Fra annet kvartal 2009

1. Ikraftsettinger

Lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) ble sanksjonert i statsråd 30. januar 2009. Lovendringene innebærer blant annet at tingretten på nærmere angitte vilkår skal kunne behandle straffesaker som gjelder ikke-vedtatte forelegg uten meddommere, se nærmere omtale i Tidsskrift for Strafferett nr. 1/2009. I statsråd 30. mars 2009 ble det bestemt at lovens del II trer i kraft 1. juli 2009.

2. Odelstingsproposisjoner fremmet for Stortinget

Ot.prp. nr. 49 (2008-2009) om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet ble fremmet i statsråd 27. mars 2009. Proposisjonen følger opp rapporten «Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet – forslag om endringer» som ble avgitt i juni 2008. Intensjonen bak forslaget om endringene i vaktvirksomhetsloven er å bidra til å heve nivået på vektertjenestene, styrke den offentlige kontrollen og sørge for at rettssikkerheten til de som kommer i kontakt med vektere ivaretas i tilstrekkelig grad.

I proposisjonens kapittel 8 drøftes vekteres adgang til å benytte makt og maktmidler mv. Etter gjeldende rett har en vekter ikke større adgang til å anvende makt enn det enhver annen borger har. Reglene i straffeloven og straffeprosessloven setter her skrankene, for eksempel bestemmelsen om nødverge i straffeloven § 48. Departementet mener at informasjons- og opplysningshensyn tilsier at dette bør presiseres i spesialloven, og foreslår at det inntas en henvisning til straffeloven § 48 og straffeprosessloven § 176, jf. § 170 a, i forslaget til ny § 12 i vaktvirksomhetsloven. Både muligheten for videre og snevrere adgang til bruk av makt for vektere er drøftet i proposisjonen, men departementet har blitt stående ved å ikke foreslå endringer i dagens rettstilstand.

For spørsmålet om vektere kan ha behov for særskilt strafferettslig vern, er det vist til at straffeloven 2005 § 77 h annet alternativ bestemmer at det ved straffeutmålingen i skjerpende retning især skal tas i betraktning at lovbruddet har rammet personer som er særlig utsatt for lovbrudd. I Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) side 271 uttales det at vektere er eksempler på personer med et yrke som kan gjøre dem «særlig utsatt» for lovbrudd. Departementet går derfor i denne omgang ikke inn for at vektere generelt skal gis noe særskilt strafferettslig vern.

3. Høringer

Justisdepartementet sendte 30. mars 2009 på høring et forslag om å endre straffeprosessloven, slik at den åpner for økt bruk av fjernmøteteknologi ved avhør av vitner og sakkyndige (fjernavhør) og ved enkelte rettsmøter (fjernmøter). Tvisteloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, åpner for større bruk av fjernmøteteknikk ved rettsmøter og ved avhør av vitner mv. En følge av at dette er at Domstoladministrasjonen nå anskaffer nødvendig utstyr til domstolene. For å utnytte ressursene best mulig, vil det være hensiktsmessig å legge til rette for økt bruk av fjernmøter og fjernavhør i tingrettene og lagmannsrettene også i straffesaker.

Etter dagens regler er det en viss adgang til fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker. For noen få domstoler gjelder det i tillegg en prøveordning om utvidet adgang til fjernavhør og adgang til å avholde rettsmøter om fengslingsforlengelse og tilståelsesdom som fjernmøte med bruk av videokonferanseutstyr (videokonferanseprosjektet i justissektoren). Prøveordningen trådte i kraft 1. januar 2006 og ble evaluert i 2007.

Justisdepartementet foreslår nå permanente og generelle regler om bruk av fjernmøteteknikk i straffesaker. Forslaget i høringsnotatet innebærer at reglene i prøveordningen videreføres, men departementet åpner nå for å oppheve vilkåret om at siktede må samtykke i å bruke fjernmøte ved behandling av spørsmål om fengslingsforlengelse. Departementet foreslår at adgangen til å benytte fjernavhør og fjernmøte blir regulert i straffeprosessloven og ikke i forskrift som i dag. I tillegg foreslår departementet at spørsmål om forlengelse av fengslig forvaring etter utlendingsloven kan behandles i fjernmøte.

Formålet med forslaget er å effektivisere straffesaksbehandlingen og legge til rette for en fleksibel gjennomføring av vitneavhør og enkelte rettsmøter. Det er videre et formål å redusere kostnader forbundet med vitneavhør og avhør av sakkyndige og enkelte rettsmøter. Det er særlig snakk om spart reisetid og reiseutgifter for vitner og sakkyndige i forbindelse med avhør og for forsvarer og politiet ved framstilling av siktede for retten ved fengslingsforlengelse, der det er lang vei til rettslokalet. Også der avstanden fra fengselet til rettslokalet er kort, ligger det til rette for besparelser for politiet ved å slippe framstilling av varetektsfengslede som representerer en sikkerhetsrisiko, eller hvor det er rømningsfare.

Departementets høringsnotatet med forslag til lovendringer finnes på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 3. august 2009.