Denne seksjonen vil fra og med dette nummer gi et kort referat av alle dommmer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) om forhold oppstått i en straffekontekst. Oversikten er fullstendig forsåvidt gjelder domsavgjørelser. Andre EMD-avgjørelser (silingssaker, vedtak i forlikssaker og lignende) blir ikke referert med mindre sakene har særlig interesse. Avgjørelsene er sortert iht hvilke artikler i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) som er påberopt av den private saksøker. Fordi flere bestemmelser blir påberopt for samme forhold, vil mange av sakene av hensyn til brukervennligheten gjenfinnes i sin helhet flere steder i oversikten.Oversikten angir kort dato for domsavsigelsen, det sentrale i saksforholdet, hvilke konvensjonsbestemmelser som er påberopt, og utfallet av saken (krenkelse eller ikke krenkelse). Det opplyses også om EMD har sittet som kammer (syv dommere) eller storkammer (17 dommere), om domstolen har fattet avgjørelsen enstemmig eller under dissens, og om erstatning er tilkjent i medhold av EMK Art 41.EMDs avgjørelser er tilgjengelig i fulltekst enten i engelsk eller fransk offisiell versjon, på domstolens internettside <http://www.echr.coe.int>. EMD-avgjørelser publiseres fra og med 1996 i den offisielle publikasjonsserien Reports of Judgments and Decisions (Köln: Carl Heymanns Verlag) som finnes tilgjengelige ved de juridiske universitetsbiblioteker.

I tiden 1.1.2002 – 15.6.2002 har EMD avsagt dom i følgende saker i en straffekontekst:

Art 2 (retten til liv):

17 januar 2002: Calvelli og Ciglio/Italia [storkammer]

En fødselslege ble domfelt in absentia for uaktsomt drap og idømt betinget fengselsstraff i ett år for forhold omkring en fødsel på et privatsykehus hvor spedbarnet omkom som følge av alvorlige komplikasjoner. Legen og sykehuset hvor han var medeier inngikk senere forlik med foreldrene til spedbarnet. Foreldrenes anke over domfellelsen ble avvist fordi søksmålsfristen var løpt ut.

Foreldrene (klagerne) hevdet at Art 2 (retten til liv) var krenket som følge av den manglende ankemuligheten, at Art 6 nr 1 (retten til avgjørelse av straffesaker innen rimelig tid) var krenket (straffesaken hadde vart i seks år, tre måneder og ti dager). EMD kom under dissens (14–3) til at Art 2 ikke var krenket, og at heller ikke Art 6 nr 1 var krenket (dissens 16–1).

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolkning av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

14 mars 2002: Paul og Audrey Edwards/Storbritannia [kammer]

Klagerne, et ektepar, påstod at britiske myndigheters passivitet var årsaken til at deres sønn ble mishandlet og drept av en medinnsatt i varetektsfengsel. Ekteparet fikk ikke gehør for sine påstander i det britiske rettsapparatet. Det ble hevdet at passiviteten var i strid med Art 2 (retten til liv), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 8 (retten til privat- og familieliv) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

19 mars 2002: Sabuktekin/Tyrkia [kammer]

Saken gjaldt mangelfull etterforskning av drap på klagers ektemann, som var skutt ned og drept av ukjente gjerningsmenn. Klager påstod at den manglende etterforskningen var i strid med Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til adgang til domstolene) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

29 april 2002: Pretty/Storbritannia [kammer]

Saken gjaldt spørsmålet om klagers ektemann kunne bli straffet dersom han assisterte klager i å ta sitt eget liv. Klager var dødssyk, og uten mulighet til å ta sitt liv ved egen hånd. Britiske myndigheter kunne ikke forsikre klager om at de ikke ville iverksette straffeforfølgning mot klagers mann dersom han hjalp henne med å ta sitt eget liv. Dette mente klager var i strid med myndighetenes plikter etter Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privatlivet ), Art 9 (retten til tankefrihet) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

14 mai 2002: Önen/Tyrkia [kammer]

Klager påstod at anslaget mot familehjemmet foretatt av ukjente gjerningsmenn i 1993, hvor klagers foreldre og bror ble drept, i realiteten var iverksatt av tyrkiske myndigheter. Dette ble ikke bevist. Klager påstod videre at den manglende etterforskningen av drapene var i strid med Art 2 (retten til liv), og Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privat- og familielivet), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, og under dissens (6–1) til at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mai 2002: McShane/Storbritannia [kammer]

Saken dreide seg om nordirsk politis manglende etterforskning av årsaken til at klagers ektemann omkom av skadene han pådro seg under voldsomme opptøyer i Londonderry, Nord-Irland, i 1996. Klager hevdet at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) samt Art 34 (den individuelle klageretten). EMD kom enstemmig til at Art 2 og Art 34 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 3 (forbudet mot tortur):

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolking av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

29 april 2002: Pretty/Storbritannia [kammer]

Saken gjaldt spørsmålet om klagers ektemann kunne bli straffet dersom han assisterte klager i å ta sitt eget liv. Klager var dødssyk, og uten mulighet til å ta sitt liv ved egen hånd. Britiske myndigheter kunne ikke forsikre klager om at de ikke ville iverksette straffeforfølgning mot klagers mann dersom han hjalp henne med å ta sitt eget liv. Dette mente klager var i strid med myndighetenes plikter etter Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privatlivet ), Art 9 (retten til tankefrihet) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

14 mai 2002: Önen/Tyrkia [kammer]

Klager påstod at anslaget mot familehjemmet foretatt av ukjente gjerningsmenn i 1993, hvor klagers foreldre og bror ble drept, i realiteten var iverksatt av tyrkiske myndigheter. Dette ble ikke bevist. Klager påstod videre at den manglende etterforskningen av drapene var i strid med Art 2 (retten til liv), og Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privat- og familielivet), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, og under dissens (6–1) til at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: D.G./Irland [kammer]

Klager, som var mindreårig, ble plassert midlertidig i en fengselsinstitusjon, selv om dommen lød på at han skulle sone straffen i en anstalt for unge lovbrytere. Klager påstod at Art 5 nr 1 og nr 5 (retten til frihet og sikkerhet, krav på erstatning for ulovlig frihetsberøvelse) var krenket, samt at også Art 3 (forbudet mot nedverdigende behandling), Art 8 (retten til privatliv) og Art 14 (forbud mot diskriminering) var krenket. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 5 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 5 (retten til frihet og sikkerhet):

31 januar 2002: Lanz/Østerrike [kammer]

Klager i saken påstod at forhørsdommeren med etterforskningsansvar i straffesaken mot ham under deler av tiden i varetektsfengsel hadde overvåket klagers kontakt med sin forsvarer. Det ble også hevdet at forsvarerne ikke var blitt gjort oppmerksom på flere av sakens dokumenter. Klagers gjentatte anmodninger om løslatelse fra varetektsfengslet var blitt avvist. Det ble påstått krenkelser av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang) og Art 6 nr 1 b) og c) (retten til et effektivt forsvar), samt krenkelse av Art 5 nr 4 (retten til å prøve lovligheten av frihetsberøvelse). EMD kom enstemmig til at både Art 6 nr 1 og nr 3, samt Art 5 nr 4 var krenket.

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolkning av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

21 mars 2002: Stasaitis/Litauen [kammer]

Saken dreide seg om varetektsfengsling under straffesak mot klager, som var siktet for unndragelse av midler fra selskaper han var eier av. Klager mente varetektsfengslingen hadde vært for omfattende, og i strid med Art 5 nr 1, Art 5 nr 3 og Art 5 nr 4 (vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse; retten til å bli fremstilt for forhørsrett; retten til å prøve lovligheten av frihetsberøvelse). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

26 mars 2002: Butkevicius/Litauen [kammer]

Saken gjaldt varetektsfengsling i to perioder i 1997 og 1998 av en tidligere litauisk forsvarsminister siktet for korrupsjon i tjenesten. Mannen ble senere dømt for forholdet. Han påstod at fengslingen av ham hadde vært ulovlig, og dermed i strid med Art 5 nr 1 (retten til frihet og sikkerhet). Videre ble det hevdet at han ikke hadde hatt mulighet til å bestride lovligheten av inngrepet for en domstol (i strid også med Art 5 nr 1), at Art 5 nr 4 var krenket (retten til avgjørelse av lovligheten av frihetsberøvelse), og at Art 6 nr 2 (uskyldspresumsjonen) var krenket som følge av utsagn til media fremført av påtalemyndigheten i saken. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 4, samt Art 6 nr 2 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mars 2002: Klamecki/Polen [kammer]

Påstand om at klager, som var siktet for grovt bedrageri, var blitt fremstilt for forhørsretten for sent, og i strid med kravet om rask fremstilling (Art 5 nr 3). Det ble også hevdet at fengslingen hadde vart for lenge, og i strid med Art 6 nr 1, samt at hele straffesaken mot ham hadde vart «urimelig» lenge (Art 6 nr 1). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå krenkelse.

16 mai 2002: D.G./Irland [kammer]

Klager, som var mindreårig, ble plassert midlertidig i en fengselsinstitusjon, selv om dommen lød på at han skulle sone straffen i en anstalt for unge lovbrytere. Klager påstod at Art 5 nr 1 og Art 5 nr 5 (retten til frihet og sikkerhet, krav på erstatning for ulovlig frihetsberøvelse) var krenket, samt at også Art 3 (forbudet mot nedverdigende behandling), Art 8 (retten til privatliv) og Art 14 (forbud mot diskriminering) var krenket. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 5 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mai 2002: Stafford/Storbritannia [storkammer]

Da klager hadde sonet ferdig fengselsstraff for drap, ble han likevel holdt fengslet mer enn ett år til på grunn av en mindre forseelse som ikke hadde sammenheng med det opprinnelige straffbare forholdet. Klager påstod at dette var i strid med Art 5 nr 1

(retten til frihet og sikkerhet) og Art 5 nr 4 (retten til å prøve lovligheten av frihetsberøvelse). EMD kom enstemmig til at både Art 5 nr 1 og nr 4 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 6 (retten til en rettferdig rettergang):

17 januar 2002: Josef Fischer/Østerrike [kammer]

Saken gjaldt en person som ble straffedømt for heleri i tilknytning til antikvitetshandlervirksomhet. Klager ble ikke gjort kjent med rettsdokumenter som inneholdt kommentarer fra påtalemyndigheten til hans begjæring om ankebehandling for høyesterett. Klager påstod at dette var i strid med Art 6 nr 1 (kravet om en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket.

17 januar 2002: Maurer/Østerrike [kammer]

Saken gjaldt part i rettssak om ærekrenkelse. Domstolsbehandlingen (over to rettsinstanser) hadde vart fire år og elleve måneder. Klager påstod at forsinkelsene var i strid med Art 6 nr 1 (kravet om avgjørelse av rettssaker innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket.

31 januar 2002: Lanz/Østerrike [kammer]

Klager i saken påstod at forhørsdommeren med etterforskningsansvar i straffesaken mot ham under deler av tiden i varetektsfengsel hadde overvåket klagers kontakt med sin forsvarer. Det ble også hevdet at forsvarerne ikke var blitt gjort oppmerksom på flere av sakens dokumenter. Klagers gjentatte anmodninger om løslatelse fra varetektsfengslet var blitt avvist. Det ble påstått krenkelser av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang) og Art 6 nr 1 b) og c) (retten til et effektivt forsvar), samt krenkelse av Art 5 nr 4 (retten til å prøve lovligheten av frihetsberøvelse). EMD kom enstemmig til at både Art 6 nr 1 og nr 3, samt Art 5 nr 4 var krenket.

7 februar 2002: E.K./Tyrkia [kammer]

En forlegger, som også var sekretær i en menneskerettighetsorganisasjon, ble domfelt av tyrkiske domstoler for utsagn fremmet i en avisartikkel, som også ble publisert i bokform senere. Det ble sagt at utsagnene var egnet til å bli oppfattet som støtte til den forbudte separatistorganisasjonen PKK. Straffesakene mot klager ble tatt opp igjen etter domfellelsene som følge av ny lovgivning på området. Klager påstod at Art 7 (ingen straff uten lov), Art 10 (ytringsfrihet) og Art 6 nr 1 (retten til en uavhengig og upartisk domstolsbehandling) var krenket. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punker.

14 februar 2002: Visser/Nederland [kammer]

Klager ble domfelt i nederlandske domstoler på bakgrunn av vitneutsagn fra anonyme vitner. Det ble påstått at dette var en krenkelse av Art 6 nr 1 og nr 3 d) (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 6 nr 1 og nr 3 d).

21 februar 2002: Sipavicius/Litauen [kammer]

Saken gjaldt straffeforfølgning mot klager, som ble domfelt for utroskap i tjenesten som polititjenestemann. Tiltalen ble endret under straffesaken. Klager hevdet at endringen av tiltalen hadde gjort det vanskelig for ham å forberede sitt forsvar, og at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

26 februar 2002: Morris/Storbritannia [kammer]

Klager ble domfelt av en britisk militærdomstol for ulovlig fravær fra sitt regiment, noe klager mente skyldtes de overgrep han var blitt utsatt for under sin tjeneste der. Klager reiste en rekke påstander om prosessuelle svakheter ved det britiske militærdomstolsregimet, som ble hevdet å stride mot Art 6 nr 1 og nr 3 c) (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punkter.

19 mars 2002: Sabuktekin/Tyrkia [kammer]

Saken gjaldt mangelfull etterforskning av drap på klagers ektemann, som var skutt ned og drept av ukjente gjerningsmenn. Klager påstod at den manglende etterforskningen var i strid med Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til adgang til domstolene) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

21 mars 2002: Etcheveste og Bidart/Frankrike [kammer]

Klagerne ble utsatt for straffeforfølgelse. Straffesaken mot dem hadde vart i nesten tolv år, og klagerne påstod at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til avgjørelse av straffesiktelse innen rimelig tid). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse for begge klagere.

21 mars 2002: Sajtos/Hellas [kammer]

Klager ble varetektsfengslet pga uteblivelse fra rettsforhandlinger i straffesaken mot henne. Hennes erstatningskrav ble avslått av nasjonale domstoler. Påstand om at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

21 mars 2002: A.T./Østerrike[kammer]

Et ærekrenkelsessøksmål igangsatt av klager mot et ukeblad ble avvist av dommeren med ansvar for saken. Avgjørelsen ble fattet uten at rettsmøte ble holdt. Dommeren mente det ikke var grunnlag for ærekrenkelsessøksmålet. Klager påstod at dette var en krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til offentlig rettergang for en domstol). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

26 mars 2002: Butkevicius/Litauen [kammer]

Saken gjaldt varetektsfengsling i to perioder i 1997 og 1998 av en tidligere litauisk forsvarsminister siktet for korrupsjon i tjenesten. Mannen ble senere dømt for forholdet. Han påstod at fengslingen av ham hadde vært ulovlig, og dermed i strid med Art 5 nr 1 (retten til frihet og sikkerhet). Videre ble det hevdet at han ikke hadde hatt mulighet til å bestride lovligheten av inngrepet for en domstol (i strid også med Art 5 nr 1), at Art 5 nr 4 var krenket (retten til avgjørelse av lovligheten av frihetsberøvelse), og at Art 6 nr 2 (uskyldspresumsjonen) var krenket som følge av utsagn til media fremført av påtalemyndigheten i saken. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 4, samt Art 6 nr 2 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mars 2002: Klamecki/Polen [kammer]

Påstand om at klager, som var siktet for grovt bedrageri, var blitt fremstilt for forhørsretten for sent, og i strid med Art 5 nr 3 (kravet om rask fremstilling). Det ble også hevdet at fengslingen hadde vart for lenge, og var i strid med Art 6 nr 1, samt at hele straffe-saken mot ham hadde vart «urimelig» lenge (Art 6 nr 1). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå krenkelse.

28 mars 2002: Birutis m fl/Litauen [kammer]

Domfellelse av flere innsatte i fengselsinstitusjon etter opprør i institusjonen. Klagerne ble domfelt på grunnlag av anonyme vitneutsagn fra medinnsatte. Klagerne hevdet at dette var i strid med Art 6 nr 1 og nr 3 d) (retten til rettferdig rettergang og retten til et effektivt forsvar). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

11 april 2002: AEPI/Hellas [kammer]

Klager var en forening for beskyttelse av opphavsrettigheter. Etter en lovendring ble ikke lenger foreningen tillatt å opptre som hjelpe-intervenient i straffesaker om opphavsrettsspørsmål. Klagers anke over en domstolsavgjørelse om tolkning av lovbestemmelsen ble avvist fordi ankefristen var gått ut. Det var uklart etter loven når fristberegningen begynte. AEPI hevdet at avslaget på anken var i strid med Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent.

7 mai 2002: Dede m fl/Tyrkia [kammer]

Påstand om at langvarig straffesak mot klagerne var i strid med Art 6 nr 1 (kravet om avgjørelse av straffesaker «innen rimelig tid»). En av sakene hadde vart i nesten 22 år, den minst lang-varige saken hadde vart i nesten femten år. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent.

7 mai 2002: McVicar/Storbritannia [kammer]

Saken hadde sitt utspring i et ærekrenkelsessøksmål som idrettsutøveren Linford Christie igangsatte mot klager, som hadde publisert en artikkel med påstander om at Christie bedrev doping. Christie vant saken. Klager påstod at han hadde måttet representere seg selv under straffesaken fordi det ikke ble gitt rettshjelp i ærekrenkelsessaker, og at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

14 mai 2002: Georgiadis/Kypros [kammer]

Straffesaken mot klager hadde vart seks år, en måned og tolv dager. Saken hadde versert for to rettsinstanser. En henleggelse hadde blitt forsøkt overprøvd av påtalemyndigheten, men dette ble senere trukket tilbake. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (kravet om avgjørelse av straffesiktelse «innen rimelig tid»). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse. Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: Karatas og Sari/Frankrike [kammer]

Klagerne påstod at de ikke kunne anke over en domfellelse in absentia i Frankrike uten å overgi seg til franske myndigheter. Klagerne var mistenkt for å tilhøre en tyrkisk terroristorganisasjon, og unndro seg straffeforfølgning da de ble løslatt mot kausjon fra varetektsfengsling etter pågripelse i Frankrike. Påstand om at Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang) var krenket, og at Art 6 nr 3 c) var krenket. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 6 nr 3 c). Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: Nuvoli/Italia [kammer]

Straffesaken mot klager ble henlagt etter å ha versert for domstolene i fem år, ti måneder og 24 dager. Det ble påstått av klager at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til avgjørelse av straffesikt-else «innen rimelig tid») og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at både Art 6 og Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: Goth/Frankrike [kammer]

Klager anket over domfellelse, og anmodet om at hele dommen ble gjort betinget som følge av sykdom. Domstolen fikk ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at klager ikke ville unndra seg straffen, og avslo anken. Klager påstod at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til adgang til domstolene). EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket. Erstatning tilkjent.

