Tredje kvartal 2011

Høringer

1. EMD-reformen (rapportering om Norges oppfølging av Interlaken- og Izmir-erklæringen)

Justisdepartementet sendte 19. oktober 2011 på høring rapportering om Norges oppfølging av EMD-reformen.

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) behandler individklager mot Europarådets 47 medlemsstater om påståtte brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). EMD står i dag overfor store utfordringer med hensyn til å behandle den raskt voksende mengden med innkomne klager. For tiden har domstolen mer enn 160 000 klager til behandling, og tallet øker stadig. Over halvparten av sakene gjelder klager mot Russland, Tyrkia, Romania og Italia. Rundt 90 % av klagene blir avvist. Av de resterende sakene er mer enn halvparten såkalte repetitive saker, det vil si saker som er tilnærmet identiske med tidligere saker der den innklagede staten er dømt for brudd på konvensjonen. 86 av de 61 307 klagene som ble registrert av EMD i 2010 var mot Norge. Pr. 30. juni 2011 hadde Norge 21 dommer mot seg. Norge bidrar således i liten grad til belastningen på domstolen.

Det pågår et betydelig reformarbeid på europarådsnivå som skal bidra til å gjøre domstolen mer effektiv. Som ledd i reformarbeidet har nasjonalstatene i to erklæringer (henholdsvis Interlaken- og Izmir-erklæringen) forpliktet seg til å utføre en rekke tiltak på nasjonalt plan for å bedre gjennomføringen av EMK og redusere sakstilfanget til EMD. Begge erklæringene er vedlagt høringsbrevet. Innen utgangen av 2011 skal statene rapportere til Europarådets ministerkomité om tiltak som er truffet for å følge opp Interlaken- og Izmir-erklæringene på nasjonalt plan.

Departementet ønsker innspill fra høringsinstansene på de ulike tiltakene som kommenteres i høringsnotatet, og innspill til andre mulige tiltak som kan bidra til å forbedre domstolens effektivitet.

Det bes blant annet om innspill til hvordan norske myndigheter best mulig kan ivareta konvensjonens standarder og sørge for at disse etterleves i praksis, og høringsinstansenes synspunkter på den adgangen potensielle klagere har til å påberope menneskerettsbrudd overfor norske myndigheter.

Høringsfristen var 1. desember 2011.

Høringsbrev med vedlegg er tilgjengelig på Justisdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/jd, klikk på «Dokumenter» i venstremenyen, og deretter på «Høringer» og «Saker på høring».

2. Tapsforskriften – nye regler for ruspåvirket kjøring mv.

Endringene i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr 4 §§ 22, 31 og 33 som ble vedtatt ved lov 17. desember 2010 nr. 91 vil gi bedre samsvar mellom reglene om alkoholpåvirket kjøring og reguleringen av kjøring påvirket av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Det innføres lave lovfastsatte påvirkningsgrenser basert på tilsvarende nulltoleranseprinsipp som for alkoholpåvirkning, og innføres straffeskjerpende utmålingsregler også for narkotikapåvirket kjøring.

Lovendringene nødvendiggjør endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) for å gjennomføre prinsippet om likebehandling av kjøring under påvirkning av alkohol og av andre berusende eller bedøvende stoffer fullt ut. Sentrale spørsmål relatert til tapsforskriften ble derfor også drøftet i arbeidsgrupperapporten «Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven», som ble avgitt til Samferdselsdepartementet 19. mars 2009 og sendt på høring 30. mars samme år. I Prop. 9 L (2010-2011), Kapittel 6 «Tap av føreretten som fylgje av straff for ruspåverka køyring», har Samferdselsdepartementet redegjort for høringsinstansenes syn og departementets vurderinger. Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet har videreført dialogen om utforming av de detaljerte reguleringsforslagene som nå ble sendt på høring.

Den 3. februar 2011 sendte Samferdselsdepartementet på høring rapport fra faglig rådgivningsgruppe og forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol m.m. Forskriften skal etter planen fastsettes i løpet av høsten 2011 og tre i kraft 1. januar 2012, sammen med de vedtatte endringene i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Justisdepartementet tar sikte på at korresponderende endringer i tapsforskriften kan settes i kraft samtidig.

Forslagene om endringer i tapsforskriften hadde høringsfrist 17. november 2011. Høringsnotatet er tilgjengelig på Justisdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/jd, klikk på «Dokumenter» i venstremenyen, og deretter på «Høringer» og «Saker på høring».