Denne seksjonen gir referater av alle dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) om forhold oppstått i en straffekontekst. Oversikten er fullstendig for så vidt gjelder domsavgjørelser. Andre EMD-avgjørelser (silingssaker, vedtak i forlikssaker og lignende) blir ikke referert med mindre sakene har særlig interesse. Avgjørelsene er sortert iht hvilke bestemmelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) som er påberopt av den private saksøker («klager»). Fordi flere bestemmelser blir påberopt for samme forhold, vil mange av sakene gjenfinnes flere steder i oversikten. Dette er gjort av hensyn til spaltens brukervennlighet.Oversikten angir dato for domsavsigelsen, det sentrale i saksforholdet, hvilke konvensjonsbestemmelser som er påberopt, og utfallet av saken (krenkelse eller ikke krenkelse). Det opplyses også om EMD har sittet som kammer (syv dommere) eller storkammer (17 dommere), om domstolen har fattet avgjørelsen enstemmig eller under dissens, og om erstatning er tilkjent i medhold av EMK Art 41. EMDs avgjørelser er tilgjengelig i fullstendig versjon enten i engelsk eller fransk offisiell versjon, på domstolens internettside <http://www.echr.coe.int>. EMD-avgjørelser publiseres fra og med 1996 i den offisielle publikasjonsserien Reports of Judgments and Decisions (Köln: Carl Heymanns Verlag) som finnes tilgjengelige ved de juridiske universitetsbiblioteker.

Kvartalsrapport

Følgende dommer er avsagt i perioden 1.1.2004–31.3.2004

Art 2 (retten til liv)

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet ), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

15 januar 2004: Matencio/Frankrike [kammer]

Mens han sonet fengselsstraff fikk klager slag. Den medisinske oppfølgningen på fengselssykehuset var etter klagers mening mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 2 (retten til liv). Domstolen kom under dissens (6–1) til at ingen krenkelse forelå.

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

26 februar 2004: Nachova m.fl./Bulgaria [kammer]

Slektninger av klagerne ble drept under et arrestasjonsforsøk. Klagerne tilhørte Romanifolket. Det var etter klagernes mening mangelfull etterforskning av drapene. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv) og Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) sammenholdt med Art 2. Domstolen kom enstemmig til at både Art 2 og Art 14 var krenket.

30 mars 2004: Nuray Sen/Tyrkia (nr 3) [kammer]

Klagers mann ble bortført og senere ikke funnet. Etter klagers mening ble forsvinningen ikke etterforsket godt nok. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) og Art 34 (den individuelle klageretten). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2 og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 3 (forbudet mot tortur m.v.)

8 januar 2004: Sadik Önder m.fl./Tyrkia [kammer]

Klagerne var tilhengere av PKK, det forbudte kurdiske arbeiderparti. De ble utsatt for diverse former for mishandling i varetektsfengslingsperioden, herunder slag, spark, trusler og torturformer som «palestinsk henging» og elektrisk støt. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot tortur). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

15 januar 2004: Sakkopoulos/Hellas [kammer]

Saken gjaldt soningsforholdene i fengslet der klager sonet sin straff. Hans søknader om løslatelse ble regelmessig avslått. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang). Domstolen kom enstemmig til at Art 6(1) var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for økonomisk tap, ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

15 januar 2004: Matencio/Frankrike [kammer]

Mens han sonet fengselsstraff fikk klager slag. Den medisinske oppfølgningen på fengselssykehuset var etter klagers mening mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 2 (retten til liv). Domstolen kom under dissens (6–1) til at ingen krenkelse forelå.

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet ), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

10 februar 2004: Naumenko/Ukraina [kammer]

Klager, som var psykotisk, ble bl.a. tvangsmedisinert og påsatt håndjern i fengslet. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3.

11 mars 2004: G.B. og Iorgov/Bulgaria [kammer]

Klagerne satt på dødscelle, dømt til døden for drap, frem til dødsstraffen ble opphevet i Bulgaria i 1990. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

30 mars 2004: Nuray Sen/Tyrkia (nr 3) [kammer]

Klagers mann ble bortført og senere ikke funnet. Etter klagers mening ble forsvinningen ikke etterforsket godt nok. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) og Art 34 (den individuelle klageretten). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2 og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 5 (retten til frihet og sikkerhet)

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

20 januar 2004: König/Slovakia [kammer]

Klager var domfelt for drap og ulovlig besittelse av våpen. Påstand om krenkelse av Art 5 nr 4 (retten til prøvelse av lovligheten av frihetsberøvelse) for så vidt gjaldt myndighetenes manglende avgjørelse av hans søknad om løslatelse. Krenkelse. Erstatning tilkjent for saksomkostninger.

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

Art 6 (retten til en rettferdig rettergang)

6 januar 2004: Rouille/Frankrike [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i fire år og elleve måneder. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap.

8 januar 2004: Panek/Polen [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i fire år, to måneder og tretten dager. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap.

8 januar 2004: Becerikli m.fl./Tyrkia [kammer]

Klagerne ble dømt for medlemskap i organisasjoner som var forbudt etter tyrkisk lov. En militærdommer deltok i domsbehandlingen av straffesaken mot klagerne. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettergang for uavhengige og upartiske domstoler). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

13 januar 2004: Németh/Ungarn [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i nær åtte år. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap.

15 januar 2004: Cunar m.fl./Tyrkia [kammer]

Klagerne var medlemmer av organisasjoner som var forbudt etter tyrkisk lov. En militærdommer deltok i domsbehandlingen av straffesakene mot klagerne. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettergang for uavhengige og upartiske domstoler).

15 januar 2004: Sakkopoulos/Hellas [kammer]

Saken gjaldt soningsforholdene i fengslet der klager sonet sin straff. Hans søknader om løslatelse ble regelmessig avslått. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang). Domstolen kom enstemmig til at Art 6(1) var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for økonomisk tap, ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

20 januar 2004: Kangsaluoma/Finland [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i over syv år og fire måneder. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

22 januar 2004: Güven m.fl./Tyrkia [kammer]

Klagerne var medlemmer av organisasjoner som var forbudt ved tyrkisk lov. En militærdommer deltok i domsbehandlingen av straffesakene mot klagerne. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for saksomkostninger.

27 januar 2004: Kyprianou/Kypros [kammer]

Klager var advokat. Han ble ilagt bøter for «forakt for retten» i en sak hvor han var prosessfullmektig. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler), Art 6(2) (uskyldspresumsjonen) og Art 6(3)(a) (retten til å bli informert om tiltalen). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punktene. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

29 januar 2004: Terzis/Hellas [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i ni år og 20 dager. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for økonomisk tap og ikke-økonomisk tap.

29 januar 2004: Halil Dogan m.fl./Tyrkia [kammer]

Klagerne var medlemmer av PKK, det forbudte kurdiske arbeiderparti. En militærdommer deltok i domsbehandlingen av straffesakene mot klagerne. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang av uavhengige og upartiske domstoler). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

3 februar 2004: Laukkanen og Manninen/Finland [kammer]

Klagerne ble domfelt for ulovlig kjøring på bakgrunn av vitneutsagn fra en polititjenestemann som ikke vitnet i straffesaken mot klagerne. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang) og Art 6(3)(d) (retten til vitneavhør). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

5 februar 2004: Dirnberger/Østerrike [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i nesten 16 år. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

5 februar 2004: Weil/Frankrike [kammer]

I en sak om ileggelse av ekstra toll fikk påtalemyndigheten et dokument som ikke samtidig ble bekjentgjort for klagers prosessfullmektig. Saken verserte i rettsapparatet i mer enn 15 år. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap.

5 februar 2004: Papathanasiou/Hellas [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i fire år og nesten ni måneder. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

10 februar 2004: Depiets/Frankrike [kammer]

Ankedomstolen som behandlet dommen hvor klager ble funnet skyldig i seksuelle overgrep bestod tildels av dommere som hadde vært involvert i straffesaken på varetektsfengslingsstadiet. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

12 februar 2004: Perez/Frankrike [storkammer]

Saken er av prinsipiell betydning for så vidt gjelder fornærmedes rettigheter etter Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang) i straffesak mot andre enn klager selv. Klager var fornærmet i straffesaken mot hennes egne barn. Påstand om krenkelse av Art 6(1). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå, men endret sin tolkning av bestemmelsen.

12 februar 2004: Morel/Frankrike [kammer]

Klager ble domfelt for økonomiske misligheter. Påtalemyndigheten mente klager hadde frasagt seg retten til å anke saken. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til domstolsadgang) og Art 6(3)(d) (retten til vitneavhør). Domstolen kom enstemmig til at Art 6(1) var krenket.

19 februar 2004: Schluga/Østerrike [kammer]

Klager ble domfelt for prostitusjon og spredning av HIV. Straffesaken mot klager verserte for rettsapparatet i mer enn fire år og fem måneder. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for økonomisk tap og saksomkostninger.

4 mars 2004: Löffler/Østerrike (nr 2) [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i ti år og elleve måneder. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

4 mars 2004: Silvester Horeca Service/Belgia [kammer]

Klager ble ilagt bot for overtredelse av merverdiavgiftslovgivningen. I ankeomgangen la retten den opprinnelige boten til grunn uten å vurdere dens størrelse på nytt og uten å vurdere om det var lovhjemmel for bøteleggelsen. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for økonomisk tap, ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

9 mars 2004: Csanàdi/Ungarn [kammer]

Straffesaken mot klager verserte åtte år og ni måneder i rettsapparatet. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang «innen rimelig tid»). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

30 mars 2004: Radio France/Frankrike [kammer]

En radiostasjon, en av dens journalister og dens sjefredaktør ble dømt for ærekrenkelser. Radiostasjonen utpekte en navngitt person som ansvarlig for deportasjon av jøder under Den andre verdenskrig. Påstand om krenkelse av Art 10 (retten til ytringsfrihet), Art 7(1) (ingen straff uten etter lov) og Art 6(2) (uskyldspresumsjonen). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

30 mars 2004: Merit/Ukraina [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i mer enn seks år. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid») og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 6(1) og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 7 (kravet om lovhjemmel for ileggelse av straff)

10 februar 2004: Pukh/Estland [kammer]

Klager ble kjent skyldig i handlinger som ikke var straffbelagt på tidspunktet da handlingen ble begått. Påstand om krenkelse av Art 7(1) (ingen straff uten etter lov). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

30 mars 2004: Radio France/Frankrike [kammer]

En radiostasjon, en av dens journalister og dens sjefredaktør ble dømt for ærekrenkelser. Radiostasjonen utpekte en navngitt person som ansvarlig for deportasjon av jøder under Den andre verdenskrig. Påstand om krenkelse av Art 10 (retten til ytringsfrihet), Art 7(1) (ingen straff uten etter lov) og Art 6(2) (uskyldspresumsjonen). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

Art 8 (retten til respekt for privatlivet m.v.)

10 februar 2004: B.B./Storbritannia [kammer]

Klager ble dømt for «buggery», dvs. for seksuell omgang med et barn av samme kjønn under den seksuelle lavalder. Den seksuelle lavalder for homoseksuell omgang var 16 år. Normalt var den 18 år. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til respekt for privatlivet) sammenholdt med Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 10 (retten til ytringsfrihet)

9 mars 2004: Abdullah Aydin/Tyrkia [kammer]

Klager, som sympatiserte med PKK, det forbudte kurdiske arbeiderparti, ble dømt for en tale som etter myndighetenes mening inneholdt utsagn som var diskriminerende. En militærdommer deltok i domsbehandlingen av straffesaken mot klager. Påstand om krenkelse av Art 10 (retten til ytringsfrihet) og Art 6(1) (retten til rettferdig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 10 og Art 6(1). Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

30 mars 2004: Radio France/Frankrike [kammer]

En radiostasjon, en av dens journalister og dens sjefredaktør ble dømt for ærekrenkelser. Radiostasjonen utpekte en navngitt person som ansvarlig for deportasjon av jøder under Den andre verdenskrig. Påstand om krenkelse av Art 10 (retten til ytringsfrihet), Art 7(1) (ingen straff uten etter lov) og Art 6(2) (uskyldspresumsjonen). Domstolen kom enstemmig til at ingen krenkelse forelå.

Art 11 (retten til organisasjonsfrihet)

17 februar 2004: Maestri/Italia [kammer]

Klager, som var dommer, ble dømt for frimureri, noe som var forbudt for medlemmer av det italienske domstolssystemet. Påstand om krenkelse av Art 11 (retten til organisasjonsfrihet). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning ble tilkjent for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel)

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

10 februar 2004: Naumenko/Ukraina [kammer]

Klager, som var psykotisk, ble bl.a. tvangsmedisinert og påsatt håndjern i fengslet. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3.

11 mars 2004: G.B. og Iorgov/Bulgaria [kammer]

Klagerne satt på dødscelle, dømt til døden for drap, frem til dødsstraffen ble opphevet i Bulgaria i 1990. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling) og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

30 mars 2004: Merit/Ukraina [kammer]

Straffesaken mot klager verserte i rettsapparatet i mer enn seks år. Påstand om krenkelse av Art 6(1) (retten til en rettferdig rettergang «innen rimelig tid») og Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 6(1) og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

30 mars 2004: Nuray Sen/Tyrkia (nr 3) [kammer]

Klagers mann ble bortført og senere ikke funnet. Etter klagers mening ble forsvinningen ikke etterforsket godt nok. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) og Art 34 (den individuelle klageretten ). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2 og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet)

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).

10 februar 2004: B.B./Storbritannia [kammer]

Klager ble dømt for «buggery», dvs. for seksuell omgang med et barn av samme kjønn under den seksuelle lavalder. Den seksuelle lavalder for homoseksuell omgang var 16 år. Normalt var den 18 år. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til respekt for privatlivet) sammenholdt med Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

26 februar 2004: Nachova m.fl./Bulgaria [kammer]

Slektninger av klagerne ble drept under et arrestasjonsforsøk. Klagerne tilhørte Romanifolket. Det var etter klagernes mening mangelfull etterforskning av drapene. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv) og Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) sammenholdt med Art 2. Domstolen kom enstemmig til at både Art 2 og Art 14 var krenket.

30 mars 2004: Nuray Sen/Tyrkia (nr 3) [kammer]

Klagers mann ble bortført og senere ikke funnet. Etter klagers mening ble forsvinningen ikke etterforsket godt nok. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) og Art 34 (den individuelle klageretten). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av

Art 2 og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 34 (den individuelle klageretten)

30 mars 2004: Nuray Sen/Tyrkia (nr 3) [kammer]

Klagers mann ble bortført og senere ikke funnet. Etter klagers mening ble forsvinningen ikke etterforsket godt nok. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 13 (retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet) og Art 34 (den individuelle klageretten). Domstolen kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2 og Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger.

Art 38 (plikt til sakens opplysning)

15 januar 2004: Tekdag/Tyrkia [kammer]

Klagers mann ble bortført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Han ble aldri funnet igjen, og etterforskningen av saken var etter klagers syn mangelfull. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse), Art 13 (retten til effektive nasjonale rettsmidler), Art 14 (det aksessoriske diskrimineringsforbudet), Art 18 (begrensninger i anvendelse av inngrepshjemler) og Art 38 (statens plikt til å sørge for sakens opplysning). Domstolen kom enstemmig til at Art 38 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent etter Art 41 for ikke-økonomisk tap og saksomkostninger (dissens 6–1).