1 Sanksjoner og ikraftsettinger

I statsråd 13. september 2013 besluttet regjeringen at lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon), med unntak av endringene i straffeprosessloven § 216 g, § 202 a nytt fjerde ledd og § 202 syvende ledd i del I skulle tre i kraft. Endringene trådte i kraft straks. Lovendringene skal styrke politiets og påtalemyndighetens mulighet til å beskytte kilder og informanter, og er ment som et middel i kampen mot organisert kriminalitet. Blant de nye reglene er en utvidelse av adgangen til å holde kilder og informanters identitet utenfor innsyn, samt en større adgang til anonym vitneførsel. I tillegg utvides adgangen til å benytte overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og romavlytting som bevis. Samtidig trer endringer i reglene om taushetsplikt for forsvarere og bistandsadvokater og styrket vern av pressens anonyme kilder i kraft.

Lovendringene følger opp deler av Metodekontrollutvalgets utredning NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Se Prop. 147 L (2012–2013) Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) og Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2013.

Det ble også vedtatt at endringene i straffeprosessloven § 28, 55 og 242 ved lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. del VII trer i kraft straks. Bestemmelsene skal blant annet sikre at andre enn fornærmede som fremmer borgerlige rettskrav har samme rett til innsyn i straffesaksdokumentene som fornærmede.

I statsråd 29. november 2013 besluttet regjeringen delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 35 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales). Loven del I og straffegjennomføringsloven § 10 nytt fjerde ledd og ny § 16 a i del II trådte i kraft 1. januar 2014. Etter de nye reglene kan den som ikke evner å betale boten, gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen som bøtetjeneste utenfor fengsel. Botlagte uten betalingsevne kan således gjøre opp for seg ved samfunnsnyttig tjeneste. Bøtetjenesten avløser ikke fengsel som subsidiær straff, men gir botlagte muligheten til å velge samfunnsnyttig tjeneste istedenfor fengsel.

I statsråd 13. desember 2013 ble det vedtatt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 84 om endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.). Loven åpner blant annet for at påtalemyndigheten kan gi utenlandske myndigheter tillatelse til å borde et norsk fartøy ved mistanke om overtredelse av noen av straffebestemmelsene i skipsfartsprotokollen 2005, som er en av FNs terrorkonvensjoner. Se nærmere om loven i Tidsskrift for Strafferett nr. 2/2013 og nr. 3/2013.

I statsråd 10. januar 2014 ble Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) sanksjonert som lov nr. 1. Loven trådte i kraft 15. januar 2014. Lovendringene er nærmere omtalt i Tidsskrift for Strafferett nr. 2/2013 og nr. 3/2013.

2 Krav om skytevåpen i politiets patruljebiler

Fra 1. oktober 2013 er det innført krav om at politiet skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler, jf. våpeninstruks for politiet 1. august 1989 nr. 4872 § 5. Etter forskriftsendringen skal skytevåpen lagres i patruljebiler i alle politidistrikt, slik at politiet ikke må returnere til politistasjonen eller lensmannskontoret ved ordre om bevæpning. Den nye ordningen omfatter også Utrykningspolitiets patruljebiler. I tillegg åpnes det for forhåndslagring av våpen i andre motoriserte transportmidler, som for eksempel bilpatruljer som ikke benyttes til patruljetjeneste, eller helikopter.

3 Forslag til endringer i reglene om møteplikt ved prøveløslatelse

3. oktober 2013 sendte Justisdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomføring § 3-42 annet ledd og § 3-43 første ledd. Det foreslås en regel som gir kriminalomsorgen hjemmel til å beslutte møteplikt ved prøveløslatelse i en lengre periode enn dagens regler. Det foreslås også en utvidet mulighet for kriminalomsorgen til å forlenge perioden med møteplikt. Høringsfristen gikk ut 13. januar 2014. Høringsbrev med vedlegg er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/forslag-til-endring-i-forskriften-til-st.html?id=737483

4 Ny salærsats for advokater mv.

Fra 1. januar 2014 ble salærsatsen for advokater i straffesaker og i benefiserte saker hevet fra 945 til 965 kroner. Det ble også gitt nye satser for visse medisinsk sakkyndige oppdrag. Se rundskriv G-06/2013. Rettsgebyret er uendret på 860 kroner.