Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 131-160)
av Hans-Petter Jahre
Sammendrag

Sammendrag:

Artikkelen omhandler et tema som er viktig i praksis, nemlig hvorvidt forklaringer som er beheftet med prosessuelle feil, kan brukes som bevis i retten. Artikkelen gjennomgår typetilfeller. Hensynet til best mulig opplysning av saken slik at retten kan treffe en materielt riktig avgjørelse og prinsippet om fri bevisførsel må avveies mot hensynet til å beskytte de interesser som er krenket ved den prosessuelle feil. Som en generell oppsummering kan man antakelig si at ved feil som innebærer selvinkriminering eller som krenker den mistenktes taushetsrett, vil avskjæring fort bli resultatet. Ved andre typer prosessuelle feil slår derimot prinsippet om fri bevisførsel som oftest gjennom, slik at forklaringen kan brukes.

Nøkkelord: Bevisavskjæring, politiforklaringer, taushetsrett, saksbehandlingsfeil

(side 161-181)
av Ellen Lexerød Hovlid
Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen tar for seg legaldefinisjonen av en «offentlig handling» i straffeloven § 10 andre ledd. Først presenteres begrunnelsen for vilkårene om at en handling må være foretatt «offentlig» (punkt 2). Deretter drøftes de tre alternative grunnlagene for at vilkårene kan anses oppfylt (punkt 3-5). Til slutt foretas en oppsummering (punkt 6). Siktemålet med artikkelen er først og fremst å gi en rettsdogmatisk analyse av legaldefinisjonen. I tillegg drøftes om definisjonen kan sies å føre til «vesentlig klarlegging» av innholdet i begrepet «offentlig handling».

Nøkkelord: Offentlig handling, offentlig, privat, ytringsfrihet, skadefølgeprinsippet, legaldefinisjon, lovteknikk, legalitetsprinsippet.

(side 182-184)
av Anne Sofie Hippe
(side 185-192)
av Øistein Aamodt
(side 193-200)
av Runar Torgersen
(side 203-211)
av Marte Habberstad Mo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon