Denne seksjonen gir referater av alle dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) om forhold oppstått i en straffekontekst. Oversikten er fullstendig for så vidt gjelder domsavgjørelser. Andre EMD-avgjørelser (silingssaker, vedtak i forlikssaker og lignende) blir ikke referert med mindre sakene har særlig interesse. Avgjørelsene er sortert iht hvilke bestemmelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) som er påberopt av den private saksøker («klager»). Fordi flere bestemmelser blir påberopt for samme forhold, vil mange av sakene gjenfinnes flere steder i oversikten. Dette er gjort av hensyn til spaltens brukervennlighet.Oversikten angir dato for domsavsigelsen, det sentrale i saksforholdet, hvilke konvensjonsbestemmelser som er påberopt, og utfallet av saken (krenkelse eller ikke krenkelse). Det opplyses også om EMD har sittet som kammer (syv dommere) eller storkammer (17 dommere), om domstolen har fattet avgjørelsen enstemmig eller under dissens, og om erstatning er tilkjent i medhold av EMK Art 41.EMDs avgjørelser er tilgjengelig i fullstendig versjon enten i engelsk eller fransk offisiell versjon, på domstolens internettside <http://www.echr.coe.int>. EMD-avgjørelser publiseres fra og med 1996 i den offisielle publikasjonsserien Reports of Judgments and Decisions (Köln: Carl Heymanns Verlag) som finnes tilgjengelige ved de juridiske universitetsbiblioteker.

Kvartalsrapport

Rapporteringsperiode 7.3.2003–23.6.2003

Art 2 (retten til liv)

13 mars 2003: Öcalan/Tyrkia [kammer]

Klageren er kjent som lederen av det forbudte kurdiske opposisjonspartiet PKK. Klagen gjaldt forholdene omkring pågripelsen, fengslingen og straffesaken mot ham. Klager ble dømt til døden for sin virksomhet. Straffen ble ikke iverksatt. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig behandling og straff), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse) og Art 6 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 5 nr 3 og nr 4 og Art 3. Under dissens (6–1) kom EMD til at det også forelå krenkelse av Art 6 nr 1.

24 april 2003: Aktas/Tyrkia [kammer]

Klager var bror av en mann som døde mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers forvaring. Forholdene omkring mannens død ble ikke oppklart. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, 3 og 14, og under dissens (6–1) til at det også forelå krenkelse av Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

9 mai 2003: Tepe/Tyrkia [kammer]

Klagers sønn ble drept av ukjente gjerningsmenn. Etterforskningen av drapet slo fast at sønnen var drept av medlemmer av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Klager påstod at det forelå god grunn til å tro at sønnen ble drept av medlemmer av den tyrkiske sikkerhetstjenesten. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 10 (ytringsfriheten) og Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).

Art 3 (forbudet mot tortur)

13 mars 2003: Öcalan/Tyrkia [kammer]

Klageren er kjent som lederen av det forbudte kurdiske opposisjonspartiet PKK. Klagen gjaldt forholdene omkring pågripelsen, fengslingen og straffesaken mot ham. Klager ble dømt til døden for sin virksomhet. Straffen ble ikke iverksatt. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig behandling og straff), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse) og Art 6 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 5 nr 3 og nr 4 og Art 3. Under dissens (6–1) kom EMD til at det også forelå krenkelse av Art 6 nr 1.

24 april 2003: Aktas/Tyrkia [kammer]

Klager var bror av en mann som døde mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers forvaring. Forholdene omkring mannens død ble ikke oppklart. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art. 2, 3 og 14, og under dissens (6–1) til at det også forelå krenkelse av Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

29 april 2003: Polotoraskiy/Ukraina [kammer]

Klagerne var innsatte i ukrainske fengsler. De klaget over en rekke forhold omkring forholdene i fengslene. Noen av klagerne var dømt til døden; disse klaget over at det å sitte på dødscelle var i strid med Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling). For andre gjaldt det klage over forholdene i fengslene og manglende etterforskning av påstander om vold fra medinnsatte; påstand om krenkelse av Art 3, Art 8 (retten til privatliv), Art 9 (retten til reli-gionsfrihet) og Art 13 (retten til et effektivt retts-middel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punkter. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

29 april 2003: McGinchley m.fl./Storbritannia [kammer]

En kvinne omkom mens hun sonet en fengselsstraff. Kvinnen var heroinmisbruker og hadde voldsomme abstinenser i fengslet. Fordi hun ble ansett for å være en «vanskelig» innsatt ble hun plassert i isolat. Hun fikk bare begrenset medisinsk bistand. Klagerne, kvinnens etterlatte, mente det forelå en krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling og straff) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom under dissens (6–1) til at det forelå krenkelse av Art 3. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonmisk skade; saksomkostninger).

9 mai 2003: Tepe/Tyrkia [kammer]

Klagers sønn ble drept av ukjente gjerningsmenn. Etterforskningen av drapet slo fast at sønnen var drept av medlemmer av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Klager påstod at det forelå god grunn til å tro at sønnen ble drept av medlemmer av den tyrkiske sikkerhetstjenesten. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 10 (ytringsfriheten) og Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).

3 juni 2003: Pantea/Romania [kammer]

Klager påstod at han var blitt fysisk mishandlet mens han satt i varetekt. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3, 5 og 6. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade, økonomisk skade og saksomkostninger).

Art 5 (retten til frihet og sikkerhet)

13 mars 2003: Öcalan/Tyrkia [kammer]

Klageren er kjent som lederen av det forbudte kurdiske opposisjonspartiet PKK. Klagen gjaldt forholdene omkring pågripelsen, fengslingen og straffesaken mot ham. Klager ble dømt til døden for sin virksomhet. Straffen ble ikke iverksatt. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig behandling og straff), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse) og Art 6 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 5 nr 3 og nr 4 og Art 3. Under dissens (6–1) kom EMD til at det også forelå krenkelse av Art 6 nr 1.

3 april 2003: Klamecki/Polen [kammer]

Klager ble varetektsfengslet og holdt i forvaring i flere dager før han ble fremstilt for forhørsretten. Etter domfellelsen ble klager fratatt muligheten for å korrespondere med sin kone. Han oppnådde ikke kontakt med henne på over ett år. Påstand om krenkelse av Art 5 nr 3 (retten til straks å bli stilt for en domstol), Art 5 nr 4 (retten til å få prøvet lovligheten av en frihetsberøvelse) og Art 8 (retten til privat- og familieliv og korrespondanse). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse i alle tilfellene. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

9 mai 2003: Tepe/Tyrkia [kammer]

Klagers sønn ble drept av ukjente gjerningsmenn. Etterforskningen av drapet slo fast at sønnen var drept av medlemmer av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Klager påstod at det forelå god grunn til å tro at sønnen ble drept av medlemmer av den tyrkiske sikkerhetstjenesten. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 10 (ytringsfriheten) og Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).

3 juni 2003: Pantea/Romania [kammer]

Klager påstod at han var blitt fysisk mishandlet mens han satt i varetekt. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3, 5 og 6. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade, økonomisk skade og saksomkostninger).

Art 6 (retten til rettferdig rettergang)

13 mars 2003: Öcalan/Tyrkia [kammer]

Klageren er kjent som lederen av det forbudte kurdiske opposisjonspartiet PKK. Klagen gjaldt forholdene omkring pågripelsen, fengslingen og straffesaken mot ham. Klager ble dømt til døden for sin virksomhet. Straffen ble ikke iverksatt. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig behandling og straff), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse) og Art 6 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 5 nr 3 og nr 4 og Art 3. Under dissens (6–1) kom EMD til at det også forelå krenkelse av Art 6 nr 1.

3 april 2003: Kitov/Bulgaria [kammer]

Klager var folkevalgt lokalpolitiker. Han ble domfelt for flere straffbare forhold begått i embets medfør. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid) fordi straffesaken mot ham hadde vart over ni år. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

3 april 2003: Anagnostopoulos/Hellas [kammer]

Klager anmeldte ansatte i banken hvor han var kunde. Anmeldelsen ble ikke fulgt opp av politiet. Dette mente klager var i strid med Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang; retten til adgang til domstolene). EMD kom under dissens (5–2) til at det forelå krenkelse.

3 april 2003: Sousa Marinho og Marinho Mereiles Pinto/Portugal [kammer]

Straffesaken mot klagerne hadde vart i over seks år. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade; saksomkostninger).

29 april 2003: Motsnik/Estland [kammer]

Straffesaken mot klager varte mer enn fire og et halvt år. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

29 april 2003: Barrillot/Frankrike [kammer]

Straffesaken mot klager varte mer enn fem og et halvt år. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade; saksomkostninger).

6 mai 2003: Perna/Italia [storkammer]

Klager ble domfelt for å ha kommet med ærekrenkende beskyldninger overfor en statsadvokat. Klager hevdet at statsadvokaten pga sine politiske sympatier var uegnet i sitt embete. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 10 (ytringsfriheten). EMD kom under dissens (16–1) til at det ikke forelå krenkelse av Art 10, men enstemmig til krenkelse for så vidt gjaldt Art 6 nr 1.

9 mai 2003: Papageorgiou/Hellas [kammer]

Klager ble straffedømt. Enkelte beviser som klager mente ville bevise hans uskyld ble ikke fremlagt i retten. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).

3 juni 2003: Pantea/Romania [kammer]

Klager påstod at han var blitt fysisk mishandlet mens han satt i varetekt. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3, 5 og 6. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade, økonomisk skade og saksomkostninger).

10 juni 2003: Cumpana og Mazare/Romania [kammer]

Klagerne ble dømt for ærekrekelser overfor enkelte offentlige -tjenestemenn. De ærekrenkende utsagnene kom til uttrykk i en tegne-seriestripe som ledsaget en avisartikkel. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang innen rimelig tid) og Art 10 (ytringsfriheten). EMD kom under dissens (5–2) til at det ikke forelå noen krenkelse.

10 juni 2003: Easterbrook/Storbritannia [kammer]

Straffesaken mot klager varte mer enn fire og et halvt år. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

Art 8 (retten til privat- og familieliv)

3 april 2003: Klamecki/Polen [kammer]

Klager ble varetektsfengslet og holdt i forvaring i flere dager før han ble fremstilt for forhørsretten. Etter domfellelsen ble klager fratatt muligheten for å korrespondere med sin kone. Han oppnådde ikke kontakt med henne på over ett år. Påstand om krenkelse av Art 5 nr 3 (retten til straks å bli stilt for en domstol), Art 5 nr 4 (retten til å få prøvet lovligheten av en frihetsberøvelse) og Art 8 (retten til privat- og familieliv og korrespondanse). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse i alle tilfellene. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

3 april 2003: M. M./Nederland [kammer]

Under etterforskningen mot klager ble det tatt i bruk hemmelig avlytting av telefonen til en kvinnelig klient som klager var forsvarer for. Kvinnen hevdet at klager oppførte seg usømmelig mot henne. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (saksomkostninger).

17 april 2003: Yilmaz/Tyskland [kammer]

Klager, som ikke var tysk statsborger men som hadde storparten av familien boende i Tyskland, herunder en mindreårig sønn, ble utvist fra landet etter domfellelse for grove straffbare handlinger. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til privat- og familieliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

29 april 2003: Polotoraskiy/Ukraina [kammer]

Klagerne var innsatte i ukrainske fengsler. De klaget over en rekke forhold omkring forholdene i fengslene. Noen av klagerne var dømt til døden; disse klaget over at det å sitte på dødscelle var i strid med Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling). For andre gjaldt det klage over forholdene i fengslene og manglende -etterforskning av påstander om vold fra medinnsatte; påstand om krenkelse av Art 3, Art 8 (retten til privatliv), Art 9 (retten til reli-gionsfrihet) og Art 13 (retten til et effektivt retts-middel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punkter. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

27 mai 2003: Hewitson/Storbritannia [kammer]

Klager ble domfelt på bakgrunn av bevis som ble innhentet i form av romavlytting. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent etter Art 41 (saksomkostninger).

3 juni 2003: Pantea/Romania [kammer]

Klager påstod at han var blitt fysisk mishandlet mens han satt i varetekt. Påstand om krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 3, 5 og 6. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade, økonomisk skade og saksomkostninger).

10 juni 2003: Chalkley/Storbritannia [kammer]

Klager ble domfelt på bakgrunn av bevis innhentet ved hemmelig telefonavlytting. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til privatliv) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av begge bestemmelser. Erstatning tilkjent etter Art 41 (saksomkostninger).

Art 9 (retten til religionsfrihet)

29 april 2003: Polotoraskiy/Ukraina [kammer]

Klagerne var innsatte i ukrainske fengsler. De klaget over en rekke forhold omkring forholdene i fengslene. Noen av klagerne var dømt til døden; disse klaget over at det å sitte på dødscelle var i strid med Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling). For andre gjaldt det klage over forholdene i fengslene og manglende -etterforskning av påstander om vold fra medinnsatte; påstand om krenkelse av Art 3, Art 8 (retten til privatliv), Art 9 (retten til reli-gionsfrihet) og Art 13 (retten til et effektivt retts-middel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punkter. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

Art 10 (retten til ytringsfrihet)

6 mai 2003: Perna/Italia [storkammer]

Klager ble domfelt for å ha kommet med ærekrenkende beskyldninger overfor en statsadvokat. Klager hevdet at statsadvokaten pga sine politiske sympatier var uegnet i sitt embete. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 10 (ytringsfriheten). EMD kom under dissens (16–1) til at det ikke forelå krenkelse av Art 10, men enstemmig til krenkelse for så vidt gjaldt Art 6 nr 1.

9 mai 2003: Tepe/Tyrkia [kammer]

Klagers sønn ble drept av ukjente gjerningsmenn. Etterforskningen av drapet slo fast at sønnen var drept av medlemmer av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Klager påstod at det forelå god grunn til å tro at sønnen ble drept av medlemmer av den tyrkiske sikkerhetstjenesten. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 10 (ytringsfriheten) og Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).

10 juni 2003: Cumpana og Mazare/Romania [kammer]

Klagerne ble dømt for ærekrenkelser overfor enkelte offentlige tjenestemenn. De ærekrenkende utsagnene kom til uttrykk i en tegneseriestripe som ledsaget en avisartikkel. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang innen rimelig tid) og Art 10 (ytringsfriheten). EMD kom under dissens (5–2) til at det ikke forelå noen krenkelse.

Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel)

13 mars 2003: Öcalan/Tyrkia [kammer]

Klageren er kjent som lederen av det forbudte kurdiske opposisjonspartiet PKK. Klagen gjaldt forholdene omkring pågripelsen, fengslingen og straffesaken mot ham. Klager ble dømt til døden for sin virksomhet. Straffen ble ikke iverksatt. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig behandling og straff), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse) og Art 6 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 5 nr 3 og nr 4 og Art 3. Under dissens (6–1) kom EMD til at det også forelå krenkelse av Art 6 nr 1.

24 april 2003: Aktas/Tyrkia [kammer]

Klager var bror av en mann som døde mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers forvaring. Forholdene omkring mannens død ble ikke oppklart. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, 3 og 14, og under dissens (6–1) til at det også forelå krenkelse av Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

29 april 2003: Polotoraskiy/Ukraina [kammer]

Klagerne var innsatte i ukrainske fengsler. De klaget over en rekke forhold omkring forholdene i fengslene. Noen av klagerne var dømt til døden; disse klaget over at det å sitte på dødscelle var i strid med Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling). For andre gjaldt det klage over forholdene i fengslene og manglende -etterforskning av påstander om vold fra medinnsatte; påstand om krenkelse av Art 3, Art 8 (retten til privatliv), Art 9 (retten til reli-gionsfrihet) og Art 13 (retten til et effektivt retts-middel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punkter. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

29 april 2003: McGinchley m.fl./Storbritannia [kammer]

En kvinne omkom mens hun sonet en fengselsstraff. Kvinnen var heroinmisbruker og hadde voldsomme abstinenser i fengslet. Fordi hun ble ansett for å være en «vanskelig» innsatt ble hun plassert i isolat. Hun fikk bare begrenset medisinsk bistand. Klagerne, kvinnens etterlatte, mente det forelå en krenkelse av Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling og straff) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom under dissens (6–1) til at det forelå krenkelse av Art 3. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonmisk skade; saksomkostninger).

10 juni 2003: Chalkley/Storbritannia [kammer]

Klager ble domfelt på bakgrunn av bevis innhentet ved hemmelig telefonavlytting. Påstand om krenkelse av Art 8 (retten til privatliv) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av begge bestemmelser. Erstatning tilkjent etter Art 41 (saksomkostninger).

Art 14 (diskrimineringsforbudet)

24 april 2003: Aktas/Tyrkia [kammer]

Klager var bror av en mann som døde mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers forvaring. Forholdene omkring mannens død ble ikke oppklart. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, 3 og 14, og under dissens (6–1) til at det også forelå krenkelse av Art 13. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk skade).

9 mai 2003: Tepe/Tyrkia [kammer]

Klagers sønn ble drept av ukjente gjerningsmenn. Etterforskningen av drapet slo fast at sønnen var drept av medlemmer av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Klager påstod at det forelå god grunn til å tro at sønnen ble drept av medlemmer av den tyrkiske sikkerhetstjenesten. Påstand om krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 5 (vernet mot frihetsberøvelse), Art 10 (ytringsfriheten) og Art 14 (diskrimineringsforbudet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2. Erstatning tilkjent etter Art 41 (ikke-økonomisk tap; saksomkostninger).