Tidskrift for Strafferett vil rette en takk til dem som har bidratt med kvalitetssikringen av fagartikler i TfS årgang 9 – 2009. I alfabetisk orden har følgende personer fungert som fagfeller:

  • Professor Kirsti Strøm Bull

  • Seksjonsleder Morten Holmboe

  • Stipendiat Knut Høivik

  • Ass. riksadvokat Knut Kallerud

  • Professor Svein Magnussen

  • Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal

  • Advokat Ingvild Mestad

  • Kst. førstestatsadvokat Roar Østby

  • Stipendiat Ørnulf Øyen

Takk for innsatsen!