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolking av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

21 mai 2002: Peltier/Frankrike [kammer]

Klager hadde ikke tilstrekkelig mulighet til å bestride sin uskyld i sak om overtredelse av fartsgrensen, noe som ble bekreftet av domstolene men først etter at klager hadde betalt fartsboten. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til adgang til domstolene) og Art 6 nr 2 (uskyldspresumsjonen). EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mai 2002: Kingsley/Storbritannia [storkammer]

Klager ble gjenstand for straffeforfølgelse som følge av uregelmessigheter i driften av casinoer han eide i London-området. Det særskilte organet som hadde til oppgave å regulere pengespillvirksomhet i Storbritannia var sterkt involvert i straffesaken, og klager mente at dette var i strid med Art 6 nr 1 (kravet om uavhengige domstoler). Det ble også krevd erstatning for evt konvensjonskrenkelse. EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket, og under dissens (10–7) at konstatering av krenkelse var oppreising god nok for klager.

28 mai 2002: McShane/Storbritannia [kammer]

Saken dreide seg om nordirsk politis manglende etterforskning av årsaken til at klagers ektemann omkom av skadene han pådro seg under voldsomme opptøyer i Londonderry, Nord-Irland, i 1996. Klager hevdet at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) samt Art 34 (den individuelle klageretten). EMD kom enstemmig til at Art2 og Art 34 var krenket. Erstatning tilkjent.

4 juni 2002: Yacgmurdereli/Tyrkia [kammer]

Påstand om krenkelse av Art 10 (ytringsfrihet) og Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang) i straffesak mot forfatter som ble dømt for å ha fremmet budskap som undergravet den tyrkiske statens territorielle integritet. EMD kom enstemmig til at Art 6 nr 1 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 10 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 7 (ingen straff uten lov):

7 februar 2002: E.K./Tyrkia [kammer]

En forlegger, som også var sekretær i en menneskerettighetsorganisasjon, ble domfelt av tyrkiske domstoler for utsagn fremmet i en avisartikkel, som også ble publisert i bokform senere. Det ble sagt at utsagnene var egnet til å bli oppfattet som støtte til den forbudte separatistorganisasjonen PKK. Straffesakene mot klager ble tatt opp igjen etter domfellelsene som følge av ny lovgivning på området. Klager påstod at Art 7 (ingen straff uten lov), Art 10 (ytringsfrihet) og Art 6 nr 1 (retten til en uavhengig og upartisk domstolsbehandling) var krenket. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punker.

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet), Art 11 (forsamlingsfrihet) og P1 Art 1 (vern om eiendom). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv):

29 januar 2002: A.B./Nederland[kammer]

A.B., som var britisk statsborger, ble utlevert fra USA til De nederlandske antiller i 1996. Han var tiltalt for økonomisk kriminalitet. Klager ble domfelt, og sonet tre års fengsel på St. Maarten. Fengselet var svært spartant utstyrt; det var vanskelig å oppnå telefonisk kontakt med omverdenen (bare innkomne samtaler på høyst 15 minutter var tillatt). Klager hevdet også at fengselsmyndighetene hadde kontrollert hans korrespondanse med forsvarerne og Den europeiske menneskerettighetskommisjon. Klager påstod at det forelå krenkelse av Art 3 (vernet mot nedverdigende straff), Art 8 (retten til respekt for privatlivet) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at Art 8 og 13 var krenket.

14 mars 2002: Puzinas/Litauen [kammer]

Klager påstod at han var blitt utsatt for omfattende kontroll av skriftlig korrespondanse han hadde med menneskerettighetsorganisasjoner og familie mens han satt fengslet. Det ble påstått at dette var et inngrep i Art 8 (retten til privatliv). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 8.

16 april 2002: Colas Est SA m fl/Frankrike [kammer]

Hovedkontorene til entreprenørselsskaper mistenkt for ulovlig kartellvirksomhet ble ransaket, og en mengde kompromitterende dokumenter beslaglagt i en landsomfattende aksjon iscenesatt av franske konkurransemyndigheter. Ransaking og beslag kunne foretas uten rettslig kjennelse. Dette påstod de tre klager-selskapene var i strid med Art 8 (deres rett til respekt for deres «hjem»). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 8. Erstatning tilkjent.

29 april 2002: Pretty/Storbritannia [kammer]

Saken gjaldt spørsmålet om klagers ektemann kunne bli straffet dersom han assisterte klager i å ta sitt eget liv. Klager var dødssyk, og uten mulighet til å ta sitt liv ved egen hånd. Britiske myndigheter kunne ikke forsikre klager om at de ikke ville iverksette straffeforfølgning mot klagers mann dersom han hjalp henne med å ta sitt eget liv. Dette mente klager var i strid med myndighetenes plikter etter Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privatlivet), Art 9 (retten til tankefrihet) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

14 mai 2002: Önen/Tyrkia [kammer]

Klager påstod at anslaget mot familehjemmet foretatt av ukjente gjerningsmenn i 1993, hvor klagers foreldre og bror ble drept, i realiteten var iverksatt av tyrkiske myndigheter. Dette ble ikke bevist. Klager påstod videre at den manglende etterforskningen av drapene var i strid med Art 2 (retten til liv), og Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privat- og familielivet), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, og under dissens (6–1) til at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: D.G./Irland [kammer]

Klager, som var mindreårig, ble plassert midlertidig i en fengselsinstitusjon, selv om dommen lød på at han skulle sone straffen i en anstalt for unge lovbrytere. Klager påstod at Art 5 nr 1 og nr 5 (retten til frihet og sikkerhet, og krav på erstatning for ulovlig frihetsberøvelse) var krenket, samt at også Art 3 (forbudet mot nedverdigende behandling), Art 8 (retten til privatliv) og Art 14 (forbud mot diskriminering) var krenket. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 5 var krenket. Erstatning tilkjent.

4 juni 2002: William Faulkner/Storbritannia [kammer]

Påstand om at det forelå krenkelse av Art 8 (retten til respekt for korrespondanse) da det kom for dagen i ettertid at et brev klager hadde skrevet under soning i fengselsinstitusjon aldri var blitt sendt mottakeren. Brevet ble overlevert fra klager i forseglet tilstand. EMD fant enstemmig at det forelå krenkelse av Art 8.

Art 9 (tanke-, samvittighets- og religionsfrihet):

29 april 2002: Pretty/Storbritannia [kammer]

Saken gjaldt spørsmålet om klagers ektemann kunne bli straffet dersom han assisterte klager i å ta sitt eget liv. Klager var dødssyk, og uten mulighet til å ta sitt liv ved egen hånd. Britiske myndigheter kunne ikke forsikre klager om at de ikke ville iverksette straffeforfølgning mot klagers mann dersom han hjalp henne med å ta sitt eget liv. Dette mente klager var i strid med myndighetenes plikter etter Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privatlivet), Art 9 (retten til tankefrihet) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet), Art 11 (forsamlingsfrihet) og P1 Art 1 (vern om eiendom). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 10 (ytringsfrihet):

7 februar 2002: E.K./Tyrkia [kammer]

En forlegger, som også var sekretær i en menneskerettighetsorganisasjon, ble domfelt av tyrkiske domstoler for utsagn fremmet i en avisartikkel, som også ble publisert i bokform senere. Det ble sagt at utsagnene var egnet til å bli oppfattet som støtte til den forbudte separatistorganisasjonen PKK. Straffesakene mot klager ble tatt opp igjen etter domfellelsene som følge av ny lovgivning på området. Klager påstod at Art 7 (ingen straff uten lov), Art 10 (ytringsfrihet) og Art 6 nr 1 (retten til en uavhengig og upartisk domstolsbehandling) var krenket. EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse på alle punker.

26 februar 2002: Dichand, Krone Verlag GmbH og Krone Verlag GmbH & Co. KG/Østerrike [kammer]

Saken hadde sitt utspring i konkurranse mellom to østerrikske avis-hus. Hans Dichand, som var redaktør for «Neue Kronen Zeitung», ble sammen med de to selskapene som utga avisen dømt for ærekrenkelse av et medlem av den østerrikske nasjonalforsamlingen, som også var advokat for klagernes konkurrent. Klagerne påstod at ærekrenkelsesdommen var i strid med Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 10.

26 februar 2002: Krone Verlag GmbH & Co. KG/Østerrike [kammer]

Saken gjaldt domfellelse av selskapet Krone Verlag GmbH & Co. KG, som var utgiver av avisen «Kronenzeitung», for ærekrenkende utsagn mot et medlem av den østerrikske nasjonalforsamlingen. Påstand om at dommen var i strid med Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 10.

26 februar 2002: Unabhängige Initiative Informationsvielfalt/Østerrike [kammer]

Saken gjaldt domfellelse av en forening som utga tidsskriftet TATblatt, som hadde publisert ærekrenkende utsagn om den daværende lederen for partiet FPÖ, Jörg Haider. Klager påstod at domfellelsen var i strid med Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

21 mars 2002: Nikula/Finland [kammer]

Klager, som hadde vært forsvarer i en straffesak, ble tiltalt og dømt for ærekrenkelse av dommeren i saken. Grunnlaget for ærekrenkelsen var klagers voldsomme protest under rettssaken mot en avgjørelse av dommeren om ikke å innkalle et vitne. Klager hevdet at domfellelsen av henne var i strid med Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse.

7 mai 2002: McVicar/Storbritannia [kammer]

Saken hadde sitt utspring i et ærekrenkelsessøksmål som idrettsutøveren Linford Christie igangsatte mot klager, som hadde publisert en artikkel med påstander om at Christie bedrev doping. Christie vant saken. Klager påstod at han hadde måttet representere seg selv under straffesaken fordi det ikke ble gitt rettshjelp i ærekrenkelsessaker, og at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til en rettferdig rettergang) og Art 10 (ytringsfrihet). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet), Art 11 (forsamlingsfrihet) og P1 Art 1 (vern om eiendom). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 11 (forsamlings- og forsamlingsfrihet):

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet), Art 11 (forsamlingsfrihet) og P1 Art 1 (vern om eiendom). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel):

29 januar 2002: A.B./Nederland [kammer]

A.B., som var britisk statsborger, ble utlevert fra USA til De nederlandske antiller i 1996. Han var tiltalt for økonomisk kriminalitet. Klager ble domfelt, og sonet tre års fengsel på St. Maarten. Fengselet var svært spartant utstyrt; det var vanskelig å oppnå telefonisk kontakt med omverdenen (bare innkomne samtaler på høyst 15 minutter var tillatt). Klager hevdet også at fengselsmyndighetene hadde kontrollert hans korrespondanse med forsvarerne og Den europeiske menneskerettighetskommisjon. Klager påstod at det forelå krenkelse av Art 3 (vernet mot nedverdigende straff), Art 8 (retten til respekt for privatlivet) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at Art 8 og 13 var krenket.

14 mars 2002: Paul og Audrey Edwards/Storbritannia [kammer]

Klagerne, et ektepar, påstod at britiske myndigheters passivitet var årsaken til at deres sønn ble mishandlet og drept av en medinnsatt i varetektsfengsel. Ekteparet fikk ikke gehør for sine påstander i det britiske rettsapparatet. Det ble hevdet at passiviteten var i strid med Art 2 (retten til liv), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 8 (retten til privat- og familieliv) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

19 mars 2002: Sabuktekin/Tyrkia [kammer]

Saken gjaldt mangelfull etterforskning av drap på klagers ektemann, som var skutt ned og drept av ukjente gjerningsmenn. Klager påstod at den manglende etterforskningen var i strid med Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til adgang til domstolene) og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

16 mai 2002: Nuvoli/Italia [kammer]

Straffesaken mot klager ble henlagt etter å ha versert for domstolene i fem år, ti måneder og 24 dager. Det ble påstått av klager at dette var i strid med Art 6 nr 1 (retten til avgjørelse av straffesiktelse «innen rimelig tid») og Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel). EMD kom enstemmig til at både Art 6 og Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolking av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mai 2002: McShane/Storbritannia [kammer]

Saken dreide seg om nordirsk politis manglende etterforskning av årsaken til at klagers ektemann omkom av skadene han pådro seg under voldsomme opptøyer i Londonderry, Nord-Irland, i 1996. Klager hevdet at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) samt Art 34 (den individuelle klageretten). EMD kom enstemmig til at Art 2 og Art 34 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 14 (forbud mot diskriminering):

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot en for restriktiv tolking av EMK i statens favør). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

29 april 2002: Pretty/Storbritannia [kammer]

Saken gjaldt spørsmålet om klagers ektemann kunne bli straffet dersom han assisterte klager i å ta sitt eget liv. Klager var dødssyk, og uten mulighet til å ta sitt liv ved egen hånd. Britiske myndigheter kunne ikke forsikre klager om at de ikke ville iverksette straffeforfølgning mot klagers mann dersom han hjalp henne med å ta sitt eget liv. Dette mente klager var i strid med myndighetenes plikter etter Art 2 (retten til liv), Art 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privatlivet), Art 9 (retten til tankefrihet) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det ikke forelå noen krenkelse.

14 mai 2002: Önen/Tyrkia [kammer]

Klager påstod at anslaget mot familehjemmet foretatt av ukjente gjerningsmenn i 1993, hvor klagers foreldre og bror ble drept, i realiteten var iverksatt av tyrkiske myndigheter. Dette ble ikke bevist. Klager påstod videre at den manglende etterforskningen av drapene var i strid med Art 2 (retten til liv), og Art 3 (forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling), Art 8 (retten til respekt for privat- og familielivet), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel) og Art 14 (forbud mot diskriminering). EMD kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 2, og under dissens (6–1) til at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

16 mai 2002: D.G./Irland [kammer]

Klager, som var mindreårig, ble plassert midlertidig i en fengselsinstitusjon, selv om dommen lød på at han skulle sone straffen i en anstalt for unge lovbrytere. Klager påstod at Art 5 nr 1 og Art 5 nr 5 (retten til frihet og sikkerhet, og krav på erstatning for ulovlig frihetsberøvelse) var krenket, samt at også Art 3 (forbudet mot nedverdigende behandling), Art 8 (retten til privatliv) og Art 14 (forbud mot diskriminering) var krenket. EMD kom enstemmig til at Art 5 nr 1 og nr 5 var krenket. Erstatning tilkjent.

28 mai 2002: McShane/Storbritannia [kammer]

Saken dreide seg om nordirsk politis manglende etterforskning av årsaken til at klagers ektemann omkom av skadene han pådro seg under voldsomme opptøyer i Londonderry, Nord-Irland, i 1996. Klager hevdet at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) samt Art 34 (den individuelle klageretten). EMD kom enstemmig til at Art 2 og Art 34 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 18 (begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter):

14 februar 2002: Orak/Tyrkia [kammer]

Saken oppstod i kjølvannet av at en ung mann døde av de skadene han pådro seg mens han var i tyrkiske sikkerhetsstyrkers varetekt. Mannens far førte saken på sønnens vegne, og påstod at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 3 (forbudet mot tortur), Art 5 (retten til frihet og sikkerhet), Art 6 (retten til en rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) og Art 18 (forbudet mot begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter). EMD kom enstemmig til at Art 2 og 3 var krenket, og under dissens (6–1) at Art 13 var krenket. Erstatning tilkjent.

Art 34 (den individuelle klageretten):

28 mai 2002: McShane/Storbritannia [kammer]

Saken dreide seg om nordirsk politis manglende etterforskning av årsaken til at klagers ektemann omkom av skadene han pådro seg under voldsomme opptøyer i Londonderry, Nord-Irland, i 1996. Klager hevdet at det forelå krenkelse av Art 2 (retten til liv), Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 13 (retten til et effektivt rettsmiddel), Art 14 (forbud mot diskriminering) samt Art 34 (den individuelle klageretten). EMD kom enstemmig til at Art 2 og Art 34 var krenket. Erstatning tilkjent.

P1 Art 1 (vern om eiendom):

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 1 (vern om eiendom), P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet) og Art 11 (forsamlingsfrihet). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

P1 Art 3 (rett til frie valg):

11 juni 2002: Sadak m fl/Tyrkia [kammer]

Medlemmer av den tyrkiske nasjonalforsamlingen mistet sine plasser i parlamentet, og ble idømt fengselsstraffer for virksomhet i tilknytning til partiet DEP (Det demokratiske partiet). Partiet ble oppløst fordi det drev virksomhet som undergravet statens territorielle integritet. Klagerne påstod at tiltakene innebar krenkelser av P1 Art 1 (vern om eiendom), P1 Art 3 (rett til frie valg), Art 7 (ingen straff uten lov), Art 9 (tankefrihet), Art 10 (ytringsfrihet) og Art 11 (forsamlingsfrihet). EMD kom enstemmig til at P1 Art 3 var krenket. Erstatning tilkjent.

P4 Art 2 (bevegelsesfrihet):

4 juni 2002: Olivieira og Landvreugd/Nederland [kammer]

Klagerne ble dømt for overtredelse av forbud mot å bevege seg innen for visse områder av Amsterdam by, etter at de hadde blitt kjent skyldig i besittelse og bruk av tunge narkotiske stoffer i offentligheten. Ingen av klagerne bodde eller arbeidet i forbudssonene. Påstand om krenkelse av P4 Art 2 (bevegelsesfrihet). Ingen krenkelse (dissens 4–3).

P7 Art 4 (rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger):

30 mai 2002: W. F./Østerrike [kammer]

Klager ble dømt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand i 1995, og året etter dømt i separat straffesak for uaktsomt å ha forvoldt legemsskade under samme kjøretur. Klager hevdet at dette var i strid med P7 Art 4 (forbudet mot å bli straffet to ganger for samme forhold). EMD kom enstemmig til at P7 Art 4 var krenket. Erstatning tilkjent.

6 juni 2002. Sailer/Østerrike [kammer]

Klager ble dømt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand i 1995, og to år etter dømt i separat straffesak for uaktsomt å ha forvoldt legemsskade under samme kjøretur. Klager påstod at dette var en krenkelse av P7 Art 4 (forbudet mot å bli straffet to ganger for samme forhold). EMD kom enstemmig til at P7 Art 4 var krenket. Erstatning tilkjent.