Første kvartal 2015

1 Sanksjoner og ikraftsettinger

Fjerning av foreldelsesfristen for mordbrann

I statsråd 27. mars 2015 ble Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) sanksjonert. Endringen i straffeloven innebærer at straffansvaret for mordbrann ikke lenger foreldes dersom noen omkommer som en følge av forbrytelsen. Slike saker kan dermed etterforskes og påtales uavhengig av hvor lang tid det har gått siden forbrytelsen fant sted. Lovendringen vil blant annet kunne ha betydning for etterforskningen av Scandinavian Star-ulykken. Endringen trådte i kraft straks. Se nærmere om endringen i Dok. nr. 8:4 L (2014-2015) og Innst. 172 L (2014-2015).

Endringer i straffeprosesslovens regler om besøksforbud

I statsråd 27. mars 2015 ble Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i straffeprosessloven § 222 a om besøksforbud sanksjonert. Formålet med endringen er å tydeliggjøre i lovteksten at besøksforbud kan nedlegges til beskyttelse av en nærmere avgrenset krets av personer, ikke kun til beskyttelse av enkeltpersoner. Endringen trådte i kraft straks. Endringen er omtalt nærmere i Tidsskrift for strafferett nr. 1 2015. Se også Prop. 43 L (2014-2015) og Innst. 189 L (2014-2015).

Endring i vegtrafikklovens regler om ruspåvirket kjøring mv.

I statsråd 6. februar 2015 ble Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) sanksjonert. Loven innebærer blant annet en endring i vegtrafikkloven § 22 a som består i at helsesekretær, i tillegg til lege, sykepleier eller bioingeniør, kan ta blod- og spyttprøve av førere som er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Videre endres tilsvarende bestemmelser i helsepersonelloven og luftfartsloven for å få samsvar i lovgivningen. Endringsloven gir også hjemmel i vegtrafikkloven § 2 til å unnta kjøretøy drevet frem med motor, eksempelvis sykkel med elektrisk hjelpemotor, fra lovens motorvognbegrep. Loven inneholder også en språklig justering av vegtrafikkloven § 22 og § 31 relatert til ruspåvirket kjøring. Endringene trådte i kraft straks. Se nærmere i Prop. 115 L (2013-2014) og Innst. 114 L (2014-2015).

2 Proposisjoner fremmet for Stortinget

Ikraftsetting av ny straffelov

Prop. 64 L (2014-2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) ble fremmet i statsråd 13. februar 2015. I proposisjonen foreslås nødvendige lovendringer for at straffeloven 2005 skal tre i kraft. Straffeloven 2005 er vedtatt i flere runder. Den første proposisjonen med forslag til straffelovens generelle del ble fremmet i 2005, se Ot.prp. nr. 90 (2003-2004). Videre er det fremmet to proposisjoner som delvis inneholdt endringer i lovens generelle del og delvis forslag til straffelovens spesielle del, se Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). Den nye straffeloven var vedtatt i sin helhet i 2009. Ikraftsettingen av loven ble opprinnelig utsatt i påvente av et nytt datasystem hos politiet. Den sittende regjeringen har imidlertid besluttet å sette loven i kraft i gjeldende datasystemer. Etter forslaget i Prop. 64 L (2014-2015) skal den nye straffeloven tre i kraft 1. oktober 2015.

Inngåelse av avtale med Nederland om leie av fengselsplasser

Prop. 92 LS (2014-2015) ble fremmet i statsråd 10. april 2015. I proposisjonen foreslås det endringer i straffegjennomføringsloven som gir hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Bakgrunnen for lovendringene er et behov for flere fengselsplasser. I proposisjonen foreslås det at Stortinget samtykker til inngåelse av avtale mellom Norge og Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. I proposisjonen fremgår det at verken Grunnloven eller internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter regulerer hvor en domfelt skal sone sin straff, eller legger forbud mot iverksettelse av straffen i andre stater enn den staten som har ansvaret for straffegjennomføringen.

3 Høringer

Prøveprosjekt med «hurtigspor» for behandling av straffesaker

I et høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 10. april 2015 foreslås et prøveprosjekt i Oslo med sikte på raskere behandling av straffesaker med et oversiktlig bevisbilde. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å unngå at personer uten fast bopel og uten tilknytning til Norge unndrar seg straffeforfølgning. Det vises i høringsnotatet til at det er stor risiko for at utenlandske kriminelle ikke møter opp ved behandling av sin straffesak. Dette er særlig aktuelt i saker som ikke gir grunnlag for varetektsfengsling. Ved innføring av hurtigsporet skal saken raskt behandles ved Oslo tingrett og domfelte skal sone straffen med én gang rettskraftig dom foreligger. Der det er aktuelt, kan det fattes utvisningsvedtak like etterpå og vedkommende kan transporteres ut av landet. I høringsnotatet foreslås nødvendige regelendringer for innføringen av en slik ordning. Herunder drøftes det hvor lenge den pågrepne skal kunne holdes tilbake før vedkommende må løslates eller fremstilles for fengsling. Dette har betydning for hvor lang tid det vil være til å forberede en hurtigbehandling av saken, og dermed hvor praktisk ordningen vil være. Høringsfristen var 22. mai 2015. Høringsbrev med vedlegg finnes på følgende nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-horingsnotat-raskere-gjennomforing-av-straffesaker-hurtigspor/id2404815/.