Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk psykologforening har merket seg utredningen «Kunnskapsløft og kommunikasjonsbehov». Den er laget av tunge juridiske representanter fra Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten. Den føyer seg inn i en rekke med utredninger knyttet til sakkyndighet, særlig etter 22. juli-rettssaken. Dette juridiske utvalget har utarbeidet retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene. Utredningen består av både en fyldig rapport på til sammen 64 sider og en mindre veileder på 14 sider med de foreslåtte retningslinjene. Grunnlagsmaterialet består av relevant juridisk litteratur samt en begrenset tilgang til noen sakkyndige erklæringer. Det dreier seg om 17 sakkyndigerklæringer, åtte knytter seg til saker etter barneloven og ni etter personskade. Utvalget fikk ikke tilgang til rettspsykiatriske erklæringer. Utvalget har ikke trukket inn eller intervjuet noen praktiserende sakkyndige i sitt arbeid.

Utredningen fremstår som nyttig for flere aktører innen domstolene. Retningslinjene kan også være greie å forholde seg til for sakkyndige som er ute etter enkelte faktaopplysninger om prosess og jus i domstolene. Primært fremstår utvalgets arbeid som skrevet av jurister og for jurister. Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk psykologforening legger også utredningen til grunn som foreslåtte retningslinjer. Samtidig anser vi at enkelte av retningslinjene ikke er bindende for sakkyndige siden de ikke er nedfelt i lov eller forskrift. Noen av retningslinjene bør ikke tolkes helt bokstavelig. Eksempelvis finner vi at det foreslås (side 43 i utredningen og side 6 i veilederen) at mandatet bl.a. skal inneholde «Hvilken metode den sakkyndige skal benytte». Vi vil presisere at det er de sakkyndige selv som må velge sin metode for å kunne besvare mandatet på best mulig måte. For øvrig ønsker vi alle tiltak velkommen som kan gi økt tillit til og kvalitet i det sakkyndige arbeidet som gjøres i domstolene.

På vegne av Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk psykologforening