Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for strafferett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for strafferett har et bredt strafferettslig perspektiv. Tidsskriftet inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter, samtidig som det i hvert hefte også vil være aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Ulf Stridbeck, dr. juris, professor emeritus, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSSEKRETÆR
Åsne Midtsund

REDAKSJON
Runar Torgersen, førstestatsadvokat, Riksadvokatembetet
Marte H. Mo, stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jon Petter Rui, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Tage Henningsen, rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
Morten Holmboe, ph.d., professor, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen
Tidsskrift for strafferett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
INNSENDING
Manuskripter sendes redaksjonen per e-post: ulf.stridbeck@jus.uio.no.
Arbeider som har vært trykket andre steder, vil normalt ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER
Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til
redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

Manuskripter skal inneholde:
 • Artikkeltittel og ev. undertittel
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Sammendrag
 • 4–8 nøkkelord
 • Referanser i fotnoter
Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet
FORMAT
Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen
linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet,
unntatt for angivelse av kursiv. PDF godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN
Artikler bør ikke overskride 20 A4-sider.

ARTIKKELTITTEL
Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og
digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller
undertittel.

FORFATTERINFORMASJON
Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og
e-post.

SAMMENDRAG
Maksimum 750 tegn m/mellomrom. Sammendrag plasseres rett under
forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift.

NØKKELORD
Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN
Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og
maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter)
og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER
Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

FAGFELLEVURDERING
Alle fagartikler blir fagfellevurdert.

BOKANMELDELSER
Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard
litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag;
utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT
På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av
tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen.
 • Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.
REFERANSER
Det vises i hovedsak til Universitetsforlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster. Ved henvisning til Tidsskrift for strafferett gjøres litteraturhenvisninger slik: Tidsskrift for strafferett 1/2016 s.
XX-XY.

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI
plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller
om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på
http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode: Alexander Næss Skjønberg, «Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler»», Arbeidsrett 2019, s. 18–38. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når artikkelen er antatt for publisering, vil artikkelen bli språkvasket. Forfatter vil motta språkvasket artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Språkvasket artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (førstekorrekturen) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til førstekorrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen tre arbeidsdager. Andrekorrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon