stat og borger. Forfatteren behandler også handleplikten og lydighetsplikten ved farlige oppdrag.

Målgruppen er ansatte i politiet og påtalemyndigheten, dommere, advokater og andre som må forholde seg til politiets arbeid.»

Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M. Øie (red.):Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei. 1. utgave.Universitetsforlaget 2016. ISBN: 9788215026091. 824 sider.

Om boken:

«Festskriftet til Tore Schei inneholder 32 artikler, skrevet både av Høyesteretts egne dommere og fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.»

Boken inneholder blant annet følgende artikler med et strafferettslig perspektiv:

Hans Tore Høviskeland: «Miljøkriminalitet i høyesterettspraksis de siste 15 år»,

Ann Johnsen og Erik Keiserud: «Advokaters taushetsplikt»

Magnus Matningsdal: «Overprøving av avgjørelsen av skyldspørsmålet i lagrettesaker»,

Knut Erik Sæther: «Høyesterett og straffeloven § 219 (mishandling i nære relasjoner) og

Ørnulf Øyen: «Høyesterett og vernet mot selvinkriminering».

Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen (red.):Når dronene våkner. Autonome våpensystemer og robotisering av krig. 1. utgave.Cappelen Damm 2016. ISBN: 9788202495794. 392 sider.

Om boken:

«Dronekrig, drapsdroner og drapsroboter. Den internasjonale debatten preges av ulike perspektiver på bruk av ubemannede droner som fjernstyres fra den andre siden av jordkloden. Forfatterne i boka Når dronene våkner tar debatten et skritt videre. Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer.

Synspunktene spenner fra total aversjon og påstander om forbud, til pragmatisk optimisme om en mer human krigføring. Uansett juridiske og etiske perspektiver, så påvirker den teknologiske utviklingen hvordan krig utføres. Der enkelte frykter de-humanisering og tap av kontroll over slagmarken, ser andre med optimisme på de muligheter som teknologisk utvikling gir for økt presisjon og situasjonsforståelse. Et felles anliggende ser ut til å være hvordan krigens lidelser kan begrenses til hva som er strengt uunngåelig. Motsetningene oppstår i synet på hva framtidens militærteknologi vil medføre; beveger vi oss kort sagt mot mer human eller mer brutal krigføring ved å erstatte mennesket med maskiner?»

Hans Chr. Bugge, Hilde Indreberg, Aslak Syse og Arnulf Tverberg (red.):Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer.Universitetsforlaget 2016. 1. utgave. ISBN: 9788215024462. 664 sider.

Om boken:

«Dette festskriftet er en hyllest til Inge Lorange Backer, juridisk professor og tidligere ekspedisjonssjef i Lovavdelingen. Med tittelen «Lov, liv og lære» ønsker redaksjonskomitéen å fremheve sammenhengen og helheten som preger jubilantens allsidige faglige virke og personlige egenskaper og verdier.»

Boken inneholder 45 artikler og blant dem følgende artikler med et strafferettslig perspektiv:

Marianne Vollan: «Mot normalt»? Normalitetsprinsippet i norsk straffegjennomføring og

Toril M. Øie: «Lovgiversignaler om straffutmåling for voldtekt»

Steinar Fredriksen og Torgeir Myhrer:Politirett i et nøtteskall. 1. utgave.Gyldendal Norsk Forlag 2016. ISBN: 9788205488069.Finnes også som e-bok.

Om boken:

«Boken gir en innføring i norsk politirett.

Politirett i et nøtteskall har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ved håndhevingen av disse hjemlene. Grunnprinsippene for utøvelse av politimyndighet i politiloven § 6 står også sentralt.

I tillegg behandles spørsmål knyttet til bl.a. politiets oppgaver og organisasjon, og spørsmål angående plikter og rettigheter i polititjenesten. Endelig gir boken en oversikt over sentrale regler vedrørende politiets behandling av personopplysninger.»

Anne Marie Frøseth, Linda Gröning og Rasmus H. Wandall (red.):Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. 1. utgave.Gyldendal Norsk Forlag 2016. ISBN: 9788205489523. 320 sider.Finnes også som e-bok.

Om boken:

«Befolkningens oppfatninger om, og følelser for, hva som er en rimelig og rettferdig strafferett, får stadig større betydning i strafferettssystemet. Det er åpenbart at slike oppfatninger og følelser hos befolkningen – som ofte omtales som den allmenne rettsfølelsen – har betydning for strafferettssystemet.

Det er imidlertid i stor grad uavklart hvordan befolkningens rettsfølelse styrer, og bør styre, innholdet i beslutningene til strafferettssystemets aktører, og i hvilken grad den kan anses som «allmenn». Det samme gjelder hvordan strafferettens aktører oppfatter innholdet i denne «rettsfølelsen».

Forfatterne diskuterer rettsfølelsens betydning i strafferettssystemet fra ulike teoretiske og praktiske perspektiver, med forankring i flere strafferettslige temaer som aktualiserer seg på ulike stadier: fra lovgivningsprosessen til gjennomføringen av straffen. Artiklene i boken er skrevet av fremstående forskere i rettsvitenskap, teologi og filosofi, samt personer med lang erfaring fra lovgivningsarbeid, påtalemyndigheten, domstolen og kriminalomsorgen. Boken gir nye perspektiver på hvordan strafferettssystemets ulike aktører forholder seg, og bør forholde seg, til rettsfølelsen.»

Petter Gottschalk:Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar. 1. utgave.Cappelen Damm 2016. ISBN: 9788202514419. 570 sider.

Om boken:

«Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og den kriminelle. Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge de siste ti årene. Den formidler kunnskap gjennom eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.

Det er et klart lederansvar å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet. Når det oppstår mistanke om økonomisk kriminalitet i organisasjoner, er det vanlig å iverksette gransking. Boken gir en gjennomgang av alle aspekter ved slik gransking og diskuterer situasjonsbestemt gransking.

Økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt blir begått av forbrytere med økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende atferd. Boken setter søkelyset på de kriminelle som aktører og navngir i alt 405 dømte hvitsnippforbrytere. Alle kjente norske hvitsnippsaker fra 2009 til 2015 blir beskrevet.

Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Den er egnet for nettstudenter som vil tilegne seg en innføring i sentrale teorier om økonomisk kriminalitet og for praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.»

Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.):Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.Universitetsforlaget 2016. ISBN: 9788215025186. 464 sider.

Om boken:

«Barnekonvensjonen ivaretar behovet for spesiell beskyttelse av barns rettigheter, også i Norge. Konvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn.

De siste årene har det vært en markant økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området.

Denne boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten har vært at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.

Utviklingen på dette feltet går fort. Hovedbudskapet er likevel det samme i denne som i de to foregående utgavene: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for de myndigheter som skal forvalte og gjennomføre rettighetene.»

Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.):Lov sannhet rett. Norges Høyesterett 200 år.Universitetsforlaget 2015. 1. utgave. ISBN: 9788215024646. 920 sider.

Om boken:

«Boken belyser Høyesteretts særlige rolle i det norske samfunnet og viser hovedtrekk av Høyesteretts virke på viktige rettsområder samt enkelte viktige utviklingstrekk for institusjonen. Artiklene i jubileumsskriftet er dels skrevet av Høyesteretts egne dommere og dels av fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.»

Boken inneholder blant annet følgende artikler med et strafferettslig fokus:

Tor-Aksel Busch: «Høyesterett som straffedomstol sett med påtalemyndighetens øyne»

Magnus Matningsdal: «Høyesterett som straffedomstol – straffutmåling» og

Toril M. Øie: «Høyesterett som straffedomstol – særlig om Høyesteretts rolle ved utviklingen av strafferettens ansvarslære».

Inger Marie Sunde:Datakriminalitet. En fremstilling av strafferettslige regler om datakriminalitet. 1. utgave.Fagbokforlaget 2016. ISBN: 9788245014570. 188 sider.

Om boken:

«Boken Datakriminalitet redegjør for den strafferettslige reguleringen av datakriminalitet og straffelovens rekkevidde på internett. Datakriminalitet har blitt en alminnelig utbredt kriminalitetsform, og boken gir derfor rettslig innsikt på et svært praktisk område.

Datakriminalitet som fenomen omfatter lovbrudd som er like varierte med tanke på årsak og skadevirkning som annen tradisjonell kriminalitet. Systematisk kan imidlertid datakriminalitet anses enten som skadelige handlinger eller som ytringer, eventuelt kombinasjonsformer av disse. Datakriminelle handlinger rammer datasystemene som sådanne. Dermed rammes også virksomheter, tjenester og prosesser som styres, ytes og støttes av datasystemene. Videre kan både levende individer og fysiske objekter rammes og skades via elektroniske nettverk. De datakriminelle ytringene kan for eksempel ta form av bedragerier ved netthandel, trusler, sjikane og hatefulle ytringer i sosiale medier, misbruk av en annens identitet og offentlig spredning av private bilder. Nettmobbing og personforfølgelse er eksempler på lovbrudd som ofte kombinerer handlinger og ytringer.

Den stadig økende digitaliseringen av samfunnet er den tekniske driveren bak utviklingen i datakriminaliteten. Evnen til å straffeforfølge kriminaliteten avhenger av at politiet og aktørene i strafferettspleien har god innsikt i hva som er straffbart og hvordan lovbruddene arter seg. Boken er skrevet med dette for øye, og er rikt belyst med eksempler.»

2 Enkelte utenlandske publikasjoner

Anthony Amatrudo og Leslie William Blake:Human Rights and the Criminal Justice System.Routledge 2015. ISBN: 9780415688918. 184 sider.

Vanessa Franssen:The Principles of Corporate Sentencing in EU Law.Hart Publishing 2016. ISBN: 9781849466509. 476 sider.Finnes også som e-bok.

Nicola Lacey:In Search of Criminal Responsibility.Oxford University Press 2016. ISBN: 9780199248209. 256 sider.Finnes også som e-bok.

Richard L. Lippke:Taming the Presumption of Innocence.Oxford University Press 2016. ISBN: 9780190469191. 288 sider.Finnes også som e-bok.

Dale A. Nance:The Burdens of Proof. Discriminatory Power, Weight of Evidence, and Tenacity of Belief.Cambridge University Press 2016. ISBN: 9781107124189. 346 sider.

Martin Nordh:Polisens brottsbekämpning.Wolters Kluwer 2016. ISBN: 9789139114802. 234 sider.

Samantha Pegg og Anne Davies:Sexual Offences. Law and Context.Routledge 2016. ISBN: 9781138806061. 218 sider.

Shanna van Slyke, Michael Benson og Francis T. Cullen:The Oxford Handbook of White-Collar Crime.Oxford University Press 2016. ISBN: 9780199925513. 744 sider.Finnes også som e-bok.

Stefan Strömberg, Charlotte Kugelberg, Petter Asp, Anders Eka, Boel Flodgren og Mikael Mellqvist (red.):Svensk Juristtidning 100 år.Iustus Förlag 2016. ISBN: 9789176789223. 480 sider.

Erik Svensson:Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott.Iustus Förlag 2016. ISBN: 9789176789599. 486 sider.

3 Disputaser

Erik Svensson disputerte 13. mai 2016 for Ph.D-graden ved Uppsala universitet med avhandlingen «Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott».

Fra forlaget Iustus sin nettside:

«Människor agerar ofta gemensamt. I straffrätten hålls dock enskilda personer individuellt ansvariga för vad de har gjort. Den här boken handlar om de rättsdogmatiska frågor som denna relation mellan individuellt ansvar och fleras deltagande i brott ger upphov till.

Hur bör man straffrättsligt hantera att någon som befinner sig i en maktposition beordrar en underordnad att begå ett brott? Kan någon som har spelat en undanskymd men viktig roll vid genomförandet av ett bankrån sägas ha begått rånet tillsammans med de personer som befann sig inne i banken?

Dessa frågeställningar handlar i grund och botten om vad det innebär att utföra en brottslig gärning.

I fall där flera personer skall dömas för deltagande i brott måste en rollfördelning ske. Valet står mellan att döma i gärningsmannaskap och att tillämpa reglerna om medverkan till brott. I boken analyseras denna rollfördelning. En särskild fråga rör möjligheten att döma flera personer i medgärningsmannaskap för vad de har gjort «tillsammans och i samförstånd» med varandra.»