1 Innledning

Denne perioden har det ikke blitt vedtatt eller satt i kraft noen lovendringer. Det tas sikte på å fremme flere proposisjoner før årsskiftet, men innholdet i disse blir omtalt først i neste nummer av tidsskriftet. Nedenfor omtales fire forslag til lovendringer og andre tiltak som er sendt på høring.

2 Høring om retningslinjer for forvaring

Justisdepartementet har sendt på høring et utkast til utfyllende retningslinjer til regelverket om forvaring.

Retningslinjene utfyller forskrift 5. mars 2004 nr. 481 om gjennomføring av forvaring som er fastsatt med hjemmel i straffeloven § 39 h og straffegjennomføringsloven § 5 fjerde ledd. Hovedfokus i retningslinjene er rettet mot områder hvor gjennomføring av forvaring avviker fra ordinær straffegjennomføring.

Høringsfristen var 13. november 2006.

Høringen er tilgjengelig på departementets internettsider på denne adressen: http://www.odin.no/jd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/012031-430002/ram001-bn.html#ram1

3 Høring om omvendt voldsalarm

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om innføring av kontaktforbud (og besøksforbud) med elektronisk merking. Formålet med forslaget er å gi økt beskyttelse for personer som er utsatt for eller risikerer vold eller andre straffbare handlinger fra kjente personer. Det foreslås at elektronisk merking kan ilegges enten som en straffereaksjon sammen med kontaktforbud etter straffeloven § 33 eller som et straffeprosessuelt tvangsmiddel etter straffeprosessloven § 181. Den dømte eller siktede vil kunne pålegges en elektronisk merking som varsler politiet hvis vedkommende krenker pålegg om å holde seg borte fra bestemte områder.

Gjennomføring av prøveprosjektet reiser i tillegg til rettslige spørsmål også tekniske og organisasjonsmessige problemstillinger. Justisdepartementet har derfor etablert en arbeidsgruppe som utreder den praktiske gjennomføringen i samarbeid med Asker og Bærum politidistrikt, der prøveprosjektet skal gjennomføres, og Politiets data- og materielltjeneste.

Forslagene hadde høringsfrist 23. desember 2006.

Høringen er tilgjengelig på departementets internettsider på denne adressen: http://www.odin.no/jd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/012101-080071/ram001-bn.html#ram1

4 Høring om lov om nordisk arrestordre

Justisdepartementet har sendt på høring forslag til lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre).

Loven innfører et nytt system for overlevering av lovbrytere innen Norden, og bygger på konvensjonen 21. juni 2005 om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske stater (nordisk arrestordre). De nye prosedyrene for overlevering vil være betydelig enklere og mer effektive enn dem som i dag følger av den fellesnordiske utleveringsordningen fra 1961, jf. lov om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finland, Island og Sverige 3. mars 1961 nr. 1.

Høringsfristen var 15. desember 2006.

Høringen er tilgjengelig på departementets internettsider på denne adressen: http://www.odin.no/jd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/012041-080163/ram001-bn.html#ram1

5 Høringsnotat om hurtigere straffesaksavvikling

Justisdepartementet har sendt på høring forslag til tiltak for hurtigere behandling av straffesaker. Departementet fremsetter forslag om en rekke mulige tiltak. Av særlig sentrale tiltak kan nevnes mulige endringer i reglene om

  • juryordningen

  • lagmannsrettens adgang til å nekte behandling av straffesaker

  • lagmannsrettens sammensetning i ankebehandling av straffesaker

  • reglene om tilståelse og pådømmelse etter straffeprosessloven § 248, herunder forslag til ny bestemmelse om «strafftilsagn» (plea bargain)

Nedenfor gis det en kort oversikt over hovedinnholdet i disse forslagene.

Endringer i juryordningen

Departementet fremsetter forslag om en viss innskrenkning i bruken av jury, slik at behandlingsformen forbeholdes de mest alvorlige straffesakene. Konkret foreslår departementet at vilkårene for jurybehandling skal være de samme som i dag, men suppleres med et vilkår om at tingretten har idømt, eller påtalemyndigheten vil påstå, fengsel i mer enn fire år, forvaring eller særreaksjoner etter straffeprosessloven § 2 nr. 1. Videre foreslår departementet at den tiltalte skal kunne velge bort behandling med jury, og at saker om overtredelse av straffeloven § 276 b (grov korrupsjon) ikke skal behandles med jury.

Departementet drøfter også om juryen skal ha plikt til å begrunne sin avgjørelse av spørsmål om straffeskyld, eller om det finnes andre måter å oppnå større klarhet med hensyn til hva juryen har bygget sin avgjørelse på. I denne sammenheng tar departementet opp spørsmålet om lagmannsrettene skal pålegges å gjøre lydopptak av rettsformannens foredrag etter straffeprosessloven § 368, slik at det foreligger dokumentasjon for innholdet. Endelig foreslår departementet at dagens ordning med utskyting av lagrettemedlemmer skal oppheves.

Lagmannsrettens adgang til å nekte ankebehandling av straffesaker

Departementet foreslår å endre straffeprosessloven § 321 tredje ledd, ved at det innføres et tilleggsvilkår om at det må være idømt eller påstått fengsel i et visst antall år for at den tiltalte skal ha ubetinget rett til ankebehandling. Forslaget går ut på at det må være idømt eller påstått fengsel i mer enn to år, forvaring eller særreaksjon etter straffeprosessloven § 2 nr. 1 for at den tiltalte skal ha rett til ankebehandling uten forutgående prøving etter § 321 annet ledd.

Lagmannsrettens sammensetning i ankebehandling av straffesaker

Departementet foreslår at lagmannsretten ikke skal settes med meddommere i ankesaker som er begrenset til å gjelde reaksjon, herunder straffutmåling og idømmelse av særreaksjon etter straffeprosessloven § 2 nr. 1. Det foreslås dessuten at de samme sakene kan behandles skriftlig. Etter forslaget skal det fortsatt være et vilkår for skriftlighet at partene samtykker til denne behandlingsmåten.

Tilståelse og pådømmelse etter straffeprosessloven § 248

Departementet drøfter spørsmål om hva som kan bidra til å øke andelen tilståelser og tilståelsesdommer. For å synliggjøre virkningen av at den siktede tilstår, foreslår departementet en regel om at retten i domsgrunnene skal opplyse om hvorvidt straffeloven § 59 annet ledd er anvendt, og at retten bør angi hvilken betydning tilståelsen har hatt for straffutmålingen. Det er vedtatt en tilsvarende regel i straffeloven 2005, men denne trer ikke i kraft før resten av den nye straffeloven. Den regel som nå foreslås, er ment å gjelde for tiden frem til straffeloven 2005 trer i kraft.

Departementet behandler også spørsmål knyttet til regler om informasjon til den siktede om virkningen av å samtykke til tilståelsesdom, og den siktedes rett til forsvarer ved pådømmelse etter straffeprosessloven § 248. Påtaleinstruksen § 8-2 foreslås supplert med en regel om at påtalemyndigheten skal orientere den siktede om muligheten for å begjære oppnevnt forsvarer etter straffeprosessloven § 100 annet ledd. Videre foreslår departementet et tillegg til § 100 annet ledd om at retten kan foreta en begrenset oppnevning av forsvarer i tilfeller hvor dette anses hensiktsmessig for å få avklart om saken kan pådømmes ved tilståelsesdom eller avsluttes med vedtagelse av forelegg. Straffeprosessloven § 265 foreslås dessuten supplert med en regel om at en offentlig oppnevnt forsvarer skal ha plikt til å gjøre påtalemyndigheten oppmerksom på saker som antas å kunne avgjøres ved tilståelsesdom.

Departementet fremsetter også forslag til en ny bestemmelse om det som kan betegnes som «strafftilsagn». Forslaget går ut på at påtalemyndigheten, i forbindelse med at en siktet gir en uforbeholden tilståelse for et straffbart forhold, skal kunne gi et bindende tilsagn om hvilken straffepåstand påtalemyndigheten vil nedlegge ved pådømmelsen av forholdet. Etter forslaget skal ikke domstolene idømme strengere straff enn det tilsagnet går ut på, med mindre en slik straff ville innebære et vesentlig avvik fra det som ellers ville blitt idømt.

Høringsfrist var 5. januar 2006.

Høringen er tilgjengelig på departementets internettsider på denne adressen: http://www.odin.no/jd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/012041-080165/ram001-bn.html#ram